מצודות על שמואל א ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בשדה פלשתים" - כמו בארץ פלשתים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה נעשה" - אם לשלחו למקומו

"הודיענו" - רצה לומר ואם יהיה מההכרח לשלחו הודיענו במה נשלחנו אם להניחו בעגלה ולמשכו בבהמות אם לשאתו בכתף 

מצודת ציון

"ולקוסמים" - ולמכשפים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז תרפאו" - רצה לומר כשתרפאו אז יהיה נודע לכם בבירור למה לא תסור ידו קודם ההשבה רצה לומר אז תדעו שיד ה' עשתה זאת

"תשיבו לו אשם" - תשיבו לה' קרבן אשם כדין המועל בהקדש

"אם משלחים" - רצה לומר אם יצא הדבר לשלחו למקומו אל תשלחנו ריקם מבלי מנחה ותשורה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכולם" - לכל העם ולהסרנים וכולכם צריכים כפרה

"וחמשה עכברי" - כי העפולים היו דומים בצד מה לדמות עכברים ולזה אמר להשיב גם חמשה עכברי זהב לכפר על העם חמשת האומות שבארץ פלשתים

"מספר" - כפי מספר סרני פלשתים שהם חמשה ככה תשיבו חמשה עפולים עשוים מזהב 

מצודת ציון

"עכברי" - שם מין שרץ

"מגפה" - ענין מכה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומעל ארצכם" - מעל יושבי ארצכם מותר העם

"מעליכם" - על הסרנים יאמר

"אולי יקל" - בעבור הכבוד אשר תעשו לו

"ונתתם וגו' כבוד" - רצה לומר לא שהוא צריך לזה אלא תנו לכבודו

"צלמי וגו' המשחיתים וגו'" - רצה לומר עשו צלמי דמות העפולים והעכברים אשר הם משחיתים וגו' 

מצודת ציון

"את הארץ" - את אנשי הארץ

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא כאשר התעלל בהם" - רצה לומר הלא סוף הדבר יהיה כאשר היה במצרים שהיה משחק ומהתל בהם ואחרי זה בעל כרחם שלחו את בני ישראל והלכו להם וכמו כן יהיה סופכם

"ולמה תכבדו" - על ששאלו מה נעשה לארון כאלו היו מסופקים אם לשלחו אם להחזיקו לזה אמרו ולמה תכבדו וגו' 

מצודת ציון

"התעלל" - ענין שחוק והתול כמו (שמות י ב)אשר התעללתי במצרים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושתי פרות עלות" - רצה לומר בחנו הדבר לדעת שהאמת אתנו וזאת עשו קחו פרות מניקות אשר לא משכו מעולם בעול ואסרו אתהן בעגלה וקחו את בניהן מהן והנה מדרך הנהוג לא יזוזו ממקומן ללכת מבניהן ומכל שכן שגם לא הורגלו במשיכת העול

"ועתה קחו" - רצה לומר קחו עצים ועשו עגלה חדשה לכבוד הארון 

מצודת ציון

"עלות" - מניקות כמו (בראשית לג יג)והצאן והבקר עלות עלי

"עול" - היא מה שהפרה מושכת בה

"ואסרתם" - ענין קשירה

"הביתה" - לכלאם בבית

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והלך" - רצה לומר הניחו ללכת מעצמו לבל ינהג מי את הפרות 

מצודת ציון

"בארגז" - כעין תיבה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וראיתם" - ואז תראו אם מעצמו יעלה הארון דרך גבול ארצו אל בית שמש אז בודאי בעבורו באה הרעה ואם לא יעלה מעצמו דרך גבולו אז נודע שבמקרה באה הרעה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כלו" - כמו כלאו והוא ענין תפיסה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טחוריהם" - הם העפולים שהיו דומים בצד מה לטחורים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במסלה אחת" - ולא הטו ימין ושמאול

"הלוך וגעו" - רצה לומר עם כי הלכו וצעקו בעבור חסרון בניהן מכל מקום לא סרו ימין ושמאול

"וישרנה הפרות" - הלכו בדרך הישר לדרך העולה בית שמש 

מצודת ציון

"וישרנה" - מלשון ישרה

"במסלה" - בדרך הכבושה

"וגעו" - צעקת הפרה תקרא געה כמו (איוב ו ה)אם יגעה שור

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישמחו לראות" - לפי שאחרי זה התאבלו בסבת הארון אמר עתה בעת ראותם שמחו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בית השמשי" - מבית השמש והוא שם העיר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"העלו עולות" - לבד הפרות האמור למעלה 

מצודת ציון

"אל האבן" - על האבן

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ראו" - שנבחן הדבר ונמצא כן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלה טחורי" - רצה לומר באלו לא הוסיפו על מה שאמרו הקוסמים והכהנים

"לאשדוד אחד" - רצה לומר בעבור שר אשדוד אחד וכן כולם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועד אבל הגדולה" - היא האבן הגדולה האמור למעלה וקראו אבל לפי שהעם התאבלו שם על אשר הכה ה' בהם כמו שכתוב למטה ורצה לומר אין זה סוף הדבר אשר נכר ונודע עד היום הזה שדה יהושוע כי אפילו האבן הגדולה וגו' נכר הוא עד היום הזה בשדה יהושוע בית השמשי

"לחמשת" - אשר הם לחמשת הסרנים ותחת ממשלתם

"מעיר מבצר" - בין מול עיר מבצר בין מול כפר פרוז מבלי חומה סביב

"ועכברי וגו'" - אבל על עכברי הזהב הוסיפו והביאו אחד מול כל עיר ולא חמשה לבד כדברי הקוסמים 

מצודת ציון

"ועד" - ענינו כמו ואפילו וכן (שמות ט ז) לא מת ממקנה ישראל עד אחד ורצה לומר אפילו אחד

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויך" - ה' הכה בהם על שפתחו הארון וראו בו בפנים ולזה הכה בעם שבעים איש מגדולי העיר והיו שקולים כחמשים אלף איש (סוטה לה ב)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי יוכל לעמד וגו'" - רצה לומר הלא הגדולים שבנו מתו ומי הוא הנשאר אשר יוכל לעמוד לפני ארון ה' לשמרו ולהזהר בקדושתו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רדו העלו" - רדו אלינו והעלו אליכם