מצודות על שופטים יא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויולד גלעד" - רצה לומר עם שאמו היתה זונה מכל מקום היה הדבר ברור שגלעד הוליד את יפתח ולא אחר הולידו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בן אשה אחרת" - חסו על כבוד אביהם ולא זכרו שם זונה

"ויגרשו" - בחזקה ובאלמות

"ותלד" - אחרי זה ילדה לו אשתו הנשואה אליו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויצאו עמו" - בכל אשר יצא הוא

"ויתלקטו" - ממקומות מחולפות

מצודת ציון

"טוב" - שם אדון הארץ וכן מצינו (רות ג יג)אם יגאלך טוב

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהי מימים וילחמו וגו'" - רצה לומר מה שלחמו בני עמון עם ישראל היה מסוף ימים רבים אחר שנתגרש יפתח

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לקחת" - להשיבו אל גלעד

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לקצין" - ענין שררה וכן (ישעיהו ג ו)קצין תהיה לנו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומדוע וגו'" - רצה לומר ואם תאמרו שבאמת נחמתם על הרעה אם כן למה איחרתם עד כה ומדוע באתם עתה כאשר צר לכם ולא מקודם ונראה מזה שעדיין האיבה במקומה עומדת ומפני הדחק באתם

"ותגרשוני" - עזרתם לאחי לגרש אותי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לכל ישבי גלעד" - רצה לומר לא לנו הבאים לבד כי אם לכולם

"והלכת" - וכאשר תלך עמנו

"לכן" - רצה לומר לבל תחשוב כזאת שבאנו עתה אליך בעצמנו להראות הכנעה גדולה וחיבה יתירה כי אם היה מפני הדחק היה די לשלוח אחריך

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם משיבים" - רצה לומר אם יוגמר הדבר ואלך למלחמה ונתן ה' וגו' אז אנכי מעצמי אהיה לכם לראש מצד הדין ורצה לומר עדיין אין זה הכנעה וחיבה במה שתאמרו להמשיל אותי אחר המלחמה כי בודאי אם אהיה מנוצח לא תאבו עוד להמשיל אותי ואם אנצח אני הנה מן הדין ראוי לי הממשלה וכאלו אמר לא כן הוא כי אם מיד קודם המלחמה תמשילו אותי

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כדברך" - להמשיל אותך מיד

"ה' יהיה שמע" - ויהיה הוא לעד

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפני ה'" - כי שם נקבצו רבים מישראל והשכינה שורה על רוב צבור (סנהדרין לט א) (ועל שבמצפה נצח יהושוע כל המלכים הנאספים עליו (יהושע יא ד) לזה קבעוה למקום קבוץ כן נקבצו שמה בפילגש בגבעה (לקמן כ א) וכן בימי שמואל כשהמליך את שאול (שמואל א י יז)

"את כל דבריו" - דברי תפלתו ותחנוניו

"וישימו וגו'" - מיד עשאוהו לראש טרם צאתם למלחמה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה לי ולך" - רצה לומר מה האיבה והשנאה אשר בינינו מה לי עליך ומה לך עלי ולפי שמנוהו לראש תלה הדבר בעצמו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשלום" - מבלי מריבה ומלחמה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את ארץ מואב וגו'" - רצה לומר אם המחוז ההיא היתה מאז של מואב ועמון הנה בעת שלקחה ישראל לא היתה עוד ארצם וכאשר יפרש במקראות שלאחריו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אעברה נא" - לבוא אל ארץ כנען

מצודת ציון

"אבה" - רצה כמו (דברים כה ז)לא אבה יבמי

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי ארנון וגו'" - ארנון הוא התחלת גבול מואב והמה חנו בהעבר מזה

"ממזרח שמש" - במזרחה של מואב

מצודת ציון

"ויחנון" - כמו ויחנו והנו"ן נוספת כמו (שם ו יז) תשמרון

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד מקומי" - ארץ כנען מקום אשר נתן לי ה'

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא האמין" - כי חשב לרמותו באו ויכבשו ארצו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויירש" - מלשון ירושה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מארנון וגו'" - אם כן המחוז ההיא לקחו מסיחון אשר כבש הוא מאז ממואב ומעמון

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מפני עמו ישראל" - לשירשו הם ולא שיוחזר לך וזה שאמר ואתה תירשנו בתמיה

מצודת ציון

"הוריש" - ענין גירושין

"תירשנו" - מלשון ירושה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר יורישך כמוש" - בדרך לעג אמר

מצודת ציון

"כמוש" - שם עבודה זרה

"הוריש" - גרש

"נירש" - מלשון ירושה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הרוב רב" - וכי עשה הוא מריבה עם ישראל בעבור המחוז ההיא עם כי יש בה גם משל מואב

