מצודות על יחזקאל לח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"נשיא ראש" - כפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב) ועל גוג יאמר שהוא נשיא גם על משך ותובל

"אל גוג ארץ המגוג" - מלת אל משמשת בשתים כאילו אמר אל גוג אל ארץ המגוג

מצודת ציון

"גוג" - כן שם המלך

"המגוג משך ותובל" - שמות אומות והיו מבני יפת כמ"ש בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון ותובל ומשך ותירס (בראשית י)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"הנני אליך" - הנה אני אפנה אליך אתה גוג וגו'

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ונתתי חחים בלחייך" - למשוך אותך ע"י כדרך שמושכים החיות אל מקום הנרצה ר"ל אעיר לבך אל הדבר ואוציא אותך ממקומך עם אנשיך במרבית סוסים ופרשים וכולם יהיו מלובשים במלבושי פאר ויהיו עם רב בצנה ובמגן וכולם יתפשו חרבות כדרך אנשי מלחמה

"ושובבתיך" - אתן בלבך להיות שובב ומורד

מצודת ציון

"ושובבתיך" - ענין מרד והליכה בדרכי הלב כמו משובה ישראל (ירמיהו ג)

"חחים" - הם הטבעות שמשימים בלחיי החיה למושכה ע"י וכן ויביאוהו בחחים (לעיל יט)

"בלחייך" - כן יקרא חלק הפה ממעל ומתחת

"מכלול" - מלשון כל ר"ל כלול בכל יופי

"צנה ומגן" - שמות כלי מלחמה עשויים להציל ממכת חרב וחנית

"תופשי" - אוחזי

"חרבות" - מלשון חרב

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כולם מגן וכובע" - כולם יבואו במגן וכובע

"אתם" - יהיו אתם בעזרתם

מצודת ציון

"וכובע" - כן יקרא כלי המגן שעל הראש

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ירכתי צפון" - היושבים בפאת צפון

"עמים רבים אתך" - יבואו עמך

מצודת ציון

"אגפיה" - כנפיה וכן וכל אגפיו (לעיל י"ב) ויאמר על התפשטות החיילות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"הכון והכן לך" - הכון עצמך והכן לך אחרים וז"ש אתה וכל קהליך הנאספים עליך לעזרה

"והיית להם למשמר" - כי שמירת החיל מן הנזק מוטל על ראש הצבא

מצודת ציון

"הכון" - מלשון הכנה

"קהליך" - אסיפת עם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"והיא" - העדה היושבת עתה בה הוצאה מן העמים ממקום גלותם ועתה המה כולם יושבים לבטח

"על הרי ישראל" - עתה יפרש מה הוא הארץ ואמר על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד ר"ל זה זמן רב

"מקובצת מעמים רבים" - המה נקבצו בה מן העמים הרבים שהיו פזורים שמה בגולה

"באחרית השנים" - בסוף השנים תבוא אל ארץ אשר שבו יושביה להתיישב בה ממקום שגלו ע"י חרב האויב

"מימים רבים תפקד" - תהיה נזכר להפרע ממך על מה שעשית מימים רבים והוא כי המה עזרו אל האויב הבא על ישראל

מצודת ציון

"תפקד" - ענין זכרון כמו וה' פקד (בראשית כא)

"משובבת" - מלשון הושבה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ועלית" - אתה תעלה עליהם למלחמה ותבוא פתאום כחשך הבא פתאום ולפי מרבית העם תהיה כענן המכסה את הארץ וחוזר ומפרש מי הם יהיו כענן ואמר אתה וכל אנשי חילך ועמים רבים אשר עמך ומוסב למעלה שאמר מימים רבים תפקד כי באחרית השנים תבוא וגו' ושם תקבל גמולך משלם

מצודת ציון

"כשואה" - ענין חושך כמו אמש שואה ומשואה (איוב ל)

"אותך" - עמך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"יעלו דברים וגו'" - ר"ל תהרהר הרהורים

"ביום ההוא" - בעת שישובו ישראל אל אדמתם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"על ארץ פרזות" - על היושבים בערי הפרזי

"אבוא השוקטים" - אבוא אל השוקטים במנוחה ויושבים לבטח ר"ל אינם נשמרים מן האויבים להתאסף בערי המבצר כי לבם בטוח מן האויב ולכן יושבים מבלי חומה סביב ואין להם בריח ודלתים וכאומר והואיל וכן אכבוש אותם בקלות רב

