מצודות על ירמיהו יא


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודברתם" - אתם הנביאים תדברו דברי הברית אל אנשי יהודה ואל יושבי ירושלים

"שמעו" - אתה ושאר הנביאים שמעו ר"ל תנו לב להבין את דברי הברית הזאת כלומר הברית הידוע המוזכר בתורה והם הברכות והקללות שבערבות מואב אשר כרת עליהם ברית כמ"ש שם אלה דברי הברית וגו' (דברים כח

מצודת ציון

"שמעו" - ענין הבנה

"איש יהודה" - אנשי יהודה וכן איש ישראל ראו (שמואל א יג)

"ועל יושבי ירושלים" - ואל יושבי ירושלים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר לא ישמע" - אשר לא ירצה לשמוע 

מצודת ציון

"ארור" - ענין קללה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והייתם לי לעם" - ולא אחליפכם באומה אחרת

"לאמר שמעו וגו'" - ר"ל אשר תכלית הברית ההוא כולו לאמר שמעו בקולי ועשיתם את המצות ככל אשר וגו'

"מכור הברזל" - ר"ל נצרפתם שם בצרוף הצרות כמו שצורפין זהב בכור ברזל 

מצודת ציון

"מכור" - הוא הכלי שצורפין בו הזהב כמו וכור לזהב (משלי יז)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זבת" - מתוך רבוי חלב ודבש זב ויורד בארץ

"כיום הזה" - שהנכם היום בארץ זבת חלב ודבש

"ואען" - אמר ירמיהו עניתי ואמרתי אתה ה' כן יאומן הדבר שיהיה ארור האיש אשר לא ישמע וגו'

"למען הקים" - ר"ל וזהו לתועלתם למען הקים וגו' 

מצודת ציון

"הקים" - מלשון קיום

"זבת" - ענין נטיפה כמו זב עמקך (לקמן מט)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועשיתם אותם" - עשו המצות אשר בעבורם כרתי הברית

"את כל הדברים" - אשר אני אומר אליך 

מצודת ציון

"ובחוצות" - בשוקים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השכם והעד" - אני משכים ומתרה על ידי הנביאים לאמר שמעו בקולי

"כי העד העדתי" - מאז התרתי על זה באבותיכם ביום העלותים ממצרים ומשם והלאה עד היום הזה 

מצודת ציון

"העד העדותי" - ענין התראה כי ע"פ רוב מתרין בעדים לבל יכחשו

"השכם" - מלשון השכמה ור"ל בזריזות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר צויתי לעשות" - יען אשר צויתי אותם לעשות מצותי והם לא עשו

"ואביא" - ולכן אביא עליהם את כל דברי הברית הזאת והם הקללות הנזכרות בברית

"ולא שמעו" - והם אינם שומעים

"וילכו איש" - כ"א הולך במה שלבם הרע מראה אותם ומתאוה לה 

מצודת ציון

"בשרירות" - במראות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נמצא קשר" - נמצא אגודת מרד באנשי יהודה כו' 

מצודת ציון

"קשר" - ענינו אגודת מרד כמו ותקרא קשר קשר (מלכים ב' יא)

"באיש" - כמו באנשי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הפרו" - א"כ כולם יחד הפרו את הברית כמו בית ישראל כן בית יהודה

"והמה" - ועוד הוסיפו המה ללכת אחרי אלהים אחרים

"שבו" - חזרו על עונות אבותם וגו' כי אחזו בדרך הזה 

מצודת ציון

"מאנו" - מלשון מיאון

"הפרו" - בטלו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזעקו אלי" - להושיע למו

"אשר לא יוכלו" - בכח הזרוע

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והושע" - אבל לא יוכלו להושיע להם בעת בוא עליהם הרעה

"ערי יהודה" - אנשי ערי יהודה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מספר" - כחשבון מספר הערים כן מספר אליליהם

"ומספר" - כמספר שוקי ירושלים כמספר הזה עשיתם מזבחות לבושת היא עכו"ם אשר היא לבושת לעובדיה על כי צועקים אליה ואינם נענים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי איננו וגו'" - ר"ל אף אם הם עצמם היו קוראים ומתפללים אלי בעבור הרעה הבאה להסירם מעליהם ומבלי תשובה וחרטה על העונות אינני שומע להם וכש"כ שהם אינם מתפללים לפני ואיך א"כ אשמע לך מה שאתה מתפלל עליהם

"ואתה" - לירמיהו אמר שאל יתפלל בעדם 

מצודת ציון

"בעד" - בעבור

"תשא" - ענין הרמת קול

"רנה" - היא ענין תפלה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי רעתכי" - בעת תעשי הרעות אז תשמחי ולא תדאג עליהם ומה לי א"כ בהקרבנות ולמה תבואו בבה"מ