מצודת ציון

"הרוב רב" - מלשון מריבה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעת ההיא" - במשך הזמן הזה

"ומדוע לא הצלתם" - מיד ישראל

"שלש מאות שנה" - (רצה לומר קרוב לשלש מאות שנה ועיין בחשבון שנות הדורות ("סדר עולם" פרק יב) )

"בשבת ישראל" - רצה לומר בהיות ישראל יושבין בחשבון וגו'

מצודת ציון

"ובבנותיה" - הכפרים הסמוכים לה

"על ידי" - אצל מקומות

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ישפט ה' השפט" - רצה לומר ה' שהוא שופט כל הארץ ישפוט היום בין וגו' וסרס המקרא

"לא חטאתי לך" - לחרחר ריב עמדי להתנקם בי כי לא עשיתי לך מאומה רע

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רוח ה'" - רוח גבורה מה' ואומץ הלב

"עבר בני עמון" - להלחם בהם בארצם

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והעליתיהו" - אז אקריבו עולה אם יהיה דבר הראוי לעולה

"והיה לה'" - רצה לומר אם יהיה דבר שאין ראוי להעלות לעולה יהיה קדש לה' שיתמיד בקדושה ולא ישתמש לחולין

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עשרים עיר" - במרחק המקום ההוא היו עשרים עיר והכה כולם

"ועד באך" - עד המקום אשר תבוא בה אל מנית וכאלו ידבר מול האדם היודע המקום

מצודת ציון

"ויכנעו" - מלשון הכנעה

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אין לו ממנו" - יתכן שאשת יפתח היו לה בנים מבעלה הראשון ויפתח גדלם ולבנים יחשבו לו ולזה אמר אין לו ממנו רצה לומר מעצמו מפרי בטנו לא היה לו בן וגו'

מצודת ציון

"בתפים ובמחולות" - שמות כלי ניגון

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פציתי פי" - להקדיש לה' היוצא לקראתי

"ואת היית בעכרי" - רצה לומר מהראוי לחשוב אותך בין שאר העוכרים אותי כי לא נופלת את מהם

מצודת ציון

"אהה" - ענין צעקת יללה

"הכרע הכרעתני" - מלשון כריעה ונפילה

"בעוכרי" - ענין השחתה ובלבול כמו (יהושע ז כה) מה עכרתנו

"פציתי" - פתחתי כמו (ישעיהו י יד)ופוצה פה

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אחרי וגו'" - רצה לומר הואיל ונתקיים התנאי שאמרת (פסוק ל) אם נתון תתן וגו' אם כן חל הנדר

מצודת ציון

"אחרי" - ענינו כמו הואיל וכן (יחזקאל כ לט)ואחר אם אינכם שמעים

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אנכי ורעותי" - אלך אני ורעותי עמי

"ואבכה על בתולי" - רצה לומר על שלא תנשא לאיש ותשאר בתולה (כי הבכיה מועלת להפיג הצער)

"וירדתי" - כי מקום יפתח היה בהר הגבוה שבהרים אשר סביב ולזה אמרה וירדתי על ההרים ולפי שהנדר היה להפרישה מבני אדם ושתתבודד בעבודת ה' וכאשר עשה לה לזה שאלה שעוד שני חדשים תלך לנפשה להשביע עינה עד לא תתבודד

"יעשה לי הדבר הזה" - והוא שירף ידו ממנה שני חדשים לבל עשות עמה מה שנדר עד כלותם

מצודת ציון

"הרפה" - מלשון רפיון

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישלח אותה" - נתן לה רשות ללכת לנפשה

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותהי חק בישראל" - הוא מה שיאמר במקרא שלאחריו

"והיא לא ידעה איש" - רצה לומר כאשר נדר כן עשה והיתה פרושה מאיש

"ויעש לה וגו'" - הפרישה מבני אדם לשבת בדודה עוסקת בעבודת ה' ורבותינו זכרונם לברכה אמרו (תענית ד א) שנדר להקריב עולה את כל היוצא וגו' וכן עשה נדרו

מצודת ציון

"מקץ" - מסוף

"ידעה" - הוא כינוי לשכיבה וביאה וכן (במדבר לא יז)יודעת איש

"חוק" - דבר קבוע

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לתנות" - לדבר על לבה להפיג צערה ולשמחה

"ארבעת ימים בשנה" - בכל שנה נתעכבו אצלה ארבעה ימים

"מימים ימימה" - בכל שנה ושנה כל ימי חייה

מצודת ציון

"מימים ימימה" - משנה לשנה כמו (שמות יג י)ושמרת וכו' מימים ימימה

"לתנות" - ענין שיחה ודבור כמו (לעיל ה יא) שם יתנו צדקות ה'