מצודות על ישעיהו נב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבוא בך עוד" - לבוא עוד בקרבך למשול בך

"ערל וטמא" - הם העכו"ם

"לבשי וגו'" - את ירושלים עיר הקדש לבשי בגדי תפארתך והיה שמחה

"עורי וגו'" - את ציון הקיצי מעתה מתרדמת הצער ולבשי העוז שהיה לך מאז 

מצודת ציון

"עורי" - מלשון הערה והקיצה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קומי שבי ירושלים" - את ירושלים קומי מהארץ ושבי על הכסא

"התפתחי וגו'" - את בת ציון השבויה בבבל התרי מעל צוארך קשורי רצועות העול ר"ל לא תהי עוד משועבדת ונכנעת להעכו"ם

"התנערי מעפר" - התרוקני מעפר הארץ אשר ישבת בה בעבור האבל והצער 

מצודת ציון

"התנערי" - ענין תנועה חזקה להשליך ולהריק העפר הנדבק כמו גם חצני נערתי (נחמיה ה)

"התפתחי" - ענין התרת הקשר

"מוסרי" - קשורי רצועת העול

"בת ציון" - עדת ציון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חנם נמכרתם" - מה שנמסרתם ביד העכו"ם הנה לא לקחתי מהם מחיר לשאפדה אתכם בכסף ולכן תגאלו ולא בכסף

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באפס עשקו" - רצה לומר עם כי היה בלא דבר הנה לא נשתעבדו בידו זמן רב אלא כעושק את מי ומניחו והולך לו

"מצרים וגו'" - רצה לומר מה ששעבדו למצרים עם כי היה זמן רב הנה לא על חנם היתה כי מתחלה ירדו לגור בארצם בימי הרעב וכלכלו אותה

"ואשור" - יאמר על סנחריב ונ"נ כי גם הוא מלך באשור 

מצודת ציון

"לגור" - לדור

"באפס" - על חנם בלא דבר וכן אפס מעשיהם (לעיל מא)

"עשקו" - מלשון עושק וגזל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותמיד כל היום" - הוא כפול לתוספת ביאור

"שמי מנואץ" - שמי מחולל ומבוזה בעיניהם

"מושליו יהילילו" - המושלים בו יתפארו בהצלחתם ויאמרו ידיהם רמה

"מה לי פה" - מה לי להשהות את בני פה זה זמן רב הלא מתחילה נלקח עמי להם על חנם כי מעולם לא גמלו להם טובה

"ועתה" - בגלות העכו"ם 

מצודת ציון

"פה" - במקום הזה וכן היש פה איש (שופטים ד)

"יהילילו" - מלשון הלול והתפארות

"מנאץ" - ענין בזיון כמו נאצו האנשים (שמואל א ב)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכן ביום ההוא" - ר"ל לכן ידע ביום ההוא כי אני הוא המדבר והמבטיח להביא הגאולה והנני קיימתי הבטחתי

"לכן ידע עמי שמי" - כשיגאלו יכירו שמי לדעת כי נאה לי שמי המורה שאני אדון ושליט

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אומר לציון" - המבשר יאמר לציון הנה מלך אלהיך ר"ל הראה מלכותו וממשלתו לכל העולם

"מה נאוו" - מה מאד נאים רגלי המבשר העולה על ההרים להשמיע הקול למרחוק ומשמיע שלום וגו' וכפל הדבר פעמים ושלש במ"ש לפי מרבית השלום והישועה 

מצודת ציון

"נאוו" - מלשון נאה ויופי

"מבשר" - כן נקרא המשמיע חדשות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עין בעין" - ר"ל ראיה וודאית ונאמנה וכן אשר עין בעין נראה אתה ה' (במדבר יד)

"בשוב" - כאשר שב ה' אל ציון להשרות שם שכינתו כמאז

"קול צופיך" - קול של הצופים העומדים על המגדלים לראות ולבשר מי בא לעיר וחוזר ומפרש מה יהיה הקול ואמר כולם יחדיו ישאו קול וירננו בשמחה 

מצודת ציון

"צופיך" - ענין הבטה וראיה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גאל ירושלים" - מיד העכו"ם המושלים בה

