מצודות על יחזקאל לט ט


מצודת דוד

"ובמקל יד" - הוא כלונס ארוך ובראשו כעין מחט ברזל ובו הורגים אנשים בזריקה

"שבע שנים" - כי יהיו רבים מאד

"בנשק וגו'" - ר"ל בידות הכלים ההם שהם של עץ

מצודת ציון

"ובערו והשיקו" - מלשון הבערה והיסק וכפל הדבר במ"ש

"בנשק" - כלי זיין כמו נשק בית היער (שם כב)

"וברומח" - חנית