מצודות על שמואל א טז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לי מלך" - רצה לומר שהוא יהיה מלך לי לשמור מצותי

"ואני מאסתיו" - ואין מהראוי להתאבל עליו זמן מרובה

מצודת ציון

"קרנך" - כלי מה עשוי בדמות קרן

"בית הלחמי" - מבית לחם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואמרת" - לבני העיר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"בזבח" - באכילת בשר הזבח

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמר" - הגדול שבהם אמר לו אם בואו הוא בהיות עמו השלום או הוא בעבור העדר השלום

מצודת ציון

"ויחרדו" - מהרו בחרדה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמר שלום" - הנה השלום עמי ואין רע ובאתי הנה לזבוח לה' וגו'

מצודת ציון

"התקדשו" - ענין הזמנה כמו (ירמיהו ו ד)קדשו עליה מלחמה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אך נגד ה'" - רצה לומר למלכות הוא הגון אך שיהיה משיחו נגד ה' רצה לומר שיהיה ה' עמו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וה'" - אבל ה' יראה ללבב הטובה היא ובזה הדבר תלוי

"יראה לעינים" - אם הנראה הוא יפה עינים שהוא הדבר אשר יראה האדם ואין לתלות המלוכה בדבר זה

"כי לא" - רצה לומר איני רואה לתלות בדבר אשר רואה האדם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"שמה" - הוא שמעא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שבעת בניו" - בדברי הימים (א ב טו) לא חשב כי אם שבעה עם דוד שנאמר דוד השביעי ובמדרש יש שהיה לישי עוד בן ושמו אליהו המוזכר בין הנגידים שנאמר (שם א כז יח) ליהודה אליהו מאחי דוד וכן נאמר (לקמן יז יב) ולו שמנה בנים (ומה שלא חשבו בדברי הימים יראה שהיה מאשה אחרת וצרויה ואביגיל היו אחיות לשבעת האחים רק מן האם ולא מן האב וכמו שנאמר (שמואל-ב יז כה) אשר בא אל אביגיל בת נחש ומזה יראה שהיתה בת נחש ולא בת ישי ובהיות כן לא היו אחיות לאליהו לא מן האב ולא מן האם והנה בדברי הימים (א ב טז) נאמר ואחיותיהם צרויה ואביגיל ולזה לא חשב אליהו עמהם כי לאליהו לא היו אחיות כאמור אולם חז"ל לא קבלו כן כי אמרו (בבא בתרא יז א) שנחש הוא ישי )

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנערים" - בניך

"כי לא נסוב" - על השלחן לאכול עד בואו פה

"התמו" - האם נשלמו

מצודת ציון

"התמו" - מלשון תם והשלמה

"שאר" - נשאר

"נסוב" - הישיבה לאכילה קרויה מסיבה כי דרכם היה לשבת מסובים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי זה הוא" - אשר בחרתי בו

מצודת ציון

"אדמוני" - מראהו אדום

"עם יפה עינים" - רוצה לומר ויפה עינים וכן (עמוס ד י)עם שבי סוסיכם

"רואי" - מראה

"קום" - הוא ענין זרוז

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ותצלח" - ועבר כמו (לעיל י י) ותצלח עליו רוח אלהים

"רוח ה'" - רוח גבורה מה'

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאת ה'" - ולא באה לו במקרה

מצודת ציון

"ובעתתו" - מלשון בעתה וחרדה

"רוח רעה" - רוח מחריד ומרעיד

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רוח אלהים" - רצה לומר רוח גדול וחזק כי כשרוצה להגדיל דבר מה סומכו למלת אלהים וכן (לעיל יד טו) ותהי לחרדת אלהים או רצה לומר רוח רעה הבאה מאלהים

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וטוב לך" - כי בעבור שמחת קול הזמר תלך הרעדה

"עבדיך לפניך" - רצה לומר אתה תצוה והלא עבדיך המה לפניך ונכונים המה לעשות אשר תצוה ואמור להם אשר יבקשו איש יודע חכמת הנגון ומנגן בכנור

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מטיב לנגן" - מנגן טוב ויפה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וה' עמו" - שהוא איש מוצלח ובהצלחתו יועיל לך

"וגבור חיל וגו'" - המה הדברים הראוים לעומד בהיכל מלך

מצודת ציון

"ונבון דבר" - מבין כל דבר חכמה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר בצאן" - אשר רועה בצאן

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חמור לחם" - חמור אחד טעון לחם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נושא כלים" - כלי מלחמתו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ורוח לשאול" - באה לו ההרוחה וסרה ממנו החרדה