מצודות על יחזקאל לד כג


מצודת דוד

"הוא ירעה אותם והוא יהיה להן לרועה" - כפל הדבר רבת פעמים לומר שהוא לבד יהיה המושל והשליט עליהם

"והקימותי" - אעמיד עליהם רועה אחד והוא ירעה אתהן במשפט הראוי ואת עבדי דוד אקים והוא מלך המשיח הבא מזרע דוד