מצודות על שופטים יא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויולד גלעד" - רצה לומר עם שאמו היתה זונה מכל מקום היה הדבר ברור שגלעד הוליד את יפתח ולא אחר הולידו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בן אשה אחרת" - חסו על כבוד אביהם ולא זכרו שם זונה

"ויגרשו" - בחזקה ובאלמות

"ותלד" - אחרי זה ילדה לו אשתו הנשואה אליו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"טוב" - שם אדון הארץ וכן מצינו (רות ג יג)אם יגאלך טוב 

מצודת דוד

"ויצאו עמו" - בכל אשר יצא הוא

"ויתלקטו" - ממקומות מחולפות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי מימים וילחמו וגו'" - רצה לומר מה שלחמו בני עמון עם ישראל היה מסוף ימים רבים אחר שנתגרש יפתח

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לקחת" - להשיבו אל גלעד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לקצין" - ענין שררה וכן (ישעיהו ג ו)קצין תהיה לנו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומדוע וגו'" - רצה לומר ואם תאמרו שבאמת נחמתם על הרעה אם כן למה איחרתם עד כה ומדוע באתם עתה כאשר צר לכם ולא מקודם ונראה מזה שעדיין האיבה במקומה עומדת ומפני הדחק באתם

"ותגרשוני" - עזרתם לאחי לגרש אותי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכל ישבי גלעד" - רצה לומר לא לנו הבאים לבד כי אם לכולם

"והלכת" - וכאשר תלך עמנו

"לכן" - רצה לומר לבל תחשוב כזאת שבאנו עתה אליך בעצמנו להראות הכנעה גדולה וחיבה יתירה כי אם היה מפני הדחק היה די לשלוח אחריך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם משיבים" - רצה לומר אם יוגמר הדבר ואלך למלחמה ונתן ה' וגו' אז אנכי מעצמי אהיה לכם לראש מצד הדין ורצה לומר עדיין אין זה הכנעה וחיבה במה שתאמרו להמשיל אותי אחר המלחמה כי בודאי אם אהיה מנוצח לא תאבו עוד להמשיל אותי ואם אנצח אני הנה מן הדין ראוי לי הממשלה וכאלו אמר לא כן הוא כי אם מיד קודם המלחמה תמשילו אותי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כדברך" - להמשיל אותך מיד

"ה' יהיה שמע" - ויהיה הוא לעד

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני ה'" - כי שם נקבצו רבים מישראל והשכינה שורה על רוב צבור (סנהדרין לט א) (ועל שבמצפה נצח יהושוע כל המלכים הנאספים עליו (יהושע יא ד) לזה קבעוה למקום קבוץ כן נקבצו שמה בפילגש בגבעה (לקמן כ א) וכן בימי שמואל כשהמליך את שאול (שמואל א י יז)

"את כל דבריו" - דברי תפלתו ותחנוניו

"וישימו וגו'" - מיד עשאוהו לראש טרם צאתם למלחמה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה לי ולך" - רצה לומר מה האיבה והשנאה אשר בינינו מה לי עליך ומה לך עלי ולפי שמנוהו לראש תלה הדבר בעצמו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשלום" - מבלי מריבה ומלחמה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את ארץ מואב וגו'" - רצה לומר אם המחוז ההיא היתה מאז של מואב ועמון הנה בעת שלקחה ישראל לא היתה עוד ארצם וכאשר יפרש במקראות שלאחריו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אבה" - רצה כמו (דברים כה ז)לא אבה יבמי 

מצודת דוד

"אעברה נא" - לבוא אל ארץ כנען

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויחנון" - כמו ויחנו והנו"ן נוספת כמו (שם ו יז) תשמרון 

מצודת דוד

"כי ארנון וגו'" - ארנון הוא התחלת גבול מואב והמה חנו בהעבר מזה

"ממזרח שמש" - במזרחה של מואב

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד מקומי" - ארץ כנען מקום אשר נתן לי ה'

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא האמין" - כי חשב לרמותו באו ויכבשו ארצו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויירש" - מלשון ירושה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מארנון וגו'" - אם כן המחוז ההיא לקחו מסיחון אשר כבש הוא מאז ממואב ומעמון

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוריש" - ענין גירושין

"תירשנו" - מלשון ירושה 

מצודת דוד

"מפני עמו ישראל" - לשירשו הם ולא שיוחזר לך וזה שאמר ואתה תירשנו בתמיה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כמוש" - שם עבודה זרה

"הוריש" - גרש

"נירש" - מלשון ירושה 

מצודת דוד

"אשר יורישך כמוש" - בדרך לעג אמר

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרוב רב" - מלשון מריבה 

מצודת דוד

"הרוב רב" - וכי עשה הוא מריבה עם ישראל בעבור המחוז ההיא עם כי יש בה גם משל מואב

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובבנותיה" - הכפרים הסמוכים לה

