מצודות על עמוס ט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא ימלט וגו'" - הוא כפל ענין במ"ש

"לא ינוס וגו'" - הרוצה להניס לא יוכל

"ואחריתם" - בניהם ובנותיהם אהרוג בחרב העכו"ם

"ובצעם" - חמדת עשרם יגלה בראש כולם כי עד שלא גלו הם בימי צדקיה הוציא נ"נ אוצרות בית ה' ואוצרות בית המלך כמ"ש (במלכים ב)

"הך הכפתור" - הכה את הכפתור הוא המשקוף ומהכאה ההיא ירעשו המזוזות ר"ל באבדן המלך יחרדו השרים ועל יאשיהו יאמר כי אחר שנהרג הוא הושפלה המלוכה ולא היה ביד השרים להמליך מלך מדעתם וכאשר המליכו את יהואחז הסירו מלך מצרים מן המלוכה ונתן עונש על הארץ כמ"ש (במלכים ב' כ"ג) ומאז לא המליכו מלך מדעתם 

מצודת ציון

"הכפתור" - הוא המשקוף וקראו כפתור לפי שעושין בו ציורי כפתורים העגולים כעין תפוחים וכן בכפתורים ילינו (צפניה ב)

"וירעשו" - ענין תנועה חזקה

"הספים" - הם המזוזות כמו וסף השער (יחזקאל ט)

"ובצעם" - חמדת עשרם כמו בצע כסף (שופטים ה)

"ואחריתם" - כן יקראו הבנים והבנות כמו ולא לאחריתו (דנייאל י"א)

"ינוס" - ענין בריחה

"להם" - כמו מהם

"ימלט" - ענין השמטה

"פליט" - ענין שארית כמו פליט ושריד (איכה ב')

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משם אורידם" - להיות נמצאים ביד העכו"ם

"אם יחתרו בשאול" - אם יעשו לעצמם מחתרת בשאול ר"ל בעומק הארץ להסתתר שמה הנה ידי תקחם משם למסרם ביד האויב והוא ענין מליצה ור"ל שלא יועילו לעצמם בשום תחבולה להנצל מיד העכו"ם 

מצודת ציון

"יחתרו" - ענין חפירה בקרקע כמו חתר בחשך בתים (איוב כ"ד)

"בשאול" - בקבר עמוק

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משם" - מקרקעית הים אצוה את הנחש הוא הלויתן שהוא ינשך אותם והכל הוא ענין מליצה

"ואם יסתרו" - ואם יחשבו להסתר מפני בקרקעית הים

"משם אחפש" - ממקום מחבואם אחפשם למצוא אותם ולקחתים למסרם ביד העכו"ם

"ואם יחבאו" - ואם יסתירו עצמם בראש הר הכרמל שהיה שם מקומות מסתרים 

מצודת ציון

"יחבאו" - ענין הסתרה כמו חבי כמעט רגע (ישעיהו לב)

"אחפש" - ענין חקירה כמו ויחפש רוחי (תהלים עז)

"הנחש" - הוא הלויתן הדומה למראה נחש וכמ"ש על לויתן נחש בריח (ישעיהו כז)

"ונשכם" - מל' נשיכה בשינים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושמתי וגו'" - אשגיח עליהם לעשות עמהם רע ולא לעשות עמהם טובה

"משם" - ממקום שילכו אצוה את החרב להרגם ר"ל לא יועיל להם ההכנעה כי עכ"ז יהרגום העכו"ם בארצות גלותם

"ואם ילכו בשבי" - ר"ל אם יכנעו לפני העכו"ם וימסרו עצמם בשבי למען ירחמו עליהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועלתה" - המים תעלה על כולה כמו היאור המכסה את כל הארץ בצאתו להשקות השדות

"ושקעה" - ר"ל עם כי בתחילה יגרשו המים רפש וטיט הנה אח"ז תהיה נשקע הרפש והטיט לרדת אל קרקעית המים כמו יאור מצרים שאחר שגורשין מימיו רפש וטיט אח"ז נשקע למטה ר"ל אחר השמדת הרשעים תהיה ההרווחה

"הנוגע בארץ" - כאשר יגע בארץ היא נמסת וכלה וכל היושבים בה יהיו נשחתים

"וה' וגו'" - והנה ה' הוא המושל בצבאות מעלה ומטה ויוכל הוא לעשות חפצו בכל מקום ובכל דבר 

מצודת ציון

"ותמוג" - מל' המגה והמסה

"ואבלו" - ענין השחתה כמו אבלה אדמה (יואל א)

"ושקעה" - ענין נפילת הדבר בעומק כמו אשקיע מימיהם (יחזקאל לב)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' שמו" - המורה שהכל שלו ובידו ומוסב למעלה לומר הואיל וכן הוא לא תמצאו א"כ שום תחבולה להנצל לו מהפורענות שהוא מייעד להביא

"ואגודתו" - קבוצת בריותיו יסדה על הארץ

"הקורא למי הים" - להעלותם בהעבים ואח"ז שופכם ומורידם ע"פ הארץ

"הבונה" - הוא הבונה בשמים מעלותיו זה למעלה מזה ועל גלגלים יאמר שהם זה למעלה מזה 

מצודת ציון

"מעלותיו" - מלשון עלייה הבנוי ממעל ואמר בלשון שאלה על הגלגלים

"ואגודתו" - ענין קבוצה אחת וכן יהיו לאגודה אחת (ש"ב שמואל ב ב)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וארם מקיר" - ר"ל וכי אעלה את ארם מקיר שיגלו שמה ע"י מלך אשור כמ"ש (במלכים ב ט"ז) וכאומר הואיל ולא עשיתי ולא אעשה לאומה אחרת כפי מה שעשיתי עמכם לכן קנוים אתם לי לעבדים

