מצודות על ירמיהו לח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר ירמיהו מדבר" - בהיותו בחצר המטרה היה מדבר כן אל העם הבאים שמה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לשלל" - ענין בזה 

מצודת דוד

"וחיה" - ישאר חי

"לשלל" - כאילו שלל נפשו להחזיקה לעצמו

"אל הכשדים" - למסור עצמו בידם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מרפא" - מלשון רפיון וחלשות

"לדבר" - בדבר הלמ"ד במקום בי"ת וכן ישבת לכסא (תהלים ט)ומשפטו בכסא 

מצודת דוד

"כל העם" - שאינם מאנשי המלחמה

"לדבר" - במה שמדבר אליהם כדברים האלה

"איננו דורש לשלום" - איננו מבקש להיות להם שלום כי אם מבקש להיות להם רע ולזה ידבר כדברים האלה למען ירפו ידיהם ויפלו ביד הכשדים

"כי על כן וגו'" - ר"ל כי ראוי הוא למיתה על אשר הוא מרפה ומחליש ידי אנשי המלחמה לבל ילחמו באומץ הלב כי המה מתייאשים מן הנצחון

"יומת נא" - לפי שצדקיהו צוה להוציאו מן המאסר הקשה למען לא ימות לזה אמרו לו עתה יומת ומה בכך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יוכל" - מלשון יכולת 

מצודת דוד

"כי אין המלך יוכל אתכם דבר" - כאומר אתם ממרים במלך ואין לו עמכם יכולת מה למחות בידכם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישלחו" - ענין הושטה וכן תשלח קציריה עד ים (שם) 

מצודת דוד

"ויטבע" - מקצת גופו נטבע בטיט כי היה רך ולח

"וישלחו" - לפי שהיה הבור עמוק לזה הורידהו על ידי חבלים

"אל הבור מלכיהו" - אל הבור של מלכיהו אשר היה בחצר המטרה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והמלך" - ואז היה המלך יושב בשער הנקרא שער בנימין

"כי נתנו" - מוסב על וישמע

"והוא בבית המלך" - כששמע היה בבית המלך

"איש סריס" - איש שר

"עבד מלך" - כן שמו העצמי

"הכושי" - שהיה ככושי בעורו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצא" - לבוא לשער בנימין אל המלך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרעו" - מלשון רע

"תחתיו" - במקומו 

מצודת דוד

"וימת תחתיו" - ר"ל ואם כוונתם שימות ולא יתנבא עוד להיות מרפא את ידי אנשי המלחמה עכ"ז יניחו לו והוא מעצמו ימות במקומו מפני הרעב כי אין עוד לחם בעיר

"הרעו" - ר"ל כל מה שעשו את ירמיהוו עשו רע ואף כי את אשר השליכוהו אל הבור

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בידך" - עמך ברשותך לעשות מצותיך וכן אנשי המלחמה אשר בידינו (במדבר לא

מצודת דוד

"קח בידך מזה" - מן המקום הזה קח עמך שלשים אנשים ועל ידם תוצא את ירמיהו מן הבור עד לא ימות (ולפי שהיו תשושי כח מעקת הרעבון הוצרכו שלשים)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בלוי" - מלשון בליה ורקבון

"סחבות" - ענין גרירה והמשכה בארץ כמו סחוב והשלך (לעיל כב)

"מלחים" - ענין השחתה כמו כי שמים כעשן נמלחו (ישעיהו נא)

"וישלחם" - ענין הושטה 

מצודת דוד

"וישלחם" - הורידם אל ירמיהו על ידי חבלים ולא זרקם למטה למען לא יטבעו בטיט גם המה

"אל תחת האוצר" - מקום ימצא שם בגדים שחקים ובלוים

"בלוי סחבות" - בגדים בלוים הראוים לגררם להשליכם אל החוץ

"ובלוי מלחים" - בגדים בלוים הנשחתים

"בידו" - ר"ל עמו וברשותו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אצילות ידיך" - הם בתי השחי כמו על כל אצילי ידי (יחזקאל יג

מצודת דוד

"תחת אצילות ידיך" - כי שם החבלים תחת בית השחי להעלותו בזה ולכן צוה לו להשים שמה הבגדים הבלוים מתחת לחבלים למען לא יזיקו לו החבלים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מבוא" - פתח שבאים דרך בו

"תכחד" - ענין מניעה והעלמה 

מצודת דוד

"שואל אני אותך דבר" - ר"ל מה דבר ה' ונבואתו אשר ראית ואל תמנע מלהגיד לי דבר ה'

"מבוא השלישי" - תחת עזרת ישראל שהחיל ועזרת נשים לפניה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אגיד" - אם אגיד וכאומר למה אגיד לך הלא לי יש סכנה בדבר וגם לך אין תועלת כי אם איעצך בדבר ה' הנה לא תשמע לי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את הנפש הזאת" - הנתונה בגוף כל אחד מאתנו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא יתנו" - לא ימסרוך הכשדים בידי היהודים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה הדבר" - ר"ל אגיד לך דבר ה' וזה הדבר אשר הראני ה'

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הסיתוך" - מלשון הסתה ופתוי

"ויכלו" - מלשון יכולת

"הטבעו" - מלשון טביעה

"בבוץ" - ענינו טיט הלח וכן היגאה גומא בלי בצה (איוב ח)

"נסוגו אחור" - ענין הפרישה לאחור וכן ונסוג מאחר אלהינו (ישעיהו נט

מצודת דוד

"הטבעו" - הם הטבעו רגליך בבוץ ר"ל הם גרמו לך הצער הזה והמה חזרו אחור לעמוד מנגד כי אין בידם להושיעך

"מוצאות" - תהיינה מוצאות

"והנה" - הנשים ההנה תאמרנה עליך הנה הסיתו אותך אנשי שלומך הם נביאי השקר שהיה לך שלום עמהם הם הסיתו אותך לבל הכנע למלך בבל כי נבאו לך בשקר והנה יכלו לך כי נמשכת אחריהם

"כל הנשים" - נשי המלך יהויכין אשר נשארו פה ולא יצאו להמסר ביד מלך בבל בעת שיצא יהויכין

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תתפש" - ענין האחיזה בחזקה 

מצודת דוד

"תשרוף" - כאלו אתה תשרוף כי אתה הוא הגורם על שאינך יוצא להשלים עם הכשדים

"מוציאים" - יהיו מוציאים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא תמות" - ואז לא תמות ביד השרים כי כשידעו מהדברים ההם ימיתוך

"בדברים האלה" - מה שדברתי עמך

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומה" - אמור לנו מה דבר לך המלך

"וכי ישמעו" - ואם ישמעו אשר דברתי מה עמך וישאלוך לומר הגד לנו מה המה ולא נמיתך בעבור זה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מפיל" - ענין נטיה וחניה 

מצודת דוד

"מפיל אני" - מבקש הייתי לפני המלך שלא ישיב אותי אל בית יהונתן שהייתי אסור שמה בראשונה למות שם מגודל עקת המאסר

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויחרישו" - שתקו כמו ואם החרש יחריש (במדבר ל

מצודת דוד

"הדבר" - הדברים שהיה מדבר עם המלך לא היה נשמע לשום אדם לזה האמינו לו כי לא היה מי יוכל להכחישו

"ויחרישו ממנו" - שתקו ממנו ולא עשו לו מאומה רע כי האמינו לו