"על ידי" - אצל מקומות 

מצודת דוד

"בעת ההיא" - במשך הזמן הזה

"ומדוע לא הצלתם" - מיד ישראל

"שלש מאות שנה" - (רצה לומר קרוב לשלש מאות שנה ועיין בחשבון שנות הדורות ("סדר עולם" פרק יב) )

"בשבת ישראל" - רצה לומר בהיות ישראל יושבין בחשבון וגו'

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישפט ה' השפט" - רצה לומר ה' שהוא שופט כל הארץ ישפוט היום בין וגו' וסרס המקרא

"לא חטאתי לך" - לחרחר ריב עמדי להתנקם בי כי לא עשיתי לך מאומה רע

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רוח ה'" - רוח גבורה מה' ואומץ הלב

"עבר בני עמון" - להלחם בהם בארצם

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והעליתיהו" - אז אקריבו עולה אם יהיה דבר הראוי לעולה

"והיה לה'" - רצה לומר אם יהיה דבר שאין ראוי להעלות לעולה יהיה קדש לה' שיתמיד בקדושה ולא ישתמש לחולין

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויכנעו" - מלשון הכנעה 

מצודת דוד

"עשרים עיר" - במרחק המקום ההוא היו עשרים עיר והכה כולם

"ועד באך" - עד המקום אשר תבוא בה אל מנית וכאלו ידבר מול האדם היודע המקום

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בתפים ובמחולות" - שמות כלי ניגון 

מצודת דוד

"אין לו ממנו" - יתכן שאשת יפתח היו לה בנים מבעלה הראשון ויפתח גדלם ולבנים יחשבו לו ולזה אמר אין לו ממנו רצה לומר מעצמו מפרי בטנו לא היה לו בן וגו'

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אהה" - ענין צעקת יללה

"הכרע הכרעתני" - מלשון כריעה ונפילה

"בעוכרי" - ענין השחתה ובלבול כמו (יהושע ז כה) מה עכרתנו

"פציתי" - פתחתי כמו (ישעיהו י יד)ופוצה פה 

מצודת דוד

"פציתי פי" - להקדיש לה' היוצא לקראתי

"ואת היית בעכרי" - רצה לומר מהראוי לחשוב אותך בין שאר העוכרים אותי כי לא נופלת את מהם

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אחרי" - ענינו כמו הואיל וכן (יחזקאל כ לט)ואחר אם אינכם שמעים 

מצודת דוד

"אחרי וגו'" - רצה לומר הואיל ונתקיים התנאי שאמרת (פסוק ל) אם נתון תתן וגו' אם כן חל הנדר

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרפה" - מלשון רפיון 

מצודת דוד

"אנכי ורעותי" - אלך אני ורעותי עמי

"ואבכה על בתולי" - רצה לומר על שלא תנשא לאיש ותשאר בתולה (כי הבכיה מועלת להפיג הצער)

"וירדתי" - כי מקום יפתח היה בהר הגבוה שבהרים אשר סביב ולזה אמרה וירדתי על ההרים ולפי שהנדר היה להפרישה מבני אדם ושתתבודד בעבודת ה' וכאשר עשה לה לזה שאלה שעוד שני חדשים תלך לנפשה להשביע עינה עד לא תתבודד

"יעשה לי הדבר הזה" - והוא שירף ידו ממנה שני חדשים לבל עשות עמה מה שנדר עד כלותם

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישלח אותה" - נתן לה רשות ללכת לנפשה

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מקץ" - מסוף

"ידעה" - הוא כינוי לשכיבה וביאה וכן (במדבר לא יז)יודעת איש

"חוק" - דבר קבוע 

מצודת דוד

"ותהי חק בישראל" - הוא מה שיאמר במקרא שלאחריו

"והיא לא ידעה איש" - רצה לומר כאשר נדר כן עשה והיתה פרושה מאיש

"ויעש לה וגו'" - הפרישה מבני אדם לשבת בדודה עוסקת בעבודת ה' ורבותינו זכרונם לברכה אמרו (תענית ד א) שנדר להקריב עולה את כל היוצא וגו' וכן עשה נדרו

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מימים ימימה" - משנה לשנה כמו (שמות יג י)ושמרת וכו' מימים ימימה

"לתנות" - ענין שיחה ודבור כמו (לעיל ה יא) שם יתנו צדקות ה' 

מצודת דוד

"לתנות" - לדבר על לבה להפיג צערה ולשמחה

"ארבעת ימים בשנה" - בכל שנה נתעכבו אצלה ארבעה ימים

"מימים ימימה" - בכל שנה ושנה כל ימי חייה