"כי נחם ה' את עמו" - על כי נחם ה' את עמו במה שהביא להם הטובה

"פצחו וגו'" - הבתים החרבות אשר בירושלים פתחו פה להרים קול שמחה ורננו יחדיו והוא ענין מליצה 

מצודת ציון

"פצחו" - פתחו פה בהרמת קול שמחה וכן פצחי רנה וצהלי (לקמן נד)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חשף ה'" - גלה זרועו להכות בהם ואחז במשל מגבור המגלה זרועו להלחם מול האויב

"כל אפסי ארץ" - כל היושבים בקצות הארץ 

מצודת ציון

"חשף" - גלה כמו חשפי שובל (לעיל מו)

"אפסי" - קצות כי בקצות הארץ כאלו אפס וכלה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הברו נושאי כלי ה'" - הנקו מכל טומאה אתם הנושאים כלי ה' רצה לומר כלי זיין שלכם יהיו כלי ה' שהם התורה והמצות לא חרב ולא חנית

"צאו מתוכה" - מתוך כל עיר שאתם בה

"סורו סורו" - הכפל לומר במהירות רב סורו מארץ כשדים וצאו משם 

מצודת ציון

"הברו" - מלשון ברור ונקי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הולך וגו'" - כי ה' הוא ההולך לפניכם והוא המאסף ללכת אחריכם וא"כ תהיו בטוחים ביותר

"כי לא בחפזון" - אלא לא תצאו בחפזון ובהלה ר"ל עם כי אמרתי שתסורו משם במהירות מ"מ לא תצאו בבהלה כאדם המפחד ולא תלכון במנוסה ורדיפה כאדם הבורח 

מצודת ציון

"כי" - אלא

"בחפזון" - ענין מהירת הבהלה

"ובמנוסה" - מלשון ניסה ורדיפה

"ומאסיפכם" - ההולך אחר המחנה נקרא מאסף וכן מאסף לכל המחנות (במדבר י)וזהו לפי שהוא מאסף כל הנכשלים הנשארים באחרונה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה ישכיל עבדי" - אז יצלח עבדי ישראל וקראם כולם בלשון יחיד כדרך המקרא במקומות רבות

"ירום וגו'" - יהיה רם ונשא וגו' וכפל הדבר במ"ש לפי מרבית הגדולה והממשלה 

מצודת ציון

"ישכיל" - הוא ענין הצלחה כי המצליח בדבר נראה כאלו עשה מעשהו בהשכל וכן ויהי דוד לכל דרכיו משכיל (שמואל א יח)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר שממו" - כפי שיעור מרבית התמהון אשר תמהו רבים על שפלותם באמרם הן אמת נשחת מראהו ממראה איש ותארו משונה מתואר בן אדם ר"ל אין בו לא ממשלה ולא גבורה ולא אמצות הלב 

מצודת ציון

"שממו" - ענין תמיהה כמו פנו אלי והשמו (איוב כא)

"כן" - ענינו כמו אמת כמו כן בנות צלפחד דוברות (במדבר כז)

"מראהו" - הוא זיו קלסתר פנים בלובן ובהירות

"ותארו" - הוא צורת הפרצוף

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התבוננו" - הסתכלו בהבנת אמתת הדבר כפי מה שהיא

"ואשר לא שמעו" - כפל הדבר במ"ש

"עליו יקפצו מלכים פיהם" - על הדבר הזה יסגרו מלכי העכו"ם את פיהם לבלי דבר מאומה מרוב התמהון

"כי אשר לא סופר להם ראו" - ר"ל בעיניהם ראו הגדולה והממשלה עוד יותר ממה שסופר להם כי הוסיף על השמועה

"כן יזה גוים רבים" - כמרבית השיעור הזה בעצמו ימשול ויגבר ידו ויאמץ לבבו להזות ולטפטף דמי עמים רבים עכו"ם 

מצודת ציון

"יזה" - מלשון הזאה והטפה כמו ויז נצחם על בגדי (לקמן סג)

"יקפצו" - ענין סגירה כמו ועולתה קפצה פיה (איוב ה)

"התבוננו" - ענין הסתכלות יתירה כמו ואתבונן אליו בבוקר (מלכים א' ג)