מצודות על ירמיהו מג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את כל הדברים האלה" - האמורים למעלה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אומרים" - היו אומרים ולפי שארכו הדברים אמר שוב אומרים

מצודת ציון

"עזריה" - יתכן שהוא יזניחו הנזכר למעלה והיה נקרא בשתי השמות

"הזדים" - הרשעים

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להמית וגו'" - ר"ל מקצת ימית ומקצת יגלה לבבל

"כי ברוך וגו'" - יתכן שהיה להם תגר ומריבה עם ברוך ולכן חשדוהו בזה שהוא מסית בהם את ירמיהו לנבאות להם להשאר שם למען יהיו נמסרים ביד הכשדים

מצודת ציון

"מסית" - מלשון הסתה ופתוי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר שבו" - אשר חזרו וגו' לגור בארץ יהודה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואת ירמיהו וגו'" - גם אותם לקחו שלא בטובתם

"ואת כל הנפש" - העבדים ושפחות

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד תחפנחס" - היא מארץ מצרים

"כי לא שמעו וגו'" - אשר צוה להם שלא ללכת

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בפתח" - סמוך לפתח

"במלט במלבן" - טמנם בחומר במקום עשיית הלבנים

מצודת ציון

"וטמנתם" - מלשון הטמנה והצפנה

"במלט" - כן נקרא החומר העשוי מסיד ומחול ובדרז"ל ואע"ג דעביד בהו המלטי (בבא בתרא ו) ופי' שתיקן מקום הקורות בסיד

"במלבן" - הוא המקום שעושים שם הלבנים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונטה" - יטה אהלו ממעל להאבנים

"עבדי" - ר"ל עושה שליחותי

"הנני שולח" - ר"ל אעיר לבי לבוא פה

"ואמרת אליהם" - אל היהודים ההם

מצודת ציון

"שפרירו" - כן יקרא האוהל היפה וכן ברוחו שמים שפרה (איוב כו)והוא מלשון הנותן אמרי שפר (בראשית מט)ובא על משקל סגריר

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר למות" - הראוי למות ברעב ימות ברעב וגו'

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויצא" - נ"נ יצא משם בשלום ולא יוכלו אנשי מצרים לקחת שלהם מידו

"ועטה" - שלל ארץ מצרים יכרוך לקחת הכל כמו הרועה כשנוסע ממקום למקום שכורך עם בגדו כל כליו להביאם עמו ולא ישאיר מה מהם

"ושרפם ושבם" - ר"ל אלהיהם מעץ ואלהיהם מכסף וזהב יקח בשבי

מצודת ציון

"והצתי" - ענין הבערה ושריפה כמו ותצת בסבכי היער (ישעיהו ט)

"ושבם" - מלשון שבי

"ועטה יעטה" - ענין כריכה וכן מעטה לטבח (יחזקאל כא)

"את בגדו" - עם בגדו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מצבות בית שמש" - המצבות שעמדו בבית אשר עבדו שם לשמש עבודת אלהות

מצודת ציון

"מצבות" - מזבח מאבן אחת נקרא מצבה בלשון המקרא