מצודות על מלכים א יא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת בת פרעה" - לפי שהיתה חביבה עליו מכולן לזה פרטה לעצמה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אכן" - באמת 

מצודת דוד

"מן הגוים" - על החתיות חוזר שהם משבעה העכו"ם שאמרה התורה (דברים ז ג-ד) לא תתחתן בם וגו' כי יסיר וגו'

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחרי אלהים אחרים" - רצה לומר להניח אותן ללכת הן אחרי אלהים אחרים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מלכום" - הוא מולך

"שקץ" - כנהו בלשון גנאי והוא ענין תעוב 

מצודת דוד

"וילך שלמה" - על שלא מיחה בנשיו ההולכות מעלה עליו הכתוב כאילו הלך אחריהם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא מלא" - לא השלים אחרי דבר ה' למחות בנשיו המחללות דברו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז יבנה" - רצה לומר כאשר הניח לנשיו אז נחשב לו כאלו הוא בנה במה וגו'

"בהר" - הוא הר הזיתים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכן עשה וגו'" - להעלים עין מכל נשיו הנכריות המקטירות וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויתאנף" - מלשון אף וכעס 

מצודת דוד

"פעמים" - פעם בגבעון ופעם אחר תפלתו אבל ביתר הפעמים דבר עמו על ידי נביא

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולמען ירושלים" - לפי שנבחרה להיות בה בית המקדש ובכדי להעמיד כל עניני הבית על מכונו מהראוי הוא אשר ימלוך בה מלך מזרע בונה הבית להיות חושש וזריז במעשה אביו

"שבט אחד" - על יהודה יאמר ואף בנימין נכלל עמו על כי ירושלים עיר המלוכה היתה לנחלה לשניהם והוא היה טפל ליהודה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שטן" - מקטרג להסית אנשיו ללחום בו 

מצודת דוד

"הוא באדום" - רצה לומר הוא מזרע המלך שמלך באדום

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויך" - רצה לומר כי יואב הכה כל זכר באדום ובעבור מרבית חלליו היה דוד מקברם לרחמנות וחמלה

"את אדום" - רצה לומר באדום

"בעלות יואב" - כשעלה יואב שמה להכותם היה שם דוד לקבר החללים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויברח" - אז ברח אדד והוא הדד

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתן" - פרעה נתן לו בית לשבת בה ואמר לתת לו לחם מאכלו ואף נתן לו ארץ לנחלה

"ויקומו ממדין" - כי ברחו דרך מדין ומשם באו לפארן ולקחו עמהם אנשים משם ללכת למצרים במרבית אנשים להיות נראה בעיני פרעה לשר וגדול

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הגבירה" - המלכה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותגמלהו" - ענין הפרדת היונק משדי אמו כמו (בראשית כא ח)ביום הגמל את יצחק 

מצודת דוד

"בית פרעה" - בבית פרעה

"בתוך בני וגו'" - להיות מגודל עמהם ודומה להם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל ארצי" - כי חשב לאסוף אנשים ללחום בישראל בשמעו שמת המלך ושר הצבא המכים באדום וכאלו עמהם מתה הגבורה מישראל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מה אתה" - רצה לומר וכי מה אתה חסר בהיותך עמי בתמיה ומדוע תבקש ללכת אל ארצך

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גדוד" - חיל אנשים 

מצודת דוד

"בהרוג" - בעת שהרג דוד חיל הדדעזר ברח אז רזון וקבץ אליו אנשים ויהי להם לראש ובשוב הדד לארצו הלך גם הוא ואנשיו אל דמשק ומשלו בה והיה דעתו להתחבר עם הדד וללחום בישראל

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויקץ" - מאס כמו (שם כז מו) קצתי בחיי 

מצודת דוד

"וימלוך" - ומלך הוא בארם ולא נציב מלך מישראל

"ויקץ" - מאס בישראל ולא אבה שימשל עוד בארם כאשר מאז ששם דוד נציבים בארם כמו שנאמר בשמואל ב' (ח י)