"ופלשתיים מכפתור" - ר"ל וכי העליתי את פלשתיים בני כפתור מן המקום שגלו שמה

"הלא כבני כושיים וגו'" - כמו בני כושיים שהמה עבדים לאדוניהם עבדות עולם כן אתם לי עבדים כל ימי עולם כי הלוא העליתי אתכם מארץ מצרים מבית עבדים לכן אתם לי לעבדים 

מצודת ציון

"כבני כושיים" - הם האנשים השחורים מבני כוש בן חם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה עיני ה'" - ר"ל הואיל וכן הוא ואתם פשעתם בי לכן הנה עיני ה' והשגחתו בממלכה החטאה היא מלכות אפרים להשמיד אותה

"אפס וגו'" - רק לא אשמיד את בית יעקב את המון העם מכל וכל כי לבד המלוכה אשמיד ולא יהיה בהם עוד מלך 

מצודת ציון

"אפס" - עניינו כמו רק וכן ואפס את הדבר (במדבר כב)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והניעותי וגו'" - אניע בגולה את ישראל בין העכו"ם כמו שמנענעין תבואה בכברה להפיל העפר דרך נקביה אשר עם כל זה הצרורות הגסות לא יפלו לארץ דרך נקבי הכברה כי צר להם נקבי הכברה כן ישראל עם כי יהיו נעים ונדים בגולה לא יתמו שם הצדיקים כ"א הפושעים והמורדים 

מצודת ציון

"והניעותי" - מל' הנעה והנדה

"בכברה" - היא כעין נפה שמרקדין בו הקמח ודומה לו ועשית לו מכבר (שמות כז)

"צרור" - חתיכה גסה של עפר וכן אשר לא נמצא שם גם צרור (ש"ב שמואל ב יז)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחרב ימותו" - המתים בחרב העכו"ם יהיו כל החוטאים שבעמי אשר אומרים לא תבוא עלינו הרעה כי אין גמול ועונש אבל הצדיקים ישארו ולא יאכלם החרב 

מצודת ציון

"תגיש" - ענין הקרוב

"ותקדים" - ענין מהירות

"בעדינו" - ר"ל עלינו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והריסותיו" - מה שהיה הריסה במלכות בית דוד כל ימי הגולה שלא מלכו כלל הנה אז אקים אותה ואבננה להיות בנוי ומתוקן כימי עולם ר"ל כמו שהיתה מאז בימי דוד עצמו

"וגדרתי וגו'" - את הפרצה שהיה בה אגדור אז ר"ל אז לא ימלוך מלך אחר על אפרים להיות פרצה מה במלכות בית דוד

"ביום ההוא" - כאשר יתמו הפושעים

"אקים וגו'" - ר"ל אחזיר המלוכה לבית דוד אשר נפלה והושפלה בימי הגולה 

מצודת ציון

"וגדרתי" - ענין בנין

"פרציהן" - ענין שבר חומה

"והריסותיו" - מל' הריסה ונתיצה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עושה זאת" - העושה הטובה ההיא

"למען יירשו וגו'" - הוא הפוך כאשר אמר למען יירשו אשר נקרא וגו' ר"ל הממשלה תהיה באופן שיירשו העם אשר שמי נקרא עליהם להיות נקראים עם ה' הם יירשו את השארית הנשאר מכל העכו"ם להיות להם לעבדים 

מצודת ציון

"למען" - ענינו כמו באופן כמו למען ינוח שורך (שמות כג)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תתמוגגנה" - ר"ל יהיה מרעה שמן והחלב יזוב מן הצאן וכאלו נמסו הגבעות משפע הזלת החלב

"והטיפו" - הרבה ענבים יגדלו בהרים ויהיה היין נוטף מהם והוא ענין מליצה

"ונגש חורש בקוצר" - ר"ל הרבה תבואה תצמח ויהיו עוסקים בקצירה עד זמן החרישה והחורש והקוצר יגשו ויפגשו זה בזה וכן יפגוש דורך ענבים במי שמושך ומוליך התבואה לזריעה כי ירבו הענבים ויהיו עוסקים בדריכת הענבים עד הזריעה 

מצודת ציון

"ונגש" - ענין הקרוב והדבוק

"ודורך" - הדרך לדרוך על הענבים להוציא היין

"במושך" - מל' משיכה והולכה

"והטיפו" - ענין הזלה

"עסיס" - כן יקרא היין וכן על עסיס כי נכרת מפיכם (יואל א)

"תתמוגגנה" - מל' המגה והמסה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועשו גנות" - יתקנו גנות ויזרעום

"ושתו" - הם ישתו היין ולא יבואו עוד עכו"ם לשתותה

"וישבו" - בהערים ההם ישבו ולא יגלו עוד מהן

"ושבתי" - אעמיד בהשקט ומרגוע את בני השבי של עמי ישראל

"ערים נשמות" - שהיו שוממות בעת הגולה 

מצודת ציון

"ושבתי" - ענין השקט ומרגוע כמו בשובה ונחת תושעון (ישעיהו ל)

"שבות" - מלשון שבי הגולה

"נשמות" - מלשון שממון

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא ינתשו" - ולא יהיו נעקרים עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם מאז ר"ל לא יגלו עוד ממנה כי שמה ישבו עד עולם

"ונטעתים" - יהיו משורשים כאילן הנטוע 

מצודת ציון

"ינתשו" - ענין עקירה כמו לנתוש ולנתוץ (ירמיהו א)