מצודות על מלכים א ה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן הנהר" - היוצא מן העדן שהוא תחילת המזרח עד ארץ פלשתים

"מגשים" - והמה היו מגישים מנחה והיו עובדים את שלמה להעלות לו המס

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סלת" - קמח נקי ביותר

"לחם שלמה" - לכל הבא אל שלחנו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בריאים" - שמנים כמו (שופטים ג יז)ועגלון איש בריא

"רעי" - רועים במרעה

"מאיל צבי ויחמור" - הם שמות מיני חיות טהורות

"וברבורים אבוסים" - עופות הבאים מארץ ברבריא והיו מפוטמות על האבוס והוא המקום המיוחד להאכילם ודוגמתו (ישעיהו א ג)וחמור אבוס בעליו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הוא רדה" - בא ליתן טעם על מה היו כל כך רבים אנשי שלחנו להצטרך להם כחשבון הזה ואמר לפי שהיה מושל בכל אנשי עבר הנהר ובכל מלכיהם ושלום היה לו מכל עבריו אף מן האומות שלא משל בהם ולזה היו רבים הבאים אליו הן מאנשי שלומו הן מהאומות שמשל בהם 

מצודת ציון

"רודה" - מושל כמו (תהלים קי ב)רדה בקרב אויביך

"מכל עבריו" - מכל צדדיו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איש" - כל אחד ישב תחת גפנו ולא נדד ממנו בסיבת שונא

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למרכבו" - פעם רכב באלו פעם באלו

"ארבעים אלף" - ובדברי הימים (ב ט כה) נאמר ארבעת אלפים ויתכן כי שם מנה הארות וכאן מנה הסוסים וכאלו אמר שהיו לו ארבעים אלף סוסים למרכבו ובארוותו עשרה בכל אחת 

מצודת ציון

"ארות" - אבוס בעליו (ישעיהו א ג) תרגומו אורויא דמרוהי

"פרשים" - הם הרגילים מאד ברכיבה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא יעדרו דבר" - מכל הדברים הצריך להם

"ואת כל הקרב" - הם הבאים אליו מארצות העובדי כוכבים 

מצודת ציון

"יעדרו" - יחסרו כמו (שם מ כו) איש לא נעדר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר יהיה שם" - קבוצת הסוסים והרכש

"איש כמשפטו" - כל נציב בחדשו 

מצודת ציון

"ולרכש" - שם מין בהמה ממהרת לרוץ וכן (אסתר ח יד)רוכבי הרכש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורחב לב" - להחזיק בה כל מיני חכמות ובכל אחת ידיעות הרבה כחול וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומחכמת כל בני קדם" - שהיו יודעים במזלות וערומים בטייר והוא לשון העופות

"ומכל חכמת מצרים" - שהיו בקיאים בחכמת הטבע והתמזגות היסודות 

מצודת ציון

"ותרב" - מלשון רבוי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאיתן וגו'" - ארבעה האנשים האלו היו מפורסמים בדורו לחכמים גדולים וחכמת שלמה עלתה על כולם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי שירו" - גם עשה שירים במספר חמשה ואלף ואף המה אינם אתנו כי נאבדו

"שלשת אלפים משל" - המציא בשכלו ובדא מלבו משלים להכניס בלב יראת ה' והנה המשלים ההם אינם נמצאים אצלינו כי רבים מספריו נאבדו מאתנו בגלותינו ובאו ליד העובדי כוכבים ומהם העתיקו מלים וקראו על שמם ואולם גנוב הוא אתם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על הבהמה וגו'" - טבעם והרכבת היסודות אשר בהם

"מן הארז וגו'" - רצה לומר בכל מיני העצים והעשבים מגדול ועד קטן

"וידבר על העצים" - אמר טבעי כל העצים וחשבון הרכבת היסודות אשר בכל אחד 

מצודת ציון

"האזוב" - שם עשב מה

"בקיר" - בכותל

"הרמש" - הם השרצים הנמוכים קצרי הרגל הרוחשים בארץ כמו (בראשית א כו)הרמש הרומש על הארץ

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאת כל מלכי ארץ" - כי כל מלכי הארץ היו באים אל שלמה לשמוע חכמתו ובשובם באו העמים אל מלכיהם לשמוע מהם חכמת שלמה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל שלמה" - לדבר על לבו דברי שלום ואמת וכמנהג המלכים זה לזה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד תת" - רצה לומר אבי היה מוטרד במלחמה כל ימיו עד השלימו זה עמדי ובעזר ה' הנם תחת רגלי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הניח" - מלשון מנוחה

"אין שטן" - אין מקטרג

"פגע" - ענין פגישה וכן (שם כח יא) ויפגע במקום

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כצידונים" - צור וצידון קרובים זה לזה והם ממלכה אחת

