מצודות על מלכים ב י


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האמנים אחאב" - האמנים של אחאב 

מצודת ציון

"האמנים" - כן יקראו מגדלי הילדים כמו (ישעיהו ס ד)על צד תאמנה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרכב וגו'" - ואם כן הכח בידכם להלחם

"בני אדוניכם" - יורשי המלוכה

"ועתה" - לא הזכיר הכתוב ראשית הדברים שהיו כמנהג לפוקדם בשלום ואחרי זה כתב ועתה וגו' 

מצודת ציון

"והנשק" - כלי המלחמה כמו (שם כב ח) נשק בית היער

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על בית" - בעבור בית אדוניכם ובכדי לנסותם לדעת מה בלבם שלח אליהם כדברים האלה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר על הבית" - הממונה על בית המלך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את גדולי העיר" - והמה עם גדולי העיר שהיו מגדלים אותם רצה לומר שהיו בבית גדולי העיר

"כעת מחר" - כעת הזאת ביום מחר

"ובני המלך כו'" - גם זה מדברי יהוא שכתב להם יודע אני שהמה שבעים ובבית גדולי העיר ולא תוכלו להעלים ממני את מי מהם

"אם לי אתם" - אם אתם משלי ונכנעים אלי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בדודים" - כעין קדירות וכן (שמואל א ב יד)והכה בכיור או בדוד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד הבקר" - להיות מונחים עד הבקר בכדי שיראום העם 

מצודת ציון

"צבורים" - קבוצים כמו (בראשית מא מט)ויצבור יוסף

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צדיקים אתם" - רצה לומר הנה תחשבו שאתם צדיקים ממני על שהרגתי את המלך ומי הרג את כל אלה הלא אנשי שומרון הרגום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וה' עשה" - הריגת המלך ובניו באה בהשגחה מה'

"דעו אפוא" - בזאת דעו עתה שלא יפול דבר ה' ארצה להיות בטל מה מדברו כי אם יפול על ראש מי אשר נגזר עליו 

מצודת ציון

"אפוא" - תרגם יונתן כען והוא תרגום של עתה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומידעיו" - קרוביו כמו (רות ב א)מודע לאישה

"וכהניו" - כהני הבעל

"שריד" - שארית

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא בית עקד" - כשבא לבית עקד הרועים אשר עמדה בדרך 

מצודת ציון

"בית עקד הרועים" - בית שהרועים גוזזים בו הצאן ולפי שהדרך לעקדם ולקושרם בעת הגזיזה קרוי עקד מלשון (בראשית כב ט)ויעקוד את יצחק

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשלום" - לשאול בשלום בני אחאב ואיזבל ולא ידעו כי נהרגו

"ויהוא מצא" - שם מצא יהוא את אחי אחזיהו רצה לומר בני אחזיהו וכן נאמר בדברי הימים (ב כח ח) כי לא היו לו אחים כי כולם נהרגו מאז כמו שנאמר שם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בית עקד" - העומד בבית העקד

"וישחטום" - כי גם המה היו מבית אחאב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יש ויש" - הכפל לחזק

"תנה את ידך" - בדרך אהבה לקיום ברית או להעלהו על המרכבה

"היש את לבבך ישר" - האם יש עם לבבך ישר ותמים עמי לאהוב אותי כאשר לבבי ישר עם לבבך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקנאתי" - במה שאקנא קנאת ה' להנקם מבית אחאב ועובדי הבעל 

מצודת ציון

"בקנאתי" - ענין נקימה כמו (במדבר כה יא)בקנאו את קנאתי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחאב עבד את הבעל מעט" - כאומר והנה בעבור זה באה הרעה על ביתו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לי לבעל" - יהיה לי אל הבעל

"בעקבה" - בכדי שיקבצו כולם 

מצודת ציון

"אל יפקד" - אל יחסר כמו (שם לא מט) ולא נפקד ממנו איש

"בעקבה" - תרגם יונתן בחוכמא וכן (בראשית כז לו)ויעקבני זה פעמים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פה לפה" - מהפתח מהעבר מזה עד הפתח שממולו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוצא לבוש" - הכוונה היה שיהיו נכרים במלבושיהם לשלא ימלט מי מהם 

מצודת ציון

"המלתחה" - הוא מקום גניזת כריכי מלבושי כהני הבעל והוא הפוך מן (איוב לח ט)וערפל חתולתו וכן תרגם יונתן קומטריא ובמשנה (כלים פרק טז משנה ז) כסוי קמטרא טהור

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אם" - רצה לומר עבדי ה' יצאו מפה ולא ישארו כי אם עובדי הבעל

"מעבדי ה'" - כי חשש פן יבוא מי מהם לראות מה נעשה ויאבד עמהם 

מצודת ציון

"חפשו" - חקרו כמו (איכה ג מ)נחפשה דרכינו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נפשו" - נפש השומר הפושע בשמירתו תחת נפש הנמלט בפשיעתו

"על ידיכם" - המסורים בידכם לשמרם לבל יברחו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישליכו" - אמר כן על דרך ההרחבה אשר מרוב החפזון כאילו השליכו את עצמם ללכת עד העיר המיוחדת לבית הבעל

"ככלותו" - כאשר השלים יהוא לעשות העולה על ידיהם כי אחר שעשו העולה התפרסם אמתת הדבר שהמה עובדי הבעל ומעתה לא יאמרו שהרג נקיים 

מצודת ציון

"לרצים" - הרצים רגלי לפני מרכבתו

"ולשלשים" - ולשרים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישרפוה" - כל אחת ואחת

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מצבת הבעל" - הבסיס שעמדה עליו צורת הבעל 

מצודת ציון

"ויתצו" - מלשון נתיצה ושבירה

"למוצאות" - להפנות שם לגדולים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עגלי הזהב" - מוסב על תחילת המקרא לומר ומה הם חטאי ירבעם עגלי הזהב אשר בבית אל וגו'

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני רבעים" - ד' דורות מזרעך ימלכו

"הטיבות לעשות וגו'" - הישר בעיני עשית בצד היותר טוב וכפי מחשבות לבבי עשית וגו'

"ויאמר ה'" - על ידי נביא

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל גבול ישראל" - לא במקום אחד לבד

"החל ה'" - התחיל ה' להכרית בישראל 

מצודת ציון

"לקצות" - להכרית כמו (דברים כה יב)וקצותה את כפה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מערוער וגו'" - מן ערוער הכה עד סוף הגבול

"והגלעד" - עיר הגלעד היתה מטרפולין לכל ארץ הגלעד ואמר מלבד שהכה ארץ הגלעד כמו שנאמר למעלה הכה גם עיר המטרפולין שלה

"מזרח השמש" - לצד המזרח הכה את כל ארץ הגלעד וגו'