מצודות על מלכים א א


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יחם" - מלשון חמימות 

מצודת דוד

"ויכסהו" - עם שהיו מכסים אותו בבגדים מכל מקום לא היה בשרו מתחמם

"זקן בא בימים" - כי זקן יאמר בלשון בני אדם על המוחש הנראה באדם מלובן השער והקמטת הפנים ולפעמים תקדים לבוא בלא עת ולזה פירש ואמר בא בימים כאומר הזקנה בא בזמנו לפי הימים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סכנת" - מחממת כמו (קהלת י ט)בוקע עצים יסכן בה 

מצודת דוד

"נערה בתולה ועמדה לפני המלך" - להיות מוכנת לו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נערה יפה" - כי היופי יורה על רבוי הדם המוליד רב החום

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ידעה" - הוא כינוי למשכב 

מצודת דוד

"ותשרתהו" - בדבר החמום

"לא ידעה" - כי הבעולה לא תחמם עוד כבתולה ורבותינו ז"ל אמרו (סנהדרין כב א) שהיתה אסורה עליו משום שנאמר (דברים יז יז) לא ירבה לו נשים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רכב" - לרכוב בו

"מתנשא לאמר וגו'" - היה מראה בעצמו נשיאות וגדולה וכאילו אמר אני אמלוך כי הגדולה שהיה מראה בעצמו לא תתכן אלא למי שמעותד למלוך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואותו ילדה" - אמו ילדה אותו מיד אחר שנולד אבשלום ואם כן היה עתה גדול האחים כי אמנון ודניאל ואבשלום הגדולים ממנו כבר מתו ובעבור זה חשב גם כן אשר לו משפט המלוכה

"וגם הוא טוב תואר" - רצה לומר גם בעבור היופי חשב שהגון הוא למלכות

"ולא עצבו וגו'" - רצה לומר מעודו עם כי עשה דבר מה שלא כהוגן לא היה אביו מעציבו לומר למה עשית כזאת ובעבור זה חשב שכל מעשיו הגונים וראוי הוא למלוכה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהיו דבריו" - עצתו היה עם יואב על כי ידע בעצמו שנבאש בעיני דוד בדבר אבנר ועמשא והשכיל לדעת את אשר יצוה את שלמה עליו לבל ינקהו וכאשר באמת צוה עליו וכמו שכתוב למטה (ב ו) לזה היה נוטה אחר אדניה בחשבו שהוא יאהב אותו בעבור זה וגם אביתר נסתלק על ידי דוד מלהיות עוד כהן גדול בימי שלמה וחשב שאדניה יחזירו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורעי" - יתכן שהוא חושי הארכי הנקרא ריע המלך

"והגבורים אשר לדוד" - הם עדינו ואלעזר ושמה אשר היו בתמידות עם דוד (כמו שנאמר בסוף שמואל ב)

"ושמעי" - אולי הוא שמעי בן גרא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומריא" - שור פטם

"אבן הזוחלת" - נקרא כן על שם שהיו המים זוחלין ונגרים סמוך לה 

מצודת דוד

"ולכל אנשי וגו'" - מאותם שנטו אחריו

"עם אבן הזוחלת" - סמוך לאבן הזוחלת שעמדה אצל עין רוגל

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא ידע" - כאומר לא תחשוב שבדבר המלך נעשה ואין להשיב כי המלך לא ידע מזה

"הלא שמעת" - באמת בודאי שמעת אשר אדוניה רוצה למלוך והדבר קרוב

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלטי" - בכדי שתמלטי את נפשך וגו' כי אם ימלוך אדוניה בודאי יהרוג אתכם למען לא תהיו לו לשטן בדבר המלוכה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומלאתי" - ענין השלמה 

מצודת דוד

"עודך" - בעוד שתדברי עם המלך אבוא גם אני להשלים דבריך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החדרה" - לחדר משכבו ולשלא נחשוב שבאה לשכב אצלו אמר והמלך זקן מאוד והחום הטבעי הלך ממנו עד שאבישג היתה משרתת אותו בדבר החמום

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותקד" - כפפה הקדקוד 

מצודת דוד

"מה לך" - היות לא היתה רגילה לבוא אליו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - דבר הנעשה עתה הנה לא ידעת מזה רצה לומר לא אחשוד אותך שעברת על השבועה והדבר נעשה בידיעתך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויזבח כו'" - הביאה ראיה לדבריה ואמרה שעשה משתה וקרא לכל בני המלך ולשלמה לא קרא ואם לא היתה המשתה בעבור דבר המלוכה היה אם כן קורא גם לשלמה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עיני כל ישראל עליך" - רצה לומר ופן תחשוב שכולם בחרו בו ולא תוכל להם לא כן הוא כי הכל תולים עיניהם בך להגיד להם וגו' ויקבלו מאמריך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חטאים" - הוא מענין חסרון וכן (שופטים כ טז)קולע אל השערה ולא יחטיא 

מצודת דוד

"והיה" - רצה לומר אבל כאשר כן יהיה מבלי הגיד מי ימלוך אז כשכב המלך וגו' נהיה אני ובני חסרים מן העולם כי ימלוך אדוניה וישלח בנו יד