"ועבדי יהיו וגו'" - גם עבדי יהיו עמהם לעזרה

"כי אין בנו וגו'" - לזה יכרתו עבדיך

"ויכרתו לי ארזים" - לצורך הבנין

"מן הלבנון" - אשר היה בארץ חירם 

מצודת ציון

"הלבנון" - שם יער

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על העם" - מולך על העם והוא מקרא קצר

"וישמח מאד" - לפי שמתוך סדור דבריו הכיר חירם בחכמתו ובדברי הימים (ב ב י-טו) מאריך יותר ביופי סדור דבריו וקצר כאן

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל חפצך" - מה שתרצה

"ובעצי ברושים" - עם כי לא שאל על הברושים הבטיחו לעשות חפצו גם בזה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את חפצי" - בעבור עצי יערי ועבודת אנשי תמלא חפצי בתת לחם לאנשי ביתי

"ואתה" - רצה לומר עבדיך ישאו משם להביאם למקום הבנין

"ואני אשימם" - רצה לומר עבדי יקשרום אלו באלו להנהיגם בים עד המקום אשר תצוה ושמה יתירו הקשרים לנפצם ולפזרם אלו מאלו למען יוכלו לשאת כל קורה לבדה

"ימה" - אל הים הסמוך ללבנון 

מצודת ציון

"דברות" - ענינו קורות קשורות יחד להנהיג אותם דרך המים כי וינהג את הצאן (שמות ג א)תרגומו ודבר וכן (ישעיהו ה יז)ורעו כבשים כדברים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שנה בשנה" - במשך הזמן אשר כרתו העצים מהלבנון

"מכלת" - כמו מאכולת רצה לומר מאכל לאנשי ביתו

"שמן" - על שחירם הוסיף על שאלתו בתת לו עצי ברושים הוסיף גם הוא על שאלת חירם בתת לו שמן 

מצודת ציון

"כתית" - עשוי מזיתים כתושים שהוא יותר טוב מהעשוי מזיתים טחונים

"כה יתן" - כן היה נותן

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי שלום" - בעבור רוח החכמה הנמצא בשלמה חפץ חירם להיות עמו בשלום

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מס מכל ישראל" - המס היה שנתנו אנשים ללכת הלבנון לכרות העצים עם עבדי חירם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחדש" - בכל חודש לא עבדו כי אם עשרת אלפים

"חליפות" - היו מתחלפים בכל חודש כי חודש אחד היו בלבנון ואחרי זה היו שני חדשים בביתם משך הזמן שהלכו עשרת אלפים השניים והשלישים ואחרי זה חזרו הראשונים ללכת וכן חוזר חלילה

"על המס" - להכריח לכל אחד ללכת בחדשו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נושא סבל" - היו עומסים על הכתף משא האבנים ממקום המחצב אל מקום הבנין ובדברי הימים (שם פסוק יז) נאמר שנושאי הסבל והחוצבים בהר היו גרים ויתכן שהיו מהגבעונים 

מצודת ציון

"סבל" - ענין משא כמו (שם י כז) יסור סבלו מעל שכמך

"חוצב" - כן נקרא כריתות האבנים ממקום גדולם כמו (שם ה ב) וגם יקב חצב בו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרדים" - הנוגשים בעם עושי המלאכה

"לבד" - המספר הזה היה לבד השרים הממונים על המלאכה שהיו שלשת אלפים ושלש מאות ובדברי הימים (שם) נאמר ושש מאות ויתכן כי שלש המאות הנוספים שם המה היו ממונים על הממונים 

מצודת ציון

"משרי הנצבים" - כמו משרים הנצבים

"הרדים" - המושלים ונוגשים

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יקרות" - על כי אבנים כאלה טובות ליסוד הבנין

"אבני גזית" - כמו ואבני גזית ורצה לומר מסותתות ישרות השטחים ונצבות הזויות באופן היותר נאות לבנות מהן כותלי הבית ממעל או הוא בלא חסרון הוי"ו ועל אבני היסוד יאמר שהיו גם הם אבני גזית עם שאין מהדרך להקפיד באבני היסוד הנכסים מעין האדם אם יהיו גזוזות או עקומות ועקושות מכל מקום שלמה בגובה לבו הקפיד לה בבנין בית ה'

"ויסעו" - תרגם יונתן ועקרו 

מצודת ציון

"יקרות" - כבדות ומקשיות

"גזית" - מלשון גזיזה ורוצה לומר מסותתות ביושר

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובוני חירם" - כי גם חירם שלח אליו אומנים מארצו וכמו שנאמר למטה (ז יג) ובדברי הימים (ב ב יב) 

מצודת ציון

"ויפסלו" - ענין השואת והחלקת פני האבנים כמו (שמות לד א)פסל לך

"בוני" - אומני בנין

"והגבלים" - אנשי גבל שהיו אומנים בקיאים כמו שכתוב (יחזקאל כז ט)זקני גבל וגו' מחזיקי בדקך