מצודות על יחזקאל ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אכול" - ר"ל למוד וקבל האמרים

"אכול וגו'" - וכאשר תלמוד ותקבל את דברי המגלה אז לך דבר וגו' את הדברים אשר אצוך

"את אשר תמצא" - ר"ל כל הכתוב במגלה בין בפנים בין באחור

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאכילני" - ר"ל שם בפי ולמדני את דברי המגלה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואוכלה" - קשבתי דברי המגלה והיתה בפי כדבש לענין המתיקות ר"ל ששמעם בלב רצון ובחשק נפלא על כי היו דבר ה' עם כי היו יעודים רעים ומרים

"בטנך תאכל וגו'" - ואל תקיאם ר"ל קשוב הדבר ואל תסיחם מדעתך לשכחם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדברי" - באופן הדברים שאדבר אני ולא תשנה דבר כי יותר מקובל על הלב סדור הדברים עצמם האמורים מפי ה'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא וגו'" - אינך צריך לשנות אופן הדברים לפי ענין ההרגל שלך במליצת הלשון שתאמר אליהם לפי שלא אל עם שלשונם עמוק וכבד ממך שלא הורגלת בו אתה שלוח ממני כי הלא אל בית ישראל אתה שלוח ושפה אחת לכם ולכן דבר בזה הלשון ובזה הסדור שאומר לך 

מצודת ציון

"עמקי" - ר"ל קשה

"שפה" - כן יקרא לשון עם כמו ושפה אחת לכולם (בראשית יא)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם לא" - הריני נשבע אילו שלחתיך אל העמים עם כי הייתי מוכרח לשנות סדר הדברים ואינם מקובלים כ"כ על הלב כסדר הדברים היוצאים מפי עם כל זאת היו שומעים אליך

"לא אל עמים רבים" - אין אתה שלוח אל עמים רבים מתחלפי לשונות אשר עמקו וכבדו ממך אשר לא תשמע דבריהם בטוב לשיהא סיבה לשנות הסדר ולהרחיב הדבור בלשון המובן לכולם למען לא ימצאו מה להשיב ר"ל אין לך צורך לשנות הסדר לא בעבור מאמרך בלשון שלא הורגלת בו ולא בעבור שלא תבין בטוב תשובת השומעים 

מצודת ציון

"תשמע" - ענין הבנה

"אם לא" - הוא ענין שבועה כאדם האומר אם לא כן הוא יהיה כזאת וכזאת וגזם ולא אמר וכן אם לא בתים (ישעיהו ה)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חזקו מצח" - כן יאמר על מי שהוא מעיז ביותר שהוא מרים מצחו ומחזקו וכן ומצחך נחושה (ישעיהו מח)

"ובית ישראל" - אבל בית ישראל לא יאבו לשמוע אליך כי אם תאמר להם כסדור מאמרי כי אינם רוצים לשמוע גם אלי ר"ל אף סדור הדברים אשר יצא מפי אינם מקובלים על לבביהם 

מצודת ציון

"לא יאבו" - לא ירצו כמו לא אבה יבמי (דברים כה)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת מצחך וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"את פניך חזקים" - להעיז למולם ביותר בלי הראות להם הכנעה מה 

מצודת ציון

"לעומת" - נוכח

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בית מרי המה" - ר"ל המה בית מרי לבד אבל לא ירשיעו לעשות עמך רעה

"כשמיר" - כמו השמיר שהוא חזק מן הצור כן נתתי את מצחך חזק ממצחם 

מצודת ציון

"כשמיר" - הוא ברזל החזק וכן כצפורן שמיר (ירמיהו יו)

"מצור" - מסלע

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קח בלבבך" - שמור בלבבך והשמירה בלבב תהיה על כי תאזין האמרים באזניך ודוגמתו הקיצותי ואראה (ירמיהו לא) ור"ל ההקצה היתה על כי ראיתי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם ישמעו" - כאומר אתה אמור בשמי בין ישמעו לך בין יחדלו משמוע

"אל הגולה" - אל אנשי הגולה אשר ישבו במקום אחר על נהר כבר

"ודברת אליהם ואמרת אליהם" - ר"ל פעם אחר פעם תדבר אליהם ותוכיחם בדבר ה' לומר בכל פעם כה אמר ה'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותשאני רוח" - הרוח נשא אותי ממקום מעמדי ושמעתי מאחורי קול ברעש גדול אומר ברוך כבוד ה' ממקומו כאומר אל הנביא אל תחשוב שבסור השכינה ממקומו מבית קודש הקדשים לא יהיה ברוך ומהולל כבוד ה' כמו שהיה בהיותו במקומו בבית קדשי הקדשים כי אע"פ שסר ממקומו הוא ברוך ומהולל אבל ישראל הם הם החסרים בהסרת השכינה מביניהם אבל כבוד ה' הוא תמיד ברוך ומהולל

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקול האופנים לעומתם" - גם שמעתי קול האופנים כשהם מתגלגלים והיה קולם לעומת קול כנפי החיות ושוה להם

"וקול" - והיה קול רעש גדול

"וקול כנפי החיות" - ר"ל ואז שמעתי קול כנפי החיות שהן נוגעות זו בזו כאלו מנשקות זו את זו וזה היה סלוק השכינה כאלו החיות מוליכי המרכבה עופפים משם ובפריחתן יגעו הכנפים זה בזה ומשמיעים קול 

