מצודות על ישעיהו מט יג


מצודת דוד

"רנו שמים וגו'" - הוא ענין מליצה ור"ל הרבה שמחה יהיה בעולם

מצודת ציון

"וגילי" - ענין שמחה

"ופצחו" - ענין פתחון פה בהרמת קול וכן פצחי רנה וצהלי (לקמן נ"ד)