מצודות על ירמיהו מא טז


מצודת דוד

"גברים וגו'" - מוסב על תחלת המקרא ויקח יוחנן וגו' אשר השיב מגבעון ברדפו אחר ישמעאל

"מן המצפה" - אשר שבה ישמעאל מן המצפה אחר שהכה את גדליה

מצודת ציון

"גברים" - אנשים

"וסריסים" - מין שררה