מצודות על יחזקאל לד יח


מצודת דוד

"ומשקע מים" - מים צלולים ששקעה הטיט אותם תשתו ואת הנותר תדרכו ברגליכם לעכור אותם

"המעט" - כאלו אל החזקות ידבר המעט לכם שאתם רועים המרעה הטוב אלא שגם המרעה שהותרתם תרמסו ברגליכם שלא יהנו בהם שאר הצאן

מצודת ציון

"תרמסו" - ענין דריכה ברגל

"ומשקע" - ענין נפילת הדבר בעומק כמו ושקעה כיאור מצרים (עמוס ט)

"תרפשון" - ענין דריכה ורמיסה כמו מעין נרפש (משלי כה)