מצודות על שופטים טו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בגדי עזים" - זכר בה בהבאת גדי עזים לה למנה

"אבאה וגו'" - לשכב עמה להיות אצלה

מצודת ציון

"מימים" - מסוף ימים או מסוף שנה

"ויפקוד" - ענין זכירה והשגחה כמו (שמות ג יז)פקוד פקדתי

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי שנא שנאתה" - בראותי כי חרה לך על שגלתה מצפונך

מצודת ציון

"תחתיה" - במקומה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נקיתי וגו'" - הפעם הזאת אהיה נקי מפלשתים כאשר אעשה להם רעה כי לא יחשבו לי לאשמה על כי מהראוי להרע עמהם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לפידים" - כן נקרא העץ אשר יקשר בו שלהבת וכן (ישעיהו סב א) כלפיד יבער וקראם על שם סופם כי כשהבעיר בהם האש נעשו לפידים

"ויפן" - הפנה

"בתוך" - באמצע כמו (במדבר לה ה)והעיר בתוך

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישלח" - שלחם לנפשם בין הקמות

מצודת ציון

"בקמות" - היא התבואה המחוברת לקרקע

"מגדיש" - תבואה קצורה מונחים זה על גב זה

"כרם זית" - פרדס מאילני זית

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישרפו" - לפייס את שמשון

"ויאמרו" - הרואים אותו שעשהו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם תעשון כזאת" - רצה לומר לכן אשר עשיתם כזאת לנקום נקמתי לא יהיה לי עמכם איבת עולם רק אנקום בכם פעם אחת ואחר זה אחדול מלנקום

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שוק על ירך" - תרגום יונתן פרשין עם רגלאין דימה את הפרשים רוכבי סוסים אל הירך שהוא בגובה הרגל והולכי רגלי דימה לשוק שהיא בתחתית הרגל

מצודת ציון

"שוק" - הוא פרק האמצעי מן הרגל

"ירך" - הוא פרק העליון

"בסעיף" - הוא שן הסלע כמו (ישעיהו ב כא)ובסעיפי הסלעים והוא לשון מושאל מענף האילן הקרוי סעיף כמו שכתוב (שם יז ו) בסעיפיה פוריה ועל שם שבולטת מהסלע כענף מן האילן

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"וינטשו" - ענין פזור כמו (שמואל ב ה כב)וינטשו בעמק רפאים

"בלחי" - אמר על שם סופו שקראו רמת לחי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עשית לנו" - כי הלא ינקמו בנו

"כאשר עשו לי" - שלא מיחו באשתי מלהנשא לאחר

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השבעו לי" - רצה לומר אמסור עצמי בידכם אך השבעו לי על הדבר שרק תאסרו אותי כי ירא אני פן תפגעון בי

"לאסרך ירדנו" - כי הפלשתים גזרו עליהם לאסרו ולהביאו

מצודת ציון

"תפגעון" - ענין מכת מות כמו (שמואל ב א טו) גש פגע בו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"עבותים" - חבלים עבות שזורים בשלשה כפולים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וימסו" - כאלו נמסו מעל ידיו העבותים שנאסר בהם

"כפשתים" - חלושים כפשתים אשר נחרכו באש

"הריעו" - תרועת שמחה

"הוא בא" - כי לא אסרו כי אם ידיו ולא רגליו

מצודת ציון

"ותצלח" - ועברה

"וימסו" - מלשון המסה והמגה

"אסוריו" - קשוריו שנאסר בהם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לחי חמור טריה" - לחי לחה מן חמור

מצודת ציון

"לחי" - כך שם עצם מה מעצמות הראש

"טריה" - לחה כמו (ישעיהו א ו)ומכה טריה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הכיתי" - הרגתי הוסיף לפרש דבריו

"בלחי החמור" - בלחי של חמור עשיתי חמרים חמרים והוא לשון הנופל על לשון

מצודת ציון

"חמור חמרתים" - צבור צבורים כמו (שמות ח י) חמרים חמרים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רמת לחי" - על שם שהשליך שם את הלחי כי התרגום של וישלך הוא ורמא

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונפלתי" - אז אפול ביד הפלשתים הערלים אם אבוא העיר לרוות צמאוני

"ועתה אמות בצמא" - אם אשב פה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד היום הזה" - היא שמה אשר נקרא לה

"עין הקורא" - רצה לומר מעין הבא על ידי הקורא לה' אשר היא במקום לחי רצה לומר רמת לחי

"ותשב רוחו ויחי" - אמר בדרך גוזמא והפלגה כאלו יצאה רוחו ושבה אחרי זה ונעשה חי

"שמה" - של המעין ההוא

"ויצאו ממנו" - בנס נעשה מעין תחת המכתש ויצאו המים דרך הבקע

מצודת ציון

"המכתש" - הגומא שהשן יושב בה עשוי כמכתשת והוא שם כלי שדוכין בו בשמים

"עין" - מעין

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בימי פלשתים" - בימים שמשלו פלשתים בישראל