מצודות על שופטים ו


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפני מדין" - להסתיר עצמן מפניהם 

מצודת ציון

"ותעז" - מלשון עז וחזק

"המנהרות" - ענין אורה כמו (איוב ג ד)ואל תופע עליו נהרה והם מערות ולהם חלון יבוא בו אור היום

"המצדות" - מבצרים חזקים כמו (שמואל ב ה ז)מצודת ציון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיה אם זרע" - רצה לומר כאשר זרעו והתחיל לצמוח 

מצודת ציון

"אם" - כאשר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד בואך עזה" - מתחלת הגבול עד אשר תבוא אל עזה וכאלו ידבר לנוכח מול האדם היודע המקום

"יבול הארץ" - צמחי התבואות 

מצודת ציון

"יבול" - צמח האדמה כמו (תהלים סז ז)ארץ נתנה יבולה

"מחיה" - ענינו צורך חיי הבריות כמו (בראשית מה ה)למחיה שלחני

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כדי ארבה" - כארבה ומלת די יורה ענין רבוי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וידל" - מלשון דל ועני

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אדות" - תרגומו עסק

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל לחציכם" - הם מלכי כנען אשר לחצו אתכם בהלחמם עמכם 

מצודת ציון

"לוחציכם" - ענין דחק

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא שמעתם בקולי" - כאומר בעבור זה באה הרעה עליכם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להניס" - רצה לומר להבריח ולהטמין

"אשר ליואש" - האלה היתה של יואש שהיה מבני אביעזר מבני מנשה 

מצודת ציון

"האלה" - שם אילן מה

"חובט" - ענין דישה במקל כמו (ישעיהו כח כז)במטה יחבט קצח

"בגת" - מקום דריכת הענבים נקרא גת

"להניס" - להבריח

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"החיל" - ענין כח

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה נטשנו" - ואיך אם כן תאמר שה' עמי

"בי אדני" - בקש ממנו להשיבו על דבריו ואמר לו ואם אמת שיש ה' עמנו למה אם כן מצא אותנו הרעה ואיה כל נפלאותיו וכי כלו 

מצודת ציון

"בי" - ענין בקשה

"מצאתנו" - מצא אותנו

"נטשנו" - עזבנו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא שלחתיך" - ועשה השליחות

"ה'" - רצה לומר מלאך ה'

"בכחך זה" - רצה לומר בכח זה הזכות אשר למדת סניגוריא על ישראל תוכל להושיעם 

מצודת ציון

"הלא" - המלה ההיא יורה על הזרוז

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלפי" - האלף שבית אבי נמנה בו הוא הגרוע מכולן ואנכי הוא הקטן שבבית אבי ומי ישמע לי ללכת אחרי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאיש אחד" - רצה לומר מהרה ובקלות

"כי אהיה עמך" - והכל ישמעו לך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אות" - איזה מופת ופלא לדעת אשר אתה מלאך ה' מדבר עמי כי לא היה רגיל בנבואה וחשב פן אין זה נבואה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנחתי לפניך" - ועשה לי בה אות 

מצודת ציון

"תמש" - ענין הסרה כמו (יהושע א ח) לא ימוש ספר התורה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויגש" - הגיש אליו המנחה הזאת

"בא" - אל הבית

"ויעש" - רצה לומר תקן ובשל 

מצודת ציון

"ואיפת" - שם מדה בת שלש סאים

"בסל" - שם כלי מה

"והמרק" - הרוטב כמו (ישעיהו סה ד)ומרק פגולים

"בפרור" - הוא דוד נחושת כעין יורה וכן (במדבר יא ח) ובשלו בפרור

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלז" - שהיה לפניהם

"שפוך" - על הסלע 

מצודת ציון

"הלז" - הזה כמו (בראשית כד סה)מי האיש הלזה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלך מעיניו" - רצה לומר לא ראהו עוד 

מצודת ציון

"המשענת" - המטה שנשען עליה

"הצור" - הסלע

"ותאכל" - ותשרף

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אהה ה'" - רצה לומר אתה ה' מיילל אני כי לבי יפחד על אשר ראיתי מלאך פניו מול פני

"כי מלאך ה'" - כי עד הנה היה מסתפק בדבר ולזה שאל אות 

מצודת ציון

"אהה" - ענין צעקת יללה

"על כן" - על אשר

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עודנו" - עוד הוא עומד בעפרה שהיא מנחלת בני אביעזר

"ה' שלום" - רצה לומר פה אמר לי ה' שלום

"לו" - למזבח 

מצודת ציון

"עודנו" - מלשון עוד

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופר השני" - גם קח פר השני שנתפטם לעבודה זרה זה שבע שנים

"אשר לאביך" - שהוא של אביך 

מצודת ציון

"פר השור" - הכפל לתוספת ביאור כמו (ויקרא טז ג)פר בן בקר

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעצי האשרה" - להבעיר בהם האש

"הפר השני" - והפר אשר לאביו צוה לקחתו לבל יקריבו הם לעבודה זרה ולא הוזכר מה נעשה בו או זהו הפר אשר לאביו וכמו שכתוב למעלה

"במערכה" - רצה לומר במקום ישר שתוכל לערוך שם אבני המזבח

"המעוז הזה" - הוא הסלע האמור למעלה (פסוק כ) 

מצודת ציון

"המעוז" - מלשון עוז וחוזק והוא הסלע

"במערכה" - מלשון עריכה וסדור

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הבנוי" - אשר נבנה זה מחדש 

מצודת ציון

"נתץ" - נשבר וכתות

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמרו גדעון" - לא פירש מי היו האומרים

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימת" - רצה לומר נמית אותו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אלהים הוא" - אם יש בו אלהות יריב בעצמו את ריבו

"אשר" - מי אשר יריב בעבורו יומת על ידי עד הבוקר רצה לומר טרם יבוא הבוקר השני

"האתם" - וכי אתם תריבון בעבור הבעל וכי אתם תושיעון אותו בתמיה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקרא לו" - יואש קרא לגדעון בנו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעברו" - את הירדן

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויזעק" - נאספו אחריו משפחת אביעזר

"ויתקע" - לסימן להאסף

"ורוח ה'" - בא לו מה' רוח גבורה ואומץ הלב 

מצודת ציון

"ויזעק" - ענין אסיפה על כי בא בזעקת המאסף וכן (לקמן יח כג) מה לך כי נזעקת

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לקראתם" - באו אל גדעון ואנשיו למולם

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישך" - יש אתה רוצה לומר יש הדבר הזה שאתה מושיע וכו'

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעתי" - על ידי המופת הזה 

מצודת ציון

"מציג" - מעמיד כמו (שמות י כד) צאנכם ובקרכם יוצג

"גזת הצמר" - צמר הגזוז ונתלש

"חרב" - יובש

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויזר" - סחט להוציא הבלוע והיה נמצץ ספל מלא 

מצודת ציון

"ויזר" - ענין הוצאת דבר בלוע כמו (ישעיהו נט ה)והזורה תבקע אפעה

"וימץ" - ענין מציצה וכן (ישעיהו טז ד)אפס המץ

"הספל" - שם כלי מה