מצודות על יחזקאל ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עמוד" - לפי שנפל על פניו אמר לו עמוד על רגליך

"בן אדם" - קראו בן אדם כדי שלא יתגאה ויחשוב עצמו כאחד מן המלאכים לפי שראה המראה הגדולה הזאת 

מצודת ציון

"אותך" - כמו אתך והתי"ו בדג"ש ור"ל עמך

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את מדבר אלי" - רצה לומר את הדבר שהיה מדבר אלי

"ותעמידני" - הרוח הזה החזיק אותי והעמיד אותי על רגלי

"כאשר" - בעת אשר דבר אלי

"רוח" - ר"ל רוח התעוררות ומחזק מן החולשה אשר באתה בעבור המראה שראה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל גוים" - הם יהודה ובנימין שהם שני שבטים וכ"א קרוי עם לעצמו

"המה ואבותם" - ר"ל המה עם אבותם כמו שאבותם פשעו בי כן פשעו בי גם המה עד עצם היום הזה

"שולח" - עתה אני שולח אותך 

מצודת ציון

"עצם היום" - גוף היום וכן בעצם היום הזה (בראשית ז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואמרת וגו'" - כאומר ולכן לא תאמר להם דבר מה בשמך כי בודאי לא ישמעו אליך רק בכל פעם תאמר להם בשמי כה אמר ה'

"והבנים" - ואלה הבנים אשר הם קשי פנים וחזקי לב מה שלא כן היו אבותיהם אליהם אני שולח אותך 

מצודת ציון

"קשי פנים" - הוא הפוך מן בושת הפנים כי זהו פניו רכות וממהר להלבין בשביל בושה קטנה ולא כן קשי הפנים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעו" - ר"ל ועם כל זאת יבוא תועלת כי בבוא הפורעניות ידעו כי נביא היה בתוכם והזהירם ולא שמעו ולא יהרהרו אחר מדת הדין

"והמה" - כאומר אתה אמור בשמי בין ישמעו המה את הדבר בין שיחדלו לשמוע כי בית מרי המה וקרוב הדבר שלא ישמעו גם אם תאמר בשמי 

מצודת ציון

"מרי" - ענין מרד כמו ממרים הייתם (דברים ט)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מדבריהם" - עכ"ז אל תירא מדבריהם

"כי בית מרי המה" - ר"ל המה בית מרי לבד אבל לא ירשיעו לעשות עמך רעה

"ומדבריהם" - מה שיגזמו לעשות עמך רעה

"כי סרבים וגו'" - ר"ל אשר נמצאו עמך אנשים סרבנים מכאיבים בדברי קנתור כקוצים

"ואל עקרבים" - עם בני אדם מכאיבים כקוצים אתה יושב והוא כפל ענין במ"ש 

מצודת ציון

"סרבים" - מלשון סרוב ומיאון

"ופלונים" - מין קוצים כמו סלון ממאיר (לקמן כח)

"עקרבים" - הם מין קוצים כמו ואני בעקרבים (דברי הימים י)

"תחת" - ענין שבר ופחד כמו אל תחת (ירמיהו א)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם ישמעו" - בין שישמעו בין שיחדלו מלשמעם כי בית מרי המה וקרוב הדבר שיחדלו מלשמוע

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תהי מרי" - אל תהי מורד בדבר השליחות למאן ללכת להיות דומה כבית המרי

"פצה פיך" - פתח פיך ואכול וגו' היא המגלה הנתונה לו ר"ל למוד הדברים וזכור אותם למען יהיו שגורים בפיך 

מצודת ציון

"פצה" - פתח כמו פציתי פי (שופטים יא)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנה וגו'" - בהיד השלוחה היה מגלה כתובה 

מצודת ציון

"שלוחה" - ענין הושטה כמו ידה ליתד תשלחנה (שם ה)

"מגלת" - מלשון גליון ואגרת ויקרא כן ע"ש שגוללין אותו

"ספר" - ענין כתיבה ע"ש שיש בו ספורי דברים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכתוב אליה" - והיה כתוב עליה קינים והגה והי והם ענין נהי ומספד האמורים על רעות ישראל וצרותיו בעת החורבן

"ויפרוש" - היד ההוא פרשה המגלה לפני והיתה כתובה משני עבריה מה שהוא נגד פני האדם הקורא ומה שהוא אחורי המגלה מעבר השני 

מצודת ציון

"קינים" - מלשון קינה

"והגה" - ענין המיה כעין יללה וכן אהגה כיונה (ישעיהו לח)

"והי" - הוא ענין מספד ונהי