מצודות על שמואל א ז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קדשו" - הזמינו כמו (ירמיהו ו ד)קדשו עליה מלחמה 

מצודת דוד

"קדשו" - הזמינו לשמור את הארון לבל יבוא מי לראותו ולכבד ולרבץ לפניו

"בגבעה" - אשר בגבעה והוא שם מקום בקרית יערים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שבת" - ענין עכבה

"וינהו" - מלשון נהי ויללה 

מצודת דוד

"מיום" - רצה לומר מהתחלת שבת הארון וכל הימים הרבים שהיו במספר עשרים שנה אשר ישב שם בכל הזמן ההוא נהו ויללו ישראל להתחרט על מעשיהם אשר לא טובים ושבו ללכת אחרי ה'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבדו" - בלא שתוף

"הסירו" - מכל וכל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישפוט" - בדברים שבין אדם לחבירו

"וישאבו מים" - רצה לומר התעוררו לשאוב ולהזיל מי דמע ושפכו בתפלה לפני ה'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעלו" - להלחם בם כי חשבו שנתקבצו ישראל לצאת למלחמה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תחרש" - תשתוק וכן (בראשית לד ה)והחריש יעקב 

מצודת דוד

"אל תחרש ממנו" - אל תשתוק מהדבר אשר היא טובה לנו והוא מזעוק אל ה' להושיענו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כליל" - מלשון כל רצה לומר העלה כל בשר העולה כמשפט האמור בה 

מצודת דוד

"ויענהו ה'" - רצה לומר ראה שנתקבלה ברצון כי ירדה האש ושרפה את העולה והיה בטוח בתשועה

"טלה חלב" - רצה לומר עודו יונק החלב

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירעם ה'" - הביא עליהם רעם בקול גדול ויהם אותם ועל ידי זה נגפו לפני בוא ישראל למלחמה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד מתחת" - הכום בכל הדרך אשר רדפום עד בואם מתחת לבית כר

"ויצאו" - אחר זה יצאו מן המצפה ורדפו אחריהם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובין השן" - שן הסלע היה שם ונקרא המקום על שמו 

מצודת דוד

"עד הנה עזרנו ה'" - רצה לומר עד המקום הזה עזרנו ה' במה שהממם בקול רעם ולא שלטה בהם יד ישראל עדיין כי משם והלאה רדפו ישראל אחריהם ושלטה בהם ידם

"בין המצפה וגו'" - שם עמדו מערכות פלשתים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותהי יד ה' בפלשתים" - כאשר הלכו ישראל ללחום עמו בגבולו

"ולא יספו" - בימים שהנהיג שמואל עד לא נזדקן לא הוסיפו לבוא בגבול ישראל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי שלום" - כי בעוד משלו פלשתים בישראל נלחמו עמהם האמורי הנשארו בארץ ישראל אבל כאשר חזקה יד ישראל היה שלום ביניהם

"ואת גבולן" - הצילו גבול עצמן לבלי תת לפלשתים לבוא לרשת עוד מה מגבולן

"לישראל" - הערים ההם הוחזרו לישראל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל ימי חייו" - מעת שהועמד לשפוט עד שמת ואף לאחר שמלך שאול שפט הוא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מדי" - מתי רצה לומר בכל שנה ושנה 

מצודת דוד

"והלך" - בכל שנה הלך מביתו וסבב לבית אל וגו' ושם שפטם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושם שפט וגו'" - הבאים ממרחק

"ותשובתו" - אחר סבובו שב לרמה כי שם היה ביתו