מצודות על ירמיהו מה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפי ירמיהו" - ר"ל ירמיהו אמר הדברים מפיו וברוך היה כותב על ספר

"על ספר" - אמר ספר ע"ש סופו כי אחר שיכתב נעשה ספר

"בכתבו וגו'" - בעת שכתב מגילת איכה ומה שאמר את הדברים האלה ר"ל שהזכיר בה המאורעות הרעות אשר ייעד על יהודה וישראל אשר כן באו וזהו מ"ש למעלה קח לך מגילת ספר וגו' (לעיל לו)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומנוחה לא מצאתי" - כאומר הנה מה שאני כותב לך המגלה ולא אחר הוא על כי מה שאני משמש אותך תדיר ולומד ממך ומדוע אם כן לא שרתה עלי הנבואה ולמה נשתניתי משאר תלמידי הנביאים ורק את הרע קבלתי ולא את הטוב

"כי יסף ה'" - ה' הוסיף לי יגון על המכאוב שמאז כי מאז ששמעתי ממך נבואת הפורעניות הוכאב לבי ועתה בכותבי המגלה כאלו כבר נעשתה נתוסף בי יגון

"יגעתי באנחתי" - ואני עיף ויגע במה שאני מתאנח תמיד ודואג על ביאת הפורעניות 

מצודת ציון

"יסף" - מלשון הוספה

"ומנוחה" - עניינו נבואה ע"ש המקרא ותנח עליהם הרוח (במדבר יא)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת כל הארץ היא" - ר"ל כל מקומות א"י תהיינה הרוסות ונתושות

"ואת אשר נטעתי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"אשר בניתי" - ר"ל ישראל שעשיתים כבנין יפה הנה עתה אהרסם ואאבדם 

מצודת ציון

"הורס" - ענין שבירה ונתיצה

"נותש" - ענין עקירה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כל המקומות" - בכל המקומות שתהיה הולך בגולה יהיה לך נפשך לשלל ולא תמות

"את נפשך" - אתן לך לשלל כי תציל נפשך כאלו שללת אותה לעצמך

"כי הנני" - ר"ל אבל שכרך יהיה עם כי הנני מביא רעה וגו'

"אל תבקש" - כי הואיל וישראל גולים אין מקום שתשרה הנבואה מחדש

"ואתה תבקש" - ואיך אתה מבקש עתה דברי גדולות היא הנבואה שתשרה עליך מחדש 

מצודת ציון

"גדולות" - דברי גדולות ר"ל נבואה

"על כל בשר" - על כל אדם

"לשלל" - ענין בזה