מצודות על יהושע יז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איש מלחמה" - ובחר לשבת בעבר הירדן על הספר במקום סכנה להראות הע"ג את גבורתו ולזה היה לו הגלעד והבשן

"אבי הגלעד" - על שם בנו גלעד היה נקרא או רצה לומר שר הגלעד ואמר על שם סופו

"למכיר בכור מנשה" - רצה לומר אבל בבני מנשה שלא היתה סיבה מה להקדים הצעיר להבכור לזה לקח הבכור תחלה

"כי הוא בכור" - רצה לומר אף שהוא הבכור והיה אם כן מהראוי לקחת גורלו ראשון מכל מקום נתאחר מלקחת גורלו עד שלקח אפרים תחלה ואחר זה היה הגורל למטה מנשה וזה היה בעבור ברכת יעקב שהקדימו בכל דבר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הזכרים" - לפי שנאמר בענין שאף נקבות מבני מנשה לקחו נחלה (פסוק ו) לזה אמר הזכרים שבמשפחותם

"ויהי" - רצה לומר ואחר זה היה הגורל לבני מנשה הנותרים לכל משפחה ומשפחה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל פי ה'" - על פי ה' במצותו

"אחינו" - רצה לומר אחי אבינו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חבלי מנשה עשרה" - בארץ ישראל עצמה לקחו עשרה מחוזות 

מצודת ציון

"חבלי" - המחוזות יקראו חבלים על שם כי בחבל יחולק נחלה (עמוס ז יז)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בנות מנשה וגו'" - רצה לומר לפי שבנות מנשה גם המה לקחו נחלה ובני מנשה הנותרים לקחו ארץ הגלעד לזה היה ראוי ונכון שיקחו בארץ ישראל עצמה אלו העשרה מחוזות לא פחות ולא יותר כי החשבון הזה היה ראוי להם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל הימין" - פונה היה באלכסון אל הדרום ובא אל יושבי עין תפוח

"והלך הגבול" - מן המערב כלפי המזרח בצד הצפון

"ויהי גבול מנשה" - הרוחב מצפון כלפי הדרום היה מגבול בני אשר אשר נחלו מצפון מנשה עד מכמתת שעמדה מול מקצוע דרומית מערבית של נחלת אפרים לפני שכם שהיתה משל אפרים אשר עמדה במקצוע דרומית מערבית

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארץ תפוח" - המקומות אשר סביב תפוח אבל העיר תפוח עצמה עם שעמדה בגבול מנשה עם כל זה היתה לאפרים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תוצאותיו" - סוף גבול מנשה כלה אל הים

"וירד הגבול" - רצה לומר הגבול אשר ירד מתפוח לנחל קנה מדרום לנחל האמור למעלה הערים האלה אשר עמדו בהגבול ההוא המה היו לאפרים עם שעמדו בתוך ערי מנשה וכמו שכתוב למעלה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממזרח" - כי נחלת יששכר היתה אצל הירדן למזרחה של מנשה

"יפגעון" - מנשה עם אשר בצפון מנשה

"גבולו" - של מנשה

"ובאשר" - בגבול אשר

"נגבה לאפרים" - בהרצועה שלקחו בני יוסף לקח אפרים בדרומה ומנשה בצפונה 

מצודת ציון

"יפגעון" - יפגשון

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שלשת הנפת" - בשלש מחוזות עמדו הערים האלה

"ויהי למנשה וגו'" - ערים היו לו למנשה בתוך נחלת יששכר ואשר שהיו סמוכים אליו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויואל" - ענין רצון כמו (לעיל ז ז) ולו הואלנו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והורש" - ענין גרושין

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד כה" - עד אשר נתרבה כמו שאתה רואה

"עם רב" - ואין די לי בהנחלה הזאת

"נחלה גורל אחד" - רצה לומר נחלה מועטת כאלו היא גורל אחד ומחוז אחד

"נתתה לי" - לכל בני יוסף למנשה ולאפרים 

מצודת ציון

"כה" - רצונו לומר כמו שאתה רואה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אץ לך" - אם דחוק וצר לך הר אפרים עם רוב גדלו

"עלה לך היערה" - רצה לומר אם כן שאתה עם רב תוכל לעלות ביער של הפרזי והרפאים לכרות האילנות להיות לך מקום לשבת כי אלו היית מתי מספר לא היית יכול לעצור כח לכרות כל כך אילני יער אבל הואיל ועם רב אתה יכול תוכל 

מצודת ציון

"ובראת" - ענינו כריתה כמו (יחזקאל כג מז) וברא אותהן בחרבותם

"אץ" - ענין מהירות כמו (לעיל י יט) ולא אץ לבוא ורצה לומר המקום צר וקטן ומהר יעברו מן הקצה אל הקצה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעמק יזרעאל" - כי יזרעאל עצמה היתה מנחלת יששכר ולבד העמק היתה מנחלתם

"לאשר בבית שאן וגו'" - מפרש לומר שהם אשר בבית שאן וגו' הניתן לנחלת מנשה

"ורכב ברזל" - רצה לומר ואם תשיב לומר הלא נחלתם גם העמק ועמו הלא יספיק על זה נשיב אמרים כי יושבי העמק חזקים ביותר ואנשי הרכב המה כברזל ואי אפשר לכבשם

"לא ימצא לנו ההר" - אמת הדבר שאין מספיק לנו הר אפרים 

מצודת ציון

"ימצא" - ענין די הספוק כמו (במדבר יא כב)ומצא להם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עם רב אתה" - ולזה יש לך כח גדול להלחם ולהרחיב את גבולך שלא יהיה לך נחלה מועטת כאלו הוא גורל אחד

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי רכב" - אף שיש לו אנשי רכב כברזל ואף שהוא חזק כי היושב למעלה בהר מאד יתחזק על היושב מתחת בעמק

"כי תוריש" - כי במה שתשב בהר תוכל בקלות לירש את הכנעני היושב בעמק אשר בבית שאן וגו'

"ובראתו" - ואתה תכרות האילנות לשבת בה ובזה יהיה לך תוצאותיו רצה לומר הגבול היוצא מההר ההוא ולהלאה

"כי הר יהיה לך" - רצה לומר היער אשר אמרתי העומד בהר הנה זה יהיה לך מבלי טורח רב כי יער הוא ולא ימצאו בה הרבה אנשים להלחם עמך