מצודות על עזרא ז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואחר וגו'" - אחר כלות הבנין

"במלכות וגו'" - ר"ל היה במלכות וגו'

"עזרא" - ארז"ל שהוא מלאכי ויחסו עד אהרן ולקצר דלג כמה דורות ממה שחושב בדברי הימים (א ה)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הכהן הראש" - ראשון להכהנים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתן לו וגו'" - הוא הפוך כאלו אמר ויתן לו המלך כל בקשתו כיד ה' וגו' ר"ל כמו שהיה עליו כח ה' ליתן חנו בעיני המלך

מצודת ציון

"סופר" - ר"ל חכם ובדרז"ל סופר מברך ובור יוצא (ברכות מ"ה)

"מהיר" - הוא הפוך מן קשה ההבנה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעלו וגו'" - מלבד מה שעלו בראשונה עם זרובבל וגו' עלו שוב עם עזרא

מצודת ציון

"והשוערים" - שומרי השערים

"והנתינים" - הגבעונים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יסוד המעלה" - התחלת העליה מבבל והושאל מהתחלת הבנין אשר היסוד הוא התחלה לה

"כיד" - ר"ל מיהר בדרך מהלכו כמו שהיה עליו כח אלהיו אשר היא טובה עליו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי עזרא הכין וגו'" - ולזה היה עליו יד אלהיו לטובה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פתשגן" - זהו סדור טופס הדברים המפורשים אשר נתן וגו'

"סופר" - מתחכם ומשכיל דברי מצות ה' וחוקיו אשר צוה על ישראל

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ארתחשסתא" - וזהו דברי הכתב אני ארתחשסתא מלך על כל המלכים נותן זה הכתב לעזרא הכהן חכם בדת התורה של אלהי השמים

"גמיר וכענת" - ר"ל להראות לאנשי ממשלתו עד כולם וליושבי כענת שהוא העיר המטרפולין

מצודת ציון

"גמיר" - כולה כי כליל תקטר (ויקרא ו)תרגם אונקלוס גמיר תתסק

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מני" - ממני הושם גזרת אומר אשר כל המתנדב ומתרצה במלכותי מן עם ישראל וכהניו והלוים ללכת לירושלים ילך עמך ולא יעכבו מי

מצודת ציון

"מנדב" - ענין רצון כי כל המתנדב מתנדב ברצון

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל קבל" - בעבור אשר מלפני המלך ושבעת יועציו נשלח לחפש ולדרוש על אנשי יהודה ואנשי ירושלים אם זהירים הם בדת תורת אלהיך אשר בידך

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולהיבלה" - ולהביא כסף וזהב אשר המלך ויועציו התנדבו לאלהי ישראל אשר משכן כבודו בירושלים

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"די תהשכח" - אשר תמצא בכל מדינת בבל מנדבת העובדי כוכבים

"עם התנדבות" - עם נדבות העם והכהנים אשר נדבו לבית אלהיהם אשר בירושלים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל קבל" - בעבור זאת כי ירבו הכסף לזה חיש מהר תקח בכסף זה פרים אילים וכבשים וסולת למנחתם ויין לנסכיהם ותקריב אותם על מזבח של בית אלהיכם אשר בירושלים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומה די" - ומה אשר ייטב עליך ועל רעיך לעשות במותר הכסף והזהב

"כרעות" - כרצון אלהיכם תעשון בהם ר"ל לדבר מצוה תתנוהו בדבר אשר ייטב בעיניכם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומאניא" - והכלים אשר נתונים לך לעבודת בית אלהיך

"השלם" - תן כולם בשלימות לפני אלהי ירושלים ר"ל בבית ה'

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושאר חשחות" - ושאר צורך בית אלהך אשר ינטה עליך ליתן ר"ל אשר ישאלו ממך

"תנתן" - יהיה נתון מן בית אוצר המלך

מצודת ציון

"חשחות" - כמו חששות והוא ענין צורך

"יפל" - ענין נטיה ודוגמתו כי יפול לא יוטל (תהלים ל"ז)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומני" - וממני אני ארתחשסתא המלך הושם גזרת אומר לכל הפקידים אשר בעבר הנהר

"די כל" - אשר ישאל מכם עזרא הכהן החכם בתורה של אלהי השמים חיש מהר יעשה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד כסף" - ר"ל אף אם ירבה לשאול עד ק' ככר כסף ועד ק' כורים חטים ועד ק' בתים יין ועד ק' בתים שמן

"ומלח" - ר"ל ומלח מה שישאל אשר אין דרך לכתוב דבר קצוב על כי הוא דבר זול וכאומר מלח תנו כל מה שירצו

מצודת ציון

"בתין" - שם מדת הלח והיא שלשה סאין

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל די" - כל אשר הוא מן גזרת אומר של אלהי השמים יעשה בזריזות לבית אלהי השמים

"די למה" - אשר למה יהיה קצף מה' על מלכות המלך ובניו בעבור התעצלות צורך הבית

מצודת ציון

"אדרזדא" - הוא ענין זריזות ואין לו דומה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולכום" - אתם הפקידים על המס מודיע אני לכם אשר כל הכהנים והלוים המשוררים והשוערים הנתינים ועובדי עבודת בית אלהים זה

"מנדה וגו'" - מיני המסים האלה אין ממשלה ורשות להטיל עליהם

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואנת" - ואתה עזרא כפי חכמת אלהיך אשר בידיך פקוד ומנה שופטים ודיינים אשר יהיו דנין לכל העם אשר בעבר הנהר

"לכל ידעי" - רצה לומר מנה את כל יודעי תורת אלהיך ואשר לא ידעו מה מדבר הקשה תודיע להם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכל די" - וכל אשר לא יהיה עושה דת התורה של אלהיך ודת של המלך המזהיר על הדבר

"אספרנא" - חיש מהר יהיה נעשה ממנו משפט ודין הן אם יהיה משפטו להמיתו הן לעקור שרשיו ר"ל להמית אותו ואת בניו הן לענשו עונש ממון ונכסים הן לאסרו בבית האסורים את הכל יהיה נעשה חיש מהר

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ברוך ה'" - אלה דברי עזרא שהודה לה' על הטובה

"כזאת" - כדבר הזאת לזרז על דברי הבית ולפאר ולרומם את בית ה'

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועלי" - המקום הטה עלי חסד לפני המלך

"ולכל" - ולפני כל

"כיד ה'" - כפי הכח שהיה מה' עלי

"ראשים" - ואחריהם היו נמשכים יתר העם