מצודות על ירמיהו מג ט


מצודת דוד

"בפתח" - סמוך לפתח

"במלט במלבן" - טמנם בחומר במקום עשיית הלבנים

מצודת ציון

"וטמנתם" - מלשון הטמנה והצפנה

"במלט" - כן נקרא החומר העשוי מסיד ומחול ובדרז"ל ואע"ג דעביד בהו המלטי (בבא בתרא ו) ופי' שתיקן מקום הקורות בסיד

"במלבן" - הוא המקום שעושים שם הלבנים