מצודות על מלכים ב יא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל זרע" - בכדי שתמלוך היא מבלי מערער

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אותו ואת מניקתו" - את יואש ומניקתו החביאה בחדר המטות שהיה בבית המקדש

"ויסתרו" - אף היודעים הסתירו אותו לבל יודע לעתליה ולזה לא הומת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתליה מולכת" - וימי מלכותה ו' שנים מקוטעות

"ויהי אתה" - כי היא היתה אשת כהן גדול והתמידה לשבת בבית המקדש

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכרות" - להיות האהבה ביניהם ולהיות ידם עמו להמליך את בן המלך והשביעם על זאת

"שרי המאות" - מן הכהנים והלוים

"לכרי ולרצים" - גם לקח הכרים והרצים

"יהוידע" - יתכן שהוא יוחנן הנזכר בדברי הימים (דה"א ה, לה) ועיין בסוף הספר בחשבון הדורות

"ובשנה השביעית" - למספר השנים שהיה מתחבא 

מצודת ציון

"לכרי" - כמו לכרים ויקראו כן השרים על דרך השאלה וכמו שכתוב (ישעיהו לד ו)מדם כרים ועתודים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושומרי וגו'" - המה יהיו שומרי משמרת בית המלך שלא יהרג בבית המלך מאוהבי עתליה והשמירה ההיא תהיה אחר שיבוא המלך אל הבית

"השלישית" - חלק שלישי

"באי השבת" - כי משמורות הכהנים והלוים היו מתחלפים בכל שבת אלו יוצאים ואלו באים כמה שכתוב בדברי הימים (דה"ב כג, ח) וקרוים המה באי השבת ואמר להם השלישית מכם רצה לומר חלק שלישי משומרי המלך יהיו מאנשי באי השבת

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את משמרת הבית" - לבל יבוא מי בו להרוג את המלך

"מסח" - תרגם יונתן מדאשתלי ורצה לומר שישמרו מבלי היסח הדעת

"והשלישית" - חלק שליש השלישי ישמרו בהשער אשר אחריו שער הרצים כן תרגם יונתן

"והשלישית" - חלק שליש השני ישמרו בשער סור ואמרו רבותינו ז"ל שהוא שער המזרחי ויקרא כן על שם שמשם היו הטמאים פורשים על שם הכתוב (איכה ד טו) סורו טמא קראו למו ובדברי הימים (דה"ב כג, ה) נאמר שער היסוד והיא היא לפי שהיתה מקום התחלת הקדושה כמו יסוד להבנין 

מצודת ציון

"מסח" - מלשון היסח הדעת

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושמרו" - יוצאי השבת ישמרו בבית ה' בעבור המלך

"ושתי הידות בכם" - שני שלישים בשומרי המלך יהיו כל אנשי יוצאי השבת על כי המה פנוים הם מעבודת המקדש כי באו במקומם באי השבת והמה יעבדו עבודת המקדש ולזה לא יוכלו הם כולם לשמור על המלך כי אם מחציתם 

מצודת ציון

"הידות" - החלקים כמו (בראשית מז כד) וארבע הידות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצאתו ובבואו" - בצאתו מן הבית ובבואו אליו

"וכליו" - כלי זיינו

"והבא" - איש זר הבא אל תוך סדר מערכות השומרים יומת כי אולי הוא מאנשי עתליה ומבקש להרוג את המלך 

מצודת ציון

"והקפתם" - וסבבתם

"השדרות" - כמו הסדרות בסמ"ך והוא מלשון סדור ועריכה וכמו שהחיל המסודר יקראו מערכת כמו כן יקראו סדרות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איש את אנשיו" - כל שר מאה מבאי השבת ויוצאי השבת לקח את אנשיו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר למלך דוד" - אשר עשאם דוד והיו מונחים בבית ה'

"החנית" - רצה לומר קבוצת החניתות 

מצודת ציון

"השלטים" - כעין מגינים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על המלך" - סמוך למלך וסביבו

"למזבח" - לפני המזבח וההיכל

"ויעמדו הרצים" - מלבד באי השבת ויוצאי השבת עמדו הרצים על פני רוחב הבית ורצה לומר בעזרה 

מצודת ציון

"מכתף" - מצד

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכו כף" - היא דרך שמחה

"העדות" - היא התורה הנקראת עדות ותלו אותה בזרועו וכמו שאמרו רבותינו ז"ל (סנהדדרין כב א) בספר תורה היתירה של מלך או הוא מלשון עדי וקשוט ורצה לומר קשט אותו בגדי מלוכה מאבני יקר

"ויוצא" - ממקום מחבואו

"הנזר" - כתר מלכות 

מצודת ציון

"הנזר" - הכתר

"העדות" - מלשון עדי וקשוט או על הספר תורה יאמר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קול הרצין העם" - קול מרוצת העם וכאילו אמר קול העם הרצין

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קשר קשר" - מרד יש כאן וכפלה דבריה כדרך החרד

"על העמוד" - רצה לומר על מקום מיוחד למלך לעמוד שם וזהו כמשפט רצה לומר כמנהג המלך וכן נאמר בדברי הימים (ב כג יג) על עמודו והיא היא

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אמר וגו'" - ולזה לא הרגוה מיד

"והבא אחריה" - להיות בעזרתה דתו להמית בחרב

"הוציאו אותה אל מבית לשדרות" - רצה לומר הוציאו אותה מחוץ לבית המקדש אולם תלך אל מבית לשדרות רצה לומר מבפנים למערכת השומרים לבל תמלט

"פקודי החיל" - הממונים על החיל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישימו לה ידים" - עשו לה מקום פנוי ללכת מבית ה' ובאה אל בית המלך בדרך אשר הסוסים באים בה ושם נהרגה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובין המלך ובין העם" - שהמלך ילחום מלחמות העם והם יעבדוהו כמשפט הראוי למלך

"להיות לעם לה'" - מוסב גם על ובין המלך שגם הוא יעבוד את ה'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פקודות על בית ה'" - ממונים כפי שתקן דוד כי בהיותם עובדים לבעל בטלו הממונים 

מצודת ציון

"ויתצהו" - מלשון נתיצה ושבירה

"היטב" - רוצה לומר בחוזק וכן (דברים ט כא)טחון היטב

"מתן" - כך שמו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והעיר שקטה" - לא נתעורר עוד מלחמה בעבור זה כי את עתליה המיתו ולא היה עוד מי לעורר מלחמה 

מצודת ציון

"שקטה" - נחה