מצודות על שופטים י


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"דודו" - שם איש

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וימת" - בתוך שנת העשרים ושלש ועלה השנה לו וליאיר ששפט אחריו כן כתוב ב'סדר עולם' (פרק יב)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חות יאיר" - על כי נאמר בתורה (במדבר לב מא) שיאיר בן מנשה קרא לעריו חות יאיר ולפי שהיה שמו כשמו וערי בניו היו מרובות קראם גם כן חות יאיר

"רכבים וגו'" - והוא דבר חשיבות

מצודת ציון

"עירים" - כן יקרא החמור בעודו קטן כמו (זכריה ט ט)עיר בן אתונות

"עירים" - תניינא כמו ערים ובדרך צחות אמר עירים לזווגו עם עירים שזכר

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעזבו" - רצה לומר עזבו את ה' מכל וכל ולא עבדוהו אפילו בשתוף עם כל אלו עבודות זרות

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"וימכרם" - רצה לומר מסרם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את כל וגו'" - יפרש מה שנאמר בתחלת המקרא בני ישראל הם כל בני ישראל אשר בעבר הירדן

"בשנה ההיא וגו'" - רצה לומר מיד בשנה שמת יאיר התחילו לרעוץ ולרוצץ את ישראל ושמנה עשרה שנה התמיד הדבר ורצה לומר לא היה בהדרגה כי אם בפעם אחת ולא כדרך שאר המשעבדים

מצודת ציון

"וירעצו" - ענין שבירה כמו (שמות טו ו)תרעץ אויב

"וירצצו" - אף הוא ענין שבירה כמו (ישעיהו מב ג)קנה רצוץ

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ותצר" - מלשון צר ודחק

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכי עזבנו וגו' ונעבד וגו'" - וי"ו הראשון מוסיף על הוי"ו השני והשני על הראשון ורצה לומר עשינו חטא כפול את ה' עזבנו ואת הבעלים עבדנו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ממצרים" - רצה לומר מקושי שעבוד מצרים

"ויאמר ה'" - על ידי נביא בא להם דבר ה'

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותצעקו" - והנה צעקתם אלי והושעתי לכם

"לחצו אתכם" - אשר לחצו אתכם ומוסב גם על הנזכרים במקרא שלפניו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המה יושיעו" - אמר בדרך לעג והתול

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ככל הטוב בעיניך" - המשפט הישר בעיניך רק נפלה נא ביד ה' וביד אדם בל נפול

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותקצר נפשו" - רצה לומר קצרה רצונו של מקום בדבר עמל ישראל כי מתחלה היה רצון המקום להרבות עמלם בעבור חטאם הרב ועתה בשובם לה' קצרה רצונו מלהרבות עמל רצה לומר נחם ה' על הרעה

מצודת ציון

"ותקצר" - מלשון קצר

"נפשו" - רצונו כמו (בראשית כג ח)אם יש את נפשכם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויצעקו" - ענין אסיפה הבא בצעקת המאסף

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי האיש" - רצה לומר דעו מי האיש יהיה מי שיהיה אשר יחל וגו' יהיה לראש

מצודת ציון

"יחל" - יתחיל