מצודות על זכריה י


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שאלו" - ענין בקשה

"מלקוש" - כן יקרא המטר המאוחר כמו יורה ומלקוש (דברים י"א)

"חזיזים" - עננים כמו ודרך לחזיז קולות (איוב כח)

"ומטר גשם" - כפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב) 

מצודת דוד

"שאלו מה' מטר" - כאלו יאמר אל בני הדור ההוא בחנו הדבר ושאלו מה' מטר בעת ירידת המלקוש כי אז יש בו צורך רב ותראו שיהיה נעתר לכם ויעלה עננים עם כי לא יורה הטבע עליהם ויתן להם מטר להצמיח לכל איש עשב בשדהו וכאומר הנה בזה תדעו שאתם דבוקים במקום והוא משגיח בכם למלאות מחסורכם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"התרפים" - עשוים הם בצורת אדם מדברים עתידות ע"י כשוף

"און" - שקר ודבר תוהו

"והקוסמים" - הם חוזי הכוכבים

"חזו" - ראו

"יענו" - ענין הכנעה כמו מאנת לענות (שמות י)

"רועה" - ר"ל מנהיג 

מצודת דוד

"יענו" - היו מוכנעים אל האויב כי לא היה להם מנהיג טוב להוליכם בדרך הישר ולכן אחזו בדרכם ובגמול זה היו מוכנעים אל האויב

"על כן" - הואיל ועסקו בהם נסעו מארצם ללכת בגולה כמו צאן שהרועה מסיעם ממקומם בע"כ

"הבל ינחמון" - מה שנחמו אותם לאמר שלום יהיה לכם אל תיראו הנה הוא הבל כי לא כן היה

"כי התרפים" - כאומר שלא יפה עשו אבותיכם שעסקו בתרפים וקוסמים ובחלומות כי התרפים דברו און ודבר תוהו והקוסמים ראו שקר ובעלי החלומות ידברו שוא

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"העתודים" - הם הזכרים מן העזים ויאמר על השרים בדרך שאלה

"אפקוד" - ענין זכרון

"הודו" - ענין הדר ואמצות הלב 

מצודת דוד

"כסוס הודו במלחמה" - בעת ילחמו האומות ישים ה' אותם אמיצי לבב כמו הסוס המראה הודו ויוצא לקראת נשק

"ועל העתודים" - על שרי האומות אזכור עונם לשלם גמול

"כי פקד" - כי זכר ה' את עדרו הם בית יהודה לנקום נקמתם מיד האומות

"על הרועים" - ר"ל עתה בבוא הגאולה חרה אפי על הרועים הם מלכי האומות שהרעו להם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פנה" - זויות

"יתד" - מסמר

"נוגש" - דוחק ולוחץ 

מצודת דוד

"כל נוגש יחדיו" - כל נוגשי האומות לעבודה כולם יחדיו יצאו ממנו

"ממנו קשת מלחמה" - ר"ל לוחמי מלחמתו יהיו ממנו ולא יצטרך לעזרת האומות

"ממנו יתד" - זה הלשון יאמר על הפקיד וממונה שהכל תלוי בו וכן נאמר בכ"ג הממונה על הבית ותקעתיו יתד במקום נאמן (ישעיהו כב)

"ממנו פנה" - מיהודה יהיה המלך המשובח בעם כמו האבן ההושם בפנת הבית שהוא המשובח שבכולם על כי הוא נראה משני הצדדים ובלשון הזה נאמר על ישראל בכללם כמ"ש אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה (תהלים קיח)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בוסים" - ענין רמיסה ברגל כמו יבוס צרינו (תהלים ס')

"והובישו" - מלשון בושה 

מצודת דוד

"והובישו" - עם כי הם יהיו אנשי רגלי יביