מצודות על ירמיהו לז יג

<< מצודות על ירמיהו • פרק לז >>
ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


 

מצודת דוד

"ויהי הוא" - כאשר בא בשער הנקרא שער בנימין ושם היה בעל פקידת שהיה ממונה לשמור פתח השער ההוא

"ויתפוש" - אחז בחזקה את ירמיהו באמרו הנה אתה נופל אל הכשדים להיות עמהם  

מצודת ציון

"בעל" - שר ואדון כמו אם בעליו עמו (שמות כב)

"פקדת" - מלשון פקיד וממונה

"ויתפוש" - אחזו בחזקה כמו והיא לא נתפשה (במדבר ה)

"נופל" - ענין הטיה זה התחברות כמו ונפלה אל מחנה ארם (מלכים ב ז)