מצודת ציון

"משיקות" - מלשון נשיקה כי בהגעתן זו לזו כאלו נושקות זו לזו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויד ה'" - כח חוזק הנבואה היתה עלי חזקה ללכת אל בני הגולה לנבאות להם

"ואלך" - שם הלכתי במר נפש בחמת רוחי כדרך המיצר ודואג שהוא מלא חימה וכעס ודאגתו היה על כי ראה סלוק השכינה מבית קה"ק

"ורוח נשאתני" - חזר לדבריו לומר הרוח שנשא אותי ממקומו לקח אותי משם אל מקום אחר 

מצודת ציון

"בחמת" - מלשון חימה וכעס

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשב" - ישבתי במקום אשר המה יושבים שם והנה ישבתי שם שבעת ימים בתוכם תמה ונבהל ומושתק

"היושבים" - אשר היו יושבים על נהר כבר

"אל הגולה תל אביב" - אל בני הגולה אשר בתל אביב והוא שם מקום 

מצודת ציון

"משמים" - ענין תמהון ושתיקה כמו אשתומם כשעה חדא (דנייאל ד)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מקצה" - מסוף

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושמעת" - וכאשר תשמע מפי דבר פורעניות תזהיר אותם בשליחותי לעשות תשובה

"צופה" - כמו שהצופה הועמד לראות אם גייסות באים להזהיר בני העיר להיות נשמרים מהם כן העמדתיך להזהיר את העם על התשובה להיות נשמרים מן הפורעניות המעותדת לבוא 

מצודת ציון

"צופה" - הוא העומד על מגדל העיר ומביט מי ומי הבאים אל העיר

"והזהרת" - מלשון אזהרה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא רשע" - הנה הרשע ההוא ימות בעבור עונו ואדרוש דמו מידך ר"ל תקבל עונש על מיתתו כי אם היית מזהירו אולי היה שב מדרכו ולא היה מת

"באמרי לרשע" - ר"ל באמרי לך על הרשע שימות ואתה לא הזהרתו ולא דברת להזהיר את הרשע לשוב מדרכו הרשעה למען ישאר חי 

מצודת ציון

"אבקש" - ר"ל אדרוש לשלם גמול עליה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את נפשך הצלת" - ר"ל לא תקבל עונש על מיתתו הואיל והזהרתו

"ואתה" - אבל אם אתה הזהרת את הרשע והוא לא שב מרשעתו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא הזהרתו" - אם לא הזהרתו הנה הוא ימות בעבור חטאתו והצדקות אשר עשה מאז לא תזכרנה לא להגן עליו מן המיתה ואת דמו אדרוש מידך כי אם הזהרתו אולי עמד בצדקו

"ונתתי מכשול" - אזמין לפניו מכשול צרה והוא ימות בה

"ובשוב צדיק" - כאשר הצדיק יחזור מצדקו ויעשה עול כי יטעה לחשוב שבעבור שהיה צדיק מימים רבים יכפר לו האלהים על העול שעושה עתה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה את נפשך הצלת" - כי אם לא הזהרתו היה עושה כמחשבתו והיה מת בחטאו והיה דמו נדרש ממך

"חיו יחיה" - אף שחשב לחטוא הואיל ולא חטא חיה יחיה כי קבל את האזהרה

"ואתה" - אבל אם אתה הזהרת את הצדיק לבל יחטא בבטחון היותו צדיק עד הנה והוא שמע לך ולא חטא כפי מה שחשב

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יד ה'" - כח חוזק הנבואה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואפול וגו'" - להשתחות לה'

"ככבוד" - כדמות מראה המרכבה אשר ראיתי וגו'

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בוא הסגר וגו'" - לשבת מבלי חברת אנשים

"רוח" - ר"ל רוח התעוררות ומחוזק

"ותעמידני" - הרוח הזה החזיק אותי והעמיד אותי על רגלי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתוכם" - בין אנשי הגולה

"הנה נתנו וגו'" - ר"ל תהא כלוא בביתך כאלו נתנו עליך חבלים עבות ואסרו אותך בהם לכל תוכל לזוז משם 

מצודת ציון

"עבותים" - חבלים עבות בת ג' יתירים

"ואסרוך" - ענין קשור

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בית מרי המה" - לכן לא תוכיחם מלבך כי ימרו בך

"ולשונך אדביק" - ר"ל לא תדבר עמהם כאלו הדבקתי לשונך אל חכך לבל תוכל לדבר

"ונאלמת" - תהיה כאלם ולא תהיה למולם לאיש מוכיח שדרכו למחות ולהוכיח מלבו בעת יראה מי עושה הרע 

מצודת ציון

"חכך" - החיך מה שמעל הלשון

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השומע" - אתה אמור בשמי מי שירצה לשמוע ישמע ומי שיחדל לשמוע יחדל ואין עליך לכופם על השמועה כי בית מרי המה וימרו בך ולא ישמעו אליך אם תרצה לכופם ולכן הנח להם

"ואמרת" - כאשר אשלחך תאמר להם כה אמר ה' ר"ל לא מלבי אני אומר כי אם דבר ה' המה

"ובדברי אותך" - וכשאדבר אני בך לשלחך להתנבאות להם אז אפתח את פיך למהר לדבר צחות עם כי לא תהיה רגיל כ"כ לדבר עם אנשים ליישר דרכם