מצודות על עזרא א ח


מצודת דוד

"על יד" - הוציאם בפקודת המלך

"ויספרם" - מסרם במספר לששבצר והוא זרובבל וכן היה נקרא בלשון פרס ורז"ל אמרו שהוא דנייאל ונקרא כן על שעמד בשש צרות

מצודת ציון

"על יד" - ביד על במקום בי"ת וכן על צבאותם (שמות יב)ורבים כמוהו

"הגזבר" - הפקיד