מצודות על שמואל ב טו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויעש" - ענין אסיפה וקנין כמו (שם יב ה) הנפש אשר עשו בחרן

"מרכבה" - עגלה לרכוב בו 

מצודת דוד

"רצים" - ברגלים

"מאחרי כן" - אחר שמחל לו אביו על עונו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ריב" - משפט

"אי מזה" - איזה העיר שתאמר מזה אני 

מצודת דוד

"אי מזה" - הוא מדרך חיבה לשאול את האדם מקומו וענינו

"מאחד שבטי" - כל אחד היה משיב כפי השבט שהיה ממנו אבל לא העיר כי לא היו כל ערי ישראל נכרים לאבשלום ואם ששאל גם על העיר זה היה להראות חיבה יתירה

"והשכים" - כן היה דרכו בכל בוקר

"על יד" - על מקום שהיה בדרך השער

"לבוא" - והלך לבוא אל המלך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונכוחים" - צודקים שראוי להתוכח בהם כמו (משלי כד כו)משיב דברים נכוחים 

מצודת דוד

"ראה וגו'" - כאשר ספר לו דבר המשפט אמר לו ראה בראיית הלב שטובים דבריך והדין עמך אבל לא הועמד מהמלך איש חכם לשמוע לך רצה לומר להבין הדבר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ועלי" - כמו ואלי 

מצודת דוד

"והצדקתיו" - רצה לומר הייתי מצדיק את הדין לדונו בצדק כי מאד הייתי נותן לב להבין דבר המשפט

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקרב" - כאשר קרב מי להשתחות לו אחז בו ונשקו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויגנב" - רצה לומר בחלקלקות אמריו המשיך אליו לב ישראל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחברון" - להקריב על הבמה העומדת בחברון

"ארבעים שנה" - אמרו רבותינו ז"ל (תמורה יד ב) שהוא מזמן אשר שאלו להם מלך ותלה בה כי תחת השאלה באה מרד במלכות ונהרגו מהם ובהם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועבדתי" - עם הבאת קרבנות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישלח" - טרם הלכו לחברון שלח מרגלים לחקור דעת העם ואמר להם כאשר תשמעו קול השופר שיתקעו בהמלכתי תאמרו שמלך אבשלום ותשמעו מה בפיהם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קרואים" - מזומנים וכן (שמואל א ט יג)ואחרי כן יאכלו הקרואים 

מצודת דוד

"קראים" - היו קרואים מאבשלום על הזבח והלכו בתום לבבם ולא ידעו מכל זה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקשר" - המרד על שם שבעלי המרד יתקשרו באגודה אחת וכן (שם כב ח) כי קשרתם כולכם

"אמיץ" - חזק 

מצודת דוד

"את אחיתופל" - רצה לומר להביא את אחיתופל מעירו

"בזבחו" - בעת זבחו וגו'

"הולך ורב" - בכל עת היו נוספים ומתרבים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פליטה" - הצלה כמו (לקמן כב ב) ומפלטי לי

"והדיח" - מלשון דחיה 

מצודת דוד

"כי לא תהיה וגו'" - כי רב העם אשר אתו ואי אפשר להנצל מפניו במעוז העיר

"והשגנו" - עודנו בתוך העיר ובעבורינו ידיח הרעה על כל בני העיר ואת כולם יכה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה עבדיך" - הנה אנחנו עבדיך ואליך נשמע

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ברגליו" - עם מהלכו ואחריו כמו (שופטים ח ה)לעם אשר ברגלי 

מצודת דוד

"בית המרחק" - בהבית שהיה יותר רחוק מהבתים העומדים מחוץ להחומה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הכרתי והפלתי" - תרגם יונתן קשתיא וקלעיא

"הגתים" - האנשים שהתגוררו בגת בעוד שהיה דוד שם

"ברגלו" - עם מהלכו

"על פני" - לפני 

מצודת דוד

"על ידו" - סמוך למקום מעמדו

"אשר באו ברגלו" - אשר באו עמו מגת שישבו עמו שמה עוד היה נרדף משאול

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גולה" - ענין טלטול ונוע ואם הוא בלא שבי וכן (דברי הימים א ח ו)ויגלום אל מנחת 

מצודת דוד

"וגם גולה" - ואפילו תרצה להיות גולה מעל פני אבשלום מבלי לשבת אתו אזי חזור למקומך לגת ותהיה גולה שמה לשבת בה כמאז

