מצודות על שמואל א כא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויקם וילך" - על דוד יאמר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מדוע אתה לבדך" - שאין מהראוי לשר וגדול ללכת יחידי

"ויחרד" - מיהר בחרדה לקראתו

מצודת ציון

"נבה" - היא נוב והה"א בסופה במקום למ"ד בתחילתה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ואת הנערים" - המשרתים שלי הודעתי אותם ללכת אל מקום פלוני אלמוני רצה לומר הנסתר והמכוסה ואין לגלותה ושמה ימתינו עד בואי

"אשר וגו'" - רצה לומר לא מה שהמלך שלחני ולא מדבר השליחות אשר צוני ולזה באתי הנה יחידי

מצודת ציון

"יודעתי" - כמו הודעתי

"פלוני" - מלשון פלא ומכוסה

"אלמוני" - מלשון אלם ורצה לומר אין לגלות המקום ולאומרה כאלם לא יפתח פיו וכן (מלכים-ב ו ח) אל מקום פלוני אלמוני תחנותי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"או הנמצא" - רצה לומר ואם אין חמשה בידך תן הנמצא ואם פחות מחמשה

"ועתה" - הואיל ומהלכי היא בסוד אין להמציא לי לחם מזולת לזאת מה יש מהלחם תחת ידך אם חמשה תנה בידי

מצודת ציון

"תחת ידך" - רצה לומר ברשותך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אך מאשה" - כאלו אמר אך אם נשמרו הנערים מאשה רצה לומר מטומאת קרי ואף שהלחם ההוא אסור לזרים מכל מקום רצה להאכילם מחמת גודל הרעבון אולם דוקא לטהורים

"אם נשמרו הנערים" - הם הנערים שאמר דוד ששלחם אל מקום פלוני אלמוני וחשב שהאמת אתו ולהם יביא הלחם

"לחם קדש" - לחם הפנים היו וכבר נסתלקו מהשלחן והוקטרו הבזיכין

מצודת ציון

"חול" - חולין

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ואף כי היום וגו'" - רצה לומר ואפילו אם היום היתה תחילת קדושתו על השלחן ועדיין יש בו מעילה עם כל זאת מותר לי לאכלם כי אחזו בולמוס והוא חולי הרעבון והכל מותר משום פקוח נפש כן פירשו רבותינו ז"ל במנחות (צה ב)

"והוא דרך חל" - והלחם ההוא משנסתלק מעל השלחן וקרבו הבזיכין קרוב הוא להיות חולין כי יצא מידי מעילה משיש בו היתר לכהנים

"כי אם אשה עצורה לנו" - רצה לומר לא כמו שתחשוב אתה שאין אנו נשמרים מאשה לא כן היא כי אם אשה מנועה מאתנו מן כעת תמול השלישי בזמן צאתי מביתי ואף בגדי הנערים המה טהורים וראוים לקודש כי טהרו אותם

מצודת ציון

"עצורה" - מנועה כמו (דברים יא יז)ועצר את השמים

"לנו" - רצה לומר מעמנו

"כתמול שלשם" - רוצה לומר כתמול השלישי שלפני היום

"דרך חול" - רצה לומר ענין חולין

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"המוסרים" - אשר נסתלקו מן השלחן לשום במקומם לחם חם בעת הלקח את אלו שהיו מונחים על השלחן כל השבוע (ואף שהלחם המסודר בשבת היה נאפה מערב שבת מכל מקום היה מונח במקום שישמור חומו)

"ויתן וגו' קדש וגו'" - נתן לו לחם הפנים כי לא היה לו לחם אחר כי אם אלו

מצודת ציון

"המוסרים" - מלשון הסרה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אביר הרועים" - גדול וממונה על רועי מקנה המלך

"נעצר" - מעוכב שם להתבודד בעבודת ה'

מצודת ציון

"נעצר" - מעוכב כמו (שופטים יג טו)נעצרה נא אותך

"האדומי" - שהיה גר באדום אבל היה ישראל מלידה

"אביר" - ענין חוזק כמו (בראשית מט כד)אביר יעקב ורצה לומר גדול וחשוב

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ואין" - בלשון שאלה אמר לו האם אין יש פה חרב לתתה לי

"כי היה וגו' נחוץ" - ובעבור המהירות לא לקחתי מה עמדי

מצודת ציון

"ואין" - בחיר"ק כמו בציר"י וכן בן נון שהוא בחיר"ק וכמו (לעיל ד כא) אי כבוד

"פה" - כאן

"כלי" - תרגם יונתן מני

"נחוץ" - ענין מהירות רב וכן תרגם יונתן בבהילו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אם אותה" - אם תרצה לקחתה קח אותה

"אין כמוה" - רצה לומר טובה היא לי מכל החרבות

"אחרי האפוד" - מונחת אחר האפוד ויונתן תרגם בתר דשאיל ליה באפודא רצה לומר מתחלה שאל לו באורים ותומים ואחרי זה אמר לו הדברים האלה

מצודת ציון

"לוטה" - מכורך ומעוטף כמו (מלכים-א יט יג) וילט פניו באדרתו

"בשמלה" - בבגד

"האפוד" - הוא שם כולל גם לחושן

"זולתה" - חוץ ממנה

"בזה" - במקום הזה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ביום ההוא" - כי בעוד היותו בארץ ישראל עדיין היה ברשות שאול וכאלו לא ברח

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"הלא לזה יענו" - רצה לומר הלא עליו היה השבח לזמר במחולות לאמר הכה וגו' ודוד ברבבותיו

"מלך הארץ" - רצה לומר חשוב כמלך על היותו יוצא ובא במלחמה לפני העם

מצודת ציון

"יענו" - ענין הרמת קול כמו (דברים כז יד)וענו הלוים וגו' קול רם

"במחולות" - שם כלי זמר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"וישנו את טעמו" - שינה את דבריו לפניהם ועשה מעשה סכלות בהיותו בידם ועשה סימנים ושריטות על הדלתות והוריד וגו' וכל זה עשה למען יחשבו שאין זה דוד

מצודת ציון

"וישנו" - מלשון השתנות וחלוף

"טעמו" - ענין דבור החכמה כמו (איוב יב כ)וטעם זקנים יקח

"ויתהולל" - ענין סכלות כמו (שם פסוק יז) ושופטים יהולל

"ויתו" - ענין רושם ושריטה כמו (יחזקאל ט ד)והתוית תיו

"רירו" - רוקו כמו (איוב ו ו)בריר חלמות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"הנה תראו" - הלא ראיתם שהוא איש משוגע ודוד הלא הוא משכיל אם כן אין זה דוד ולמה תביאון אלי

מצודת ציון

"משתגע" - מראה בעצמו ענין שגעון

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"הזה וגו'" - ועוד האם זה שהוא בתכלית השגעון וכי ראוי הוא לבוא אל ביתי עם כי לפעמים יתענגו השרים בשמוע דברי משוגע אולם לא מדברי מי שהוא בתכלית השגעון

"חסר משוגעים" - אמרו במדרש (ילקוט שמעוני כאן רמז קלא) שהיתה אשתו ובתו משוגעות ולזה אמר וכי חסר וגו' רצה לומר וכי אין די לי במשוגעים אשר בביתי עד שהבאתם גם את זה להשתגע אצלי