מצודות על שמואל א כא ח


מצודת דוד

"אביר הרועים" - גדול וממונה על רועי מקנה המלך

"נעצר" - מעוכב שם להתבודד בעבודת ה'

מצודת ציון

"נעצר" - מעוכב כמו (שופטים יג טו)נעצרה נא אותך

"האדומי" - שהיה גר באדום אבל היה ישראל מלידה

"אביר" - ענין חוזק כמו (בראשית מט כד)אביר יעקב ורצה לומר גדול וחשוב