"כי נכרי אתה" - הלא אתה מארץ נכריה ואינך מעבדי לשתתירא מפני אבשלום

"עם המלך" - על אבשלום יאמר שמלך עתה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אחיך" - רעיך הבאים אתך

"ואמת" - הוא כענין חסד 

מצודת דוד

"חסד ואמת" - רצה לומר והנה כוונתך הטובה חשובה בעיני לחסד ואמת

"תמול בואך" - זה מקרוב באת אלי מגת ומיד אניע אותך ללכת נד ונד

"ואני הולך" - רצה לומר וכי הולך אני למקום ידוע שתלך גם אתה עמדי הלא אני הולך על אשר וגו' רצה לומר אינני הולך אל המקום אשר אחשוב ללכת שמה כי אין מחשבותי ללכת למקום ידוע כי אם כאשר יזדמן

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם למות" - אם המקום תהיה סיבה למות וגו'

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לך ועבור" - עם עבדי ויתר העם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל העם" - אשר עם דוד

"על פני דרך" - לרוחב הדרך לשום פניהם אל המדבר

"וכל הארץ" - אנשי הארץ אשר עבר בה דוד

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויציקו" - ענין העמדה כמו (שמואל א ב ח)כי לה' מצוקי ארץ ורוצה לומר היסודות והעמודים שהארץ עומדת עליהם והוא כמו ויציגו כי אותיות גיכ"ק מתחלף 

מצודת דוד

"ויציקו" - העמידו את הארון ואביתר עלה עמו לצד מיוחד עד שעברו כולם מן העיר ורבותינו ז"ל אמרו (יומא עג ב) שאז נסתלק אביתר מכהונה גדולה כי שאל באורים ולא עלתה ולצדוק עלתה ומנהו תחתיו ולא להיות מיד כהן גדול כי הלא שלמה גרשו לאביתר מכהונה גדולה כמו שכתוב במלכים א' (ב כז) אלא שעתה סלקו מלשמש בימי שלמה ומנהו לצדוק לשמש אז

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נוהו" - מדורו 

מצודת דוד

"והשיבני" - אז ישיב אותי לירושלים ואראה אותו ואת מקדשו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנני" - רצה לומר הנה מוכן אני לקבל באהבה

"לא חפצתי בך" - עוד מעתה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתכם" - יהיו מוכנים עמכם ועל ידם תודיעוני דבר

"הרואה אתה" - אם עצתי נראה בעינך אשר תשוב אל העיר (ועם שגם את אביתר צוה לשוב העירה היה דבריו לצדוק על כי מינהו לכהן גדול מן הראוי היה ליחד אליו הדבור ולזה הקדימו מעתה לאביתר בכל דבריו)

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מתמהמה" - מתעכב כמו (תהלים קיט ס)חשתי ולא התמהמהתי

"בערבות" - מלשון ערבה ומישור 

מצודת דוד

"דבר" - רצה לומר ידיעה ברורה

"עד בוא" - על ידי בניכם

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בקושרים" - בין אגודת המורדים

"סכל" - ענין טפשות 

מצודת דוד

"ודוד הגיד" - המגיד הגיד לדוד לאמר וגו'

"סכל נא וגו'" - רצה לומר אתה ה' סכל עצתו לבל ייעץ בחכמה או רצה לומר שיתן בלב אבשלום לחשוב אשר עצת אחיתופל היא עצה סכלה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הארכי" - שם מקום 

מצודת דוד

"עד הראש" - בגבהי הר הזיתים אשר משם היה נראה מקום הארון והיה מדרך הבא שם להשתחות מול הארון

"קרוע כתנתו" - בעבור כי היה מיצר בצרת דוד

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למשא" - על היותו זקן וכחו תש ולמשא יחשב להולך עמו

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואני ואני" - הווי"ן נוספות בשניהם 

מצודת דוד

"והפרתה לי" - רצה לומר כשתשוב העיר ותאמר לאבשלום כדברים האלה יבוא לי תועלת רב כי אז תוכל להפר לטובתי את עצת אחיתופל כי על פי הדברים האלה יבטח בך ותהיה גם אתה מאנשי עצתו

"עבדך אני המלך אהיה" - רצה לומר מהיום אהיה עבדך כמו שמאז היית עבד אביך וכן עתה אהיה אני עבדך

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רעה" - חבר ועל כי ישב עמו בתמידות קראו רעה 

מצודת דוד

"יבוא ירושלים" - באותה שעה שבא חושי בא גם הוא