מצודות על ירמיהו מה ג

מצודות על ירמיהו • פרק מה >>
א • ג • ד • ה • 


מצודת דוד

"ומנוחה לא מצאתי" - כאומר הנה מה שאני כותב לך המגלה ולא אחר הוא על כי מה שאני משמש אותך תדיר ולומד ממך ומדוע אם כן לא שרתה עלי הנבואה ולמה נשתניתי משאר תלמידי הנביאים ורק את הרע קבלתי ולא את הטוב

"כי יסף ה'" - ה' הוסיף לי יגון על המכאוב שמאז כי מאז ששמעתי ממך נבואת הפורעניות הוכאב לבי ועתה בכותבי המגלה כאלו כבר נעשתה נתוסף בי יגון

"יגעתי באנחתי" - ואני עיף ויגע במה שאני מתאנח תמיד ודואג על ביאת הפורעניות

מצודת ציון

"יסף" - מלשון הוספה

"ומנוחה" - עניינו נבואה ע"ש המקרא ותנח עליהם הרוח (במדבר יא)