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עודנה" - מלשון עדיין 

מצודת דוד

"בא" - אל חצר בית המלך

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבוא" - מן החצר בא לפניו אל הבית אחר שצוה המלך לבוא לפניו וקצר בדבר המובן מאליו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה" - תחסר ה"א השאלה והוא כמו האתה אמרת וגו'

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמרו וגו'" - רצה לומר בוודאי אמרו יחי המלך אדוניהו

"כי ירד היום וגו'" - ובוודאי המשתה ההיא נעשתה לשמחת המלכות

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולי אני עבדך וגו'" - הביא ראיה שהמשתה נעשתה לשמחת המלכות שהרי קרא לכל בני המלך וגו' ולי וגו' לא קרא ואם לא היתה בדבר המלוכה היה קורא גם לנו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם מאת וגו'" - אם המלכת אדוניה הוא במצותך תמה אני למה לא הודעתני מי ישב וגו'

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קראו לי לבת שבע" - כי רצה לתת לה התשובה על כי הדבר נוגעת אל נפשה ובעבור כי נתרחקה מאצלו בבוא נתן שלא ירגיש המלך שבאת בעצתו לזה צוה לקרותה אליו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תחתי" - במקומי 

מצודת דוד

"כי כאשר נשבעתי וגו'" - רצה לומר כאשר נשבעתי מאז להמליכו אחר מותי כן אעשה היום להמליכו מיד בחיי

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחי אדוני" - רצה לומר בחיי הנפשות וזה שאמרה לעולם

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הפרדה" - הוא הבא מן הסוס והחמור

"גיחון" - שם נחל והוא השלוח כן תרגם יונתן 

מצודת דוד

"אל גיחון" - לסימן טוב שתמשך מלכותו כנחל

"אשר לי" - המיוחדת לי והוא לאות על המלוכה שאין הדיוט רוכב על מה שרוכב המלך

"עבדי אדוניכם" - על עבדי עצמו אמר ודרך המדבר לדבר כן ודוגמתו בשמואל שאמר (שמואל א יב יא) את יפתח ואת שמואל ולא אמר ואותי

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותקעתם בשופר" - להשמיע לרבים

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחריו" - צוה שהוא יעלה לפניהם כדרך המלך ההולך בראש

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אמן" - הוא ענין בקשה על קיום הדבר 

מצודת דוד

"כן יאמר ה'" - שישב על כסא המלוכה

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והכרתי והפלתי" - תרגם יונתן וקשתיא וקלעיא

"על גיחון" - אל גיחון

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קרן" - כלי עשוי דמות קרן 

מצודת דוד

"מן האוהל" - אשר נטה דוד בעירו להכניס בו הארון ושם היה שמן המשחה

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחללים בחלילים" - מזמרים בכלי זמר ששמו חליל וכן (ישעיהוו ל כט) כהולך בחליל

"בקולם" - בעבור קול ההמיה והוא ענין גוזמא

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקרואים" - המזומנים להסעודה כמו (שמואל א ט יג)אחרי כן יאכלו הקרואים

"הקריה" - העיר 

מצודת דוד

"והם כלו לאכול" - את הקול שמעו בעת כלו לאכול

"קול הקריה הומה" - קול קבוצת אנשי העיר הומה

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"איש חיל" - אדם מעולה ומזורז 

מצודת דוד

"וטוב תבשר" - על כי מדרך אדם המעולה להתאמץ להשמיע בשורה טובה

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אבל" - רצה לומר לא כמו שתחשוב שאבשר טוב אבל הוא בהיפך כי המלך דוד וגו' ורעה היא

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותהם" - מלשון המיה

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על המשכב" - בשכבו על המשכב השתחוה לה'

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר נתן היום יושב" - כמו אשר נתן היום בן יושב וגו'

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקרנות המזבח" - אשר עמד לפני הארון בחשבו שלא יחלל המקום להרגו שם

"ירא" - שלא לדונו כמורד במלכות על אשר רצה למלוך מבלי דעת המלך

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כיום" - כעת כי יום הוא כמו עת והכ"ף באה לאמתת הדבר כמו (בראשית כה לא)מכרה כיום 

מצודת דוד

"אם ימית" - רצה לומר שלא ימית וכאלו אמר שיהיה עליו עונש שבועה אם ימית וגו'

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משערתו" - משער ראשו 

מצודת דוד

"ואם רעה תמצא בו" - ואפילו בדבר שאין בו כדי להמית מכל מקום יומת בעבור צרוף הדבר הזה

"לא יפול וגו'" - רצה לומר לא יעונש על העבר אפילו עונש מועט ואמר בלשון גוזמא כדרך שהבריות אומרים

"לבן חיל" - רצה לומר לעבוד עבודתו כשאר עבדי המלך

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לך לביתך" - כי נשאר עומד לפני שלמה בחשבו שכוונתו להיות לבן חיל לעמוד לפניו ולשרתו בכל עת ואמר לו לך לביתך כאומר לבבי לא כן יחשוב כי אם תהיה לבן חיל לעת מצוא בזמן הצורך

"וירדהו" - וצוה לו לרדת בהבטחתו