מצודות על יחזקאל מה כד


מצודת דוד

"ומנחה וגו'" - מה שהתורה אמרה שיעור אחד למנחה ולשמן וחלק בין פר לאיל זהו בדבר הקרבנות שאמרה התורה ואין בכלל הזה קרבנות של המלואים שלעתיד אולם רז"ל דרשו בכל אלה

מצודת ציון

"הין" - שם מדה ובו י"ב לוגין