מצודות על עזרא ח


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ראשי אבותיהם" - ראשי המשפחות

"והתיחשם" - זכרון יחוסם בני מי המה

"במלכות" - הנמצאים במלכות וגו'

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מבני פינחס" - העולה מבני פינחס היה שמו גרשום וכן כולם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מבני שכניה מבני פרעוש" - ר"ל מבני שכניה שהיה מבני פרעוש היה הראש זכריה ועם יחוסו התיחסו למספר זכרים מאה וחמשים כי כולם היו ידועים שהמה קרובים לזכריה הראש

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פחת מואב" - מושל במואב

"ועמו" - עם יחוסו התיחסו אנשיו וכן כולם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בן יחזיאל" - רצה לומר היה הראש בן יחזיאל ולפי שלא היה נודע כאביו הזכיר שם אביו עליו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עבד" - כך שמו עבד

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בן יוספיה" - היה הראש בן יוספיה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אחרונים" - הם הלכו באחרונה ולא מהרו ללכת כשאר הנזכרים

"שמותם" - של הראשים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל הנהר וגו'" - סמוך להנהר ההולך אל אהוא והוא שם מקום

"ואבינה" - נסתכלתי בכוונת הלב לדעת מי ומי ההולכים

"לא מצאתי" - כי הלוים שהיו שם היו קצוצי בהונות ולא יכלו לנגן בכלי שיר כן כתב רש"י (קדושין סח)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לאליעזר" - את אליעזר

"מבינים" - חכמים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על אדו" - אל אדו שהיה הראש בהמקום הנקרא כספיא

"ואשימה" - ר"ל סדרתי להם הדברים לדבר וגו'

"אחיו" - כמו ואחיו

"הנתינים" - ר"ל אדו ואחיו היו מן הנתינים אשר בכספיא

"להביא" - דבר השליחות היה להביא לנו לוים אשר ישרתו בשיר

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כיד אלהינו" - כמו שהיה עלינו יד אלהינו הטובה כן הצליחו והביאו לנו איש משכיל בדבר השיר והיה מבני מחלי וגו' ולא הזכיר שמו

"ושרביה" - גם הביאו את שרביה ובניו וחבריו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אחיו" - חבריו וחוזר על האחד וה"ה לשני וקצר בדבר המובן

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לעבודת הלוים" - בדבר מלאכת בית ה'

"נקבו בשמות" - נתפרשו בשמותם ר"ל החשובים והידועים שבהם

מצודת ציון

"נקבו" - נתפרשו וכן ונוקב שם (ויקרא כ"ד)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואקרא" - רצה לומר גזרתי תענית בהכרזה

"על הנהר אהוא" - על הנהר הבא אל אהוא

"דרך ישרה" - ללכת בדרך אשר לא תשיג לנו יד אויב ואורב

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי בושתי וגו'" - ולזה לא שלח עמנו והייתי מתפחד מן האויב

"כי אמרנו וגו'" - ולזה לא שאלתי חיל ופרשים כי אילו שאלתי היה משיב לומר איה אמריכם

"לטובה" - להטיב להם

"ועזו" - כח נקמתו

מצודת ציון

"ופרשים" - הם רוכבי הסוסים בהרגל רב

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על זאת" - על דרך ישרה

"ויעתר לנו" - קבל מהר תפלתינו ואולי בנבואה נאמר לו או בחלום ידבר בו

מצודת ציון

"ויעתר" - ענין קבלת תפלה וכן ויעתר לו (בראשית כ"ה)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לשרביה" - את שרביה ואת חשביה

"מאחיהם" - מחבריהם והיו מבני לוי

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואשקלה" - מסרתי להם במשקל

"ההרימו" - אשר הרימו והפרישו המלך וגו'

"הנמצאים" - במלכות בבל

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על ידם" - למסור בידם

"לככרים" - כל כלי היה משקלו ככר אחד

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לאדרכונים אלף" - כל אחד היה משקלו אלף דרכונים

"חמודות כזהב" - חשובות כזהב

מצודת ציון

"וכפורי" - מזרקות

"לאדרכונים" - שם מטבע ידוע אצלם

"מוצהב" - מראה כעין גוון הזהב וכן שער צהוב (ויקרא יג)

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אתם קדש וגו'" - ומהראוי להנתן הקודש ביד הקודש

"נדבה לה'" - ולקודש יחשב

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שקדו ושמרו" - מהרו בדבר צורך הכלים והכסף והזהב ושמרו אותם עד אשר תשיבו במשקל

"לפני שרי וגו'" - לתתם אל הלשכות אשר בבית ה'

מצודת ציון

"שקדו" - ענין מהירות כמו כי שוקד אני (ירמיהו א')

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משקל הכסף" - רצה לומר הכסף וגו' קבלו במשקל

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מנהר אהוא" - מנהר הבא אל אהוא

מצודת ציון

"ואורב" - שונא היושב במארב להסתר

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נשקל" - מסרנו הכסף וגו' במשקל ביד מרמות וגו'

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במספר" - את הכלים מסרנו במספר ובמשקל כל אחד ואחד

"ויכתב" - למען יעמוד ימים רבים לזכרון

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הבאים וגו'" - הוא הפוך וכמו בני הגולה הבאים מהשבי

"על כל ישראל" - בעבור כל ישראל

"הכל עולה" - רצה לומר אף החטאות היו כליל כעולה ולא אכלום הכהנים והוראת שעה היתה

מצודת ציון

"צפירי" - שעירי

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דתי המלך" - חוק גזרת המלך אשר נתן ביד עזרא כמ"ש למעלה

"ונשאו" - היו מנשאים ומרוממים את העם וגו'

מצודת ציון

"לאחשדרפני" - מין שררה ידוע אצלם

"ופחוות" - מלשון פחה ומושל