"כל ימי שלמה" - מעת שסרח עד יום מותו

"ואת הרעה" - רצה לומר רעתו של רזון היתה עם הרעה אשר עשה הדד כי אם היה לבדו לא היה יכול לו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירם יד" - מרד בו בעוד היה עבד לו

"אפרתי" - מבני אפרים

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סגר וגו'" - רצה לומר מאז היתה פרוצה חומת עיר דוד לצאת ולבוא בה אל המלך להגיש אליו דברי ריבותם והנה שלמה סגר הפרצה כאילו אינו חושש לעשות משפט העם

"וזה הדבר" - רצה לומר בדבר הזה מרד במלך אשר גינה מעשיו בפרסום ואמר שלמה בנה את המלוא ודוד הלא הניחו פנוי להתאסף בו לעת הצורך

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויפקד" - ענין מנוי וגזברות כמו (שם לט ה) מאז הפקיד אותו

"סבל" - משא המס 

מצודת דוד

"ויפקד אותו" - מאז עד לא הרים בו יד מינהו על סבל בית יוסף רצה לומר לגבות מהם המס

"כי עושה מלאכה" - רצה לומר שהוא מהיר וזריז במעשיו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושניהם לבדם" - ולא היה שם מי לגלות הדבר אשר יעשה

"ויהי בעת ההיא" - כאשר מינהו ויצא מירושלים ללכת לגבות המס

"והוא" - על אחיה השילוני חוזר

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויתפוש" - ואחז 

מצודת דוד

"שנים עשר קרעים" - רצה לומר י"ב חתיכות או קרעים ממש ובי"ב קרעים יש י"ג חתיכות ונתן לירבעם י"א חתיכות ובהם עשרה קרעים לרמוז על עשרה שבטים ובידו נשאר ב' חתיכות ובהם קרע אחד לרמוז ששבט יהודה ישאר למלכות בית דוד ושבט בנימן נכלל בשבט יהודה והיו טפלים להם והלוים הלא ישבו בין כל שבטי ישראל ולא יחשבו כלל

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קח לך וגו'" - להיות לאות ולסימן

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא הלכו בדרכי" - לא לימד אותן ללכת בדרכי וגו' כאשר עשה דוד אביו

"אשר עזבוני" - רצה לומר הניח את נשיו לעזוב אותי ולהשתחות לעבודת גילולים

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אשיתנו" - אשימנו כמו (תהלים יב ו)אשית בישע 

מצודת דוד

"כי נשיא אשיתנו" - כל ימיו אשים אותו לנשיא על כל ישראל כאשר הוא עתה

"את כל הממלכה" - רצה לומר שום דבר מן הממלכה לא אקח מידו ודוגמתו (שמות כ י) לא תעשה כל מלאכה ורצה לומר שום מלאכה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ניר" - כמו נר 

מצודת דוד

"לדוד עבדי" - להיות מזרעו מלך מושל

"ניר" - רצה לומר מלך מושל וכן הוא אומר (תהלים קלב יז) ערכתי נר למשיחי ויקרא המלך כן על שם שמשפיע ומאיר ובאורו נראה אור

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל אשר תאוה נפשך" - רצה לומר למשול ממשל רב

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נאמן" - מתקיים כמו (שמואל ב ז טז)ונאמן ביתך 

מצודת דוד

"בית נאמן" - בית מלכות מתקיימת

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואענה" - מלשון עינוי ויסורין 

מצודת דוד

"אך לא כל הימים" - כי בימי המשיח תשוב כל המלוכה לזרע דוד

"ואענה" - במה שאקח מידם עשרת השבטים

"למען זאת" - על שסרח שלמה

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל שישק" - לא זהו שנשא שלמה בתו

"להמית וגו'" - בעבור שהרים בו יד ומתחילה ראה להזכיר הסיבה אשר בעבורה נתגאה ירבעם להרים יד במלך

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל אשר עשה" - מלבד מעשיו הנזכרים פה

"על ספר וגו'" - ספר מיוחד היה להם אשר יסופר בו כל דברי שלמה