מצודות על ישעיהו כד טו


מצודת דוד

"באיי הים" - מלת כבדו משמשת בשתים לומר אותם שגלו לאיי הים כבדו את ה' וגו'

"על כן" - הואיל ומובטחים הם על הגאולה לכן אותם הנסתרים בבקיעי הארץ מפחד האויב כבדו את ה'

מצודת ציון

"באורים" - ענין בקוע וחריץ וכן מאורת צפעוני (לעיל יא)