מצודות על ירמיהו לט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויצורו" - סבבו עליה להצר לה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הבקעה העיר" - חיל נ"נ בקעו חומתה כאלו נעשית מעצמה כי אנשי ירושלים היו חלושים ברעב ולא עמדו למולם לעכב על ידם

מצודת ציון

"הבקעה" - מלשון בקיעה ופתיחה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשער התוך" - הוא השער שהיה בחומה האמצעית כי שלש חומות היו בירושלים

מצודת ציון

"התוך" - האמצעי כמו ויבתר אותם בתוך (בראשית טו)

"נרגל וגו'" - שמות השרים ושנים היו נקראים בשם נרגל וכן שראצר

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דרך הערבה" - בדרך ההולך אל ערבות יריחו

"דרך גן המלך" - בדרך שאצל גן המלך בשער העומד בין שתי החומות

מצודת ציון

"הערבה" - כמו מדבר

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רבלתה" - כי בהאריך ימי המצור הלך נ"נ לרבלה

"משפטים" - התווכח עמו על מה שמרד בו ועבר על שבועתו כמו שכתוב (בדברי הימים ב לז)

"את צדקיהו" - אותו לבד כי כל חילו נפוצו מעליו כמ"ש בסוף הספר (ובמ"ב כה)

"וירדפו" - אמרו רז"ל ברח דרך מערה ההולכת עד ערבות יריחו ונזדמן צבי הולך ממעל על המערה ורדפו הכשדים אחר הצבי ובבואם לפתח המערה מצאו את המלך יוצא ותפשוהו

מצודת ציון

"משפטים" - ענין ויכוח

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"חורי" - ענין שררה כמו ואריבה את החורים (נחמיה ה)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"בנחושתים" - בשלשלאות של נחושת

"לביא" - כמו להביא

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואת בית העם" - ר"ל בית כ"א מגדולי העם כמ"ש בסוף הספר ובמ"ב (שם) ואת כל בית גדול

מצודת ציון

"נתצו" - ענין שבירה והריסה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בבל" - הגלה לבבל

"ואת יתר העם הנשארים" - בכל ערי יהודה

"רב טבחים" - שר על ההורגים במצות המלך

"אשר נפלו עליו" - להשלים עמו

"הנשארים" - אשר לא נהרגו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאומה" - כלל וכלל לא

מצודת ציון

"ויגבים" - כמו ויקבים כי גיכ"ק מתחלף והם הבורות שהיין נמשך ויורד בהם כמו וגם יקב חצב בו (ישעיהו ה)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי כאשר" - כפי שידבר אליך לעשות עמו כן תעשה

"ועיניך שים עליו" - להשגיח בו

"קחנו" - קח את ירמיהוו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישלח" - כ"א מהם שלח

מצודת ציון

"רבי" - ענין גדולה ושררה כמו על כל רב ביתו (אסתר א)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להוציאו אל הבית" - להוציאהו מחצר המטרה ללכת לשבת בבית

"וישב" - ירמיהו ישב בתוך העם כי השרים הוציאוהו מחצר המטרה

"אל גדליהו" - כי הוא נפל אל הכשדים על פי ירמיהו וכשנלכדה העיר הפקידו מלך בבל על הנשארים

"וישלחו" - לפי שארכו הדברים חזר לומר שוב וישלחו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"עצור" - כלוא במאסר

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ביום ההוא" - ביום בוא הרעות

"והיו לפניך" - הרעות האלה תראה בעיניך

"ולא לטובה" - לא אביא עליהם הטובה שדברתי עליה הואיל ולא שבו אלי

"לעבד מלך הכושי" - זהו שדבר עליו טוב לפני צדקיהו והעלהו מן הבור

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ביד האנשים וגו'" - הם הכשדים

מצודת ציון

"יגור" - ענין פחד כמו ויגר מואב (במדבר כב)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לשלל" - כאלו שללת נפשך להחזיקה לעצמך

"כי בטחת בי" - כי מה שדבר טוב על ירמיהו לפני המלך ולא פחד מכל שרי העם אשר היו לו לאויבים היה על כי בטח בה'

מצודת ציון

"מלט אמלטך" - ענין הצלה

"לשלל" - ענין ביזה