מצודות על ירמיהו לז


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ולא נתנו" - ולא עזבו כמו ולא נתן סיחון (במדבר כא)

"בית הכלוא" - בבית המאסר 

מצודת דוד

"בא ויוצא וגו'" - כי כשמלך צדקיה צוה להוציאו מבית הכלא שכלאו יהויקים ולא עזבו אותו בבית הכלא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וחיל" - צבאות עם

"הצרים" - המקיפים להצר

"ויעלו" - ענין סילוק כמו ונעלה הענן (שם ט) 

מצודת דוד

"את שמעם" - את פרסום גבורתם

"ויעלו" - הלכו מירושלים

"יצא ממצרים" - לעזרת יהודה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לדרשני" - לדרוש אותי בתפלה

"שב לארצו" - ולא יבא לעזרה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושבו" - הכשדים ישובו להלחם בכם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשיאו" - ענין פתוי והסתה כמו הנחש השיאני (בראשית ג

מצודת דוד

"אל תשיאו" - אל תהיו נפתים בעצמיכם לאמר שהכשדים ילכו להם מכל וכל

"כי לא ילכו" - ר"ל לא ילכו מכל וכל כי ישובו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מדוקרים" - ענין תחיבת חרב וחנית בגוף כמו כל הנמצא ידקר (ישעיהו יג

מצודת דוד

"כי אם הכיתם" - אף אם תכו את כל הכשדים ורק ישארו בה אנשים מדוקרי חרב

"איש באהלו" - אותם המדוקרים אשר ישכבו איש באהלו הם יקומו וישרפו את העיר הזאת והוא ענין הפלגה וגוזמא וכאומר לא יועיל שום תחבולה נגד גזירתי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בהעלות" - ענין סילוק 

מצודת דוד

"בהעלות" - בעת שנסתלקו הכשדים מעל ירושלים על כי שמעו שבאים חיל פרעה לעזור ליהודה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לחליק" - כמו להחליק והוא מלשון החלקה והשמטה 

מצודת דוד

"ויצא" - אז יצא ירמיהו מירושלים וגו'

"לחליק משם" - להשמיט עצמו משם בתוך העם היוצאים ר"ל שהיה יוצא בין העם היוצאים להיות נשמט מהם לבל ירגישו בו שומרי השער

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בעל" - שר ואדון כמו אם בעליו עמו (שמות כב)

"פקדת" - מלשון פקיד וממונה

"ויתפוש" - אחזו בחזקה כמו והיא לא נתפשה (במדבר ה)

"נופל" - ענין הטיה זה התחברות כמו ונפלה אל מחנה ארם (מלכים ב ז

מצודת דוד

"ויהי הוא" - כאשר בא בשער הנקרא שער בנימין ושם היה בעל פקידת שהיה ממונה לשמור פתח השער ההוא

"ויתפוש" - אחז בחזקה את ירמיהו באמרו הנה אתה נופל אל הכשדים להיות עמהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא שמע אליו" - לא קבל דבריו ולא האמין לו

"שקר" - הדבר הזה הוא שקר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויקצפו" - מלשון קצף וכעס

"בית האסור" - בית המאסר 

מצודת דוד

"בית יהונתן" - בבית יהונתן

"כי אותו" - כי את הבית ההוא הכינו להיות בית הכלא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כי בא" - אשר בא

"החנויות" - הם המקומות שמוכרין שם סחורה וכל ממכר וידוע הוא בדרז"ל 

מצודת דוד

"ואל החנויות" - ר"ל אשר בתוך החנויות

"כי בא ירמיהו" - אשר משם בא ירמיהוו אל בית הבור אשר שם בור בית האסורים והוא המקום היותר רע שבמאסר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר ביד וגו'" - וחזר ואמר וזהו הנבואה הבאה אשר תנתן ביד מלך בבל

"יש" - באה לי נבואה מקרוב

"היש דבר" - ר"ל אם זה מקרוב בא לו נבואה מה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואיה נביאיכם" - ר"ל איה הבטחת נביאיכם אשר נבאו וגו' וכאומר הלא הנה בא ועושה מצור על העיר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תפל" - ענין נטיה 

מצודת דוד

"ולא אמות" - למען לא אמות שם מעקת המאסר

"ועתה" - הואיל ונביאיכם כחשו והאמת אתי שמע אתה אלי תפל עתה תחנתי לפניך וגו'

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויפקידו" - מלשון פקדון והנחה

"בחצר המטרה" - שם משמר בית האסורים

"ככר" - כן יקרא לחם השלם

"מחוץ" - משוק כמו וחוצות תשים לך בדמשק (מלכים א' כ)

"האופים" - מלשון אפיית הפת

"תום" - ענין השלמה 

מצודת דוד

"וישב ירמיהו" - ר"ל שם ישב מרצונו ולא שאל להוציאו גם משם

"ונתון לו" - גם צוה לתת לו משוק האופים ככר לחם בכל יום עד אשר יהיה נשלם כל הלחם מן העיר

"ויפקידו" - והניחו בחצר המטרה שאין שם מאסר קשה כ"כ