מצודת ציון

"פרזות" - כן יקראו הערים אשר אין חומה להם וכן פרזות תשב ירושלים (זכריה ב)

"השוקטים" - מלשון השקט ומנוחה

"ובריח" - הוא המטה הסוגר הדלתות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"עושה מקנה וקנין" - מאספים מקנה בקר וצאן ושאר דברים הנקנים

"על טבור הארץ" - על מצוע הארץ וגבהה ולפי שהטבור הוא אמצע הגוף קורא למקום המצוע בלשון טבור

"מאוסף מגוים" - המאוספים מבין העכו"ם ממקום גלותם

"לשלול שלל" - תחשוב לשלול שללם ולהשיב ידך לבוא שנית למלחמה על החרבות שנתיישבו מקרוב ולפי שכבר בא פעם בעזרת האויב כמ"ש למעלה לכן אמר להשיב ידך

מצודת ציון

"עושה" - ענין אסיפה כמו ואת הנפש אשר עשו בחרן (בראשית יב)

"טבור" - הוא השרר ובדרז"ל ופיו סתום וטבורו פתוח (נדה ל)וכן מעם טבור הארץ (שופטים ט)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"וכל כפיריה" - ר"ל שריה וגדוליה

"הלשלול שלל" - בה"א השאלה אם בא אתה לשלול שלל וכאילו יאמרו הנה מוכנים אנחנו לקנות השלל מידך

מצודת ציון

"כפיריה" - אריה בחור יקרא כפיר

"הקהלת" - אספת

"לשאת" - לקחת

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"תדע" - ר"ל יהיה ידוע ונגלה לך שיושבים לבטח ואינם נשמרים מן האויב

"לכן" - הואיל וכן יהיה הנבא וגו'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"והביאותיך" - ר"ל אעיר לבך לבוא על ארצי למען ידעו אותי הגוים ויכירו בי בעת אהיה מקודש לעיניהם על ידך אתה גוג כי כשיעשה משפט יקודש שמו הגדול

"כענן" - ר"ל ברבת עם כענן הבא לכסות הארץ

"תהיה" - הדבר הזה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"שנים" - ר"ל זה שנים רבות כי בבואו יעבור זמן רב מימי הנביאים ההם

"האתה הוא" - הנה אתה הוא אשר דברתי עליך בימים קדמונים ביד עבדי נביאי וגו' ועל ישעיהו ויחזקאל וזכריה יאמר

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אם לא" - הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר

"ובקנאתי" - בעבור קנאתי דברתי באש עברתי

מצודת ציון

"ובקנאתי" - ענין כעס

"עברתי" - מלשון עברה וזעם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ונפלו המדרגות" - הנעשים לעלות בהן על העליות והכל הוא ענין מליצה ויורה על גודל החרדה

"ורעשו וגו'" - הוא ענין מליצה ור"ל חרדה גדולה תהיה בעולם

מצודת ציון

"ורעשו" - ענין נדנוד ותנועה חזקה

"הרמש" - כן יקראו בריות קטנות קצרי הרגל וכן רמש וצפור כנף (תהלים קמח)

"המדרגות" - ענין מעלות כמו בסתר המדרגה (שיר השירים ב)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"חרב איש באחיו" - החרב הבאה תהיה חרב איש בלב אחיו לגודל המהומה שיבוא בהם

"וקראתי עליו" - על גוג אקרא שיבוא החרב אל כל הרי מקום שהוא שם כמ"ש למעלה תבוא וגו' על הרי ישראל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ונשפטתי אתו" - אתווכח עמו בהבאת עליו דבר ושפיכת דם וגשם שוטף וגו' להומם ולאבדם וזה תחשב לויכוח כי בזה אודיע שפשעו בי

מצודת ציון

"ונשפטתי" - ענין ויכוח כמו כי באש ה' נשפט (ישעיהו סו)

"אלגביש" - אבני ברד דומות אל אבן יקר הנקרא גביש וכן ואתנה אבני אלגביש (לעיל יג)

"וגפרית" - שם המין הבוער

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"והתגדלתי" - ואז אהיה מגודל ומקודש ונודע ומפורסם לעיני גוים רבים וידעו הכל שאני ה' ואין עוד זולתי