"ובשר קדש" - ר"ל הקרבנות שאתה מקריב שמה יעברו ממך כי אינני חפץ בהם

"מה לידידי בביתי" - ישראל שהיו מקדם עם סגולתי מה להם לבוא בבית המקדש לעשות שמה המזמות הרבים מאד 

מצודת ציון

"לידידי" - אהובי

"המזמתה" - ענין מעשה רע כמו זמה היא (ויקרא יח)

"רעתכי" - מלשון רעה

"תעלוזי" - ענין שמחה כמו יעלזו חסידים (תהלים קמט)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לקול המולה" - אבל עתה לעת בוא קול המייה גדולה של חיל הכשדים הבאים למלחמה אז המקום ב"ה בעצמו יהיה המצית והמבעיר אש עליה וישברו ענפיו ולפי שהמשילו לזית אמר בלשון הנופל באילן

"יפה" - בך נמצא היופי של פרי בעל תואר מהודר

"זית רענן" - אל מול המקדש אמר הנה מאז קרא ה' שמך זית רענן שהוא אילן מפואר 

מצודת ציון

"רענן" - רטוב ומלוחלח כמו דשנים ורעננים יהיו (שם צב)

"תואר" - מהודר

"המולה" - ענין המיה ושאון וכן קול המולה (יחזקאל א)

"הצית" - מלשון הצתה והבערה

"ורעו" - ענין שבירה כמו ירעוך קדקד (לעיל ב)

"דליותיו" - ענפים גדולים כמו לפנות דליותיו אליו (יחזקאל יז)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עשו להם" - עשו לעצמם למען הכעיסני לקטר לבעל

"רעת" - היא הבעל

"הנוטע אותך" - הבונה הבית והשכין בה שכינתו הוא גזר הרעה ולא באה בכח הזרוע של הכשדים (ועל כי המשילו לזית אמר לשון נטיעה הנופל באילן) 

מצודת ציון

"בגלל" - בעבור כמו בגלל הדבר הזה (דברים טו)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וה' הודיעני" - ה' הודיע לי הרעה הבאה ולכן ידעתיה

"אז" - כשהודיע לי הרעה אז גלה לי מעשיהם אשר לא טובים ובגמול תבוא הרעה 

מצודת ציון

"מעלליהם" - מעשיהם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא ידעתי" - ולא אדע מה פשעי בזה אשר המה חשבו עלי מחשבות רעות ואומרים נשחית מאכלו בעץ הממית ר"ל נשים סם המות במאכלו ובזה נכרית אותו מארץ חיים כי ימות ואין לו ולא יזכר עוד שמו

"ואני" - ר"ל לא מדעתי אני הולך לנבאות עליהם הרעה כי יד ה' היתה חזקה עלי ללכת אליהם ולנבאות ואני ככבש ואלוף אשר כל אחד מהם יובא לטבוח שלא מרצונו כי אין חפצי לנבאות עליהם רעה 

מצודת ציון

"אלוף" - כמו ואלוף ותחסר הוי"ו והוא הפר כמו שגר אלפיך (שם ו)

"יובל" - יובא כמו יובל שי (ישעיהו יח)

"לטבוח" - לשחוט

"עץ בלחמו" - כמו בעץ לחמו ועץ ר"ל מין עץ שהוא סם המות ועליו נאמר ויורהו ה' עץ (שמות טו)והיה נס בתוך נס כמ"ש רז"ל

"בלחמו" - כל מין מאכל קרוי בשם לחם "()" "סגירה"

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אליך" - לבד אליך אני מגלה את הריב שיש לי עמהם אבל הוכחתים על זה להודיעם שאני יודע מחשבתם

"אראה" - לכן אראה הנקמה שתקח מידם

"וה' צבאות" - אבל אתה ה' צבאות הלא אתה שופט צדק ובוחן לדעת מחשבות כליות ולב ותדע שאין שמחה בלבי בהנבאות להם הרעה 

מצודת ציון

"בוחן" - מלשון בחינה ונסיון

"כליות" - בהם מקום העצה

"גליתי" - מלשון גלוי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פוקד" - אזכור עליהם עוונם להשיב גמול

"לאמר" - אשר אומרים לך לא תנבא בשם ה' ואז לא תמות בידינו

"המבקשים" - אשר הם מבקשים לקחת את נפשך

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בניהם" - הקטנים

"הבחורים" - ההולכים במלחמה 

מצודת ציון

"פוקד" - ענין זכרון

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שנת פקודתם" - השנה אשר אזכור עליהם עוונם להשיב גמול 

מצודת ציון

"ושארית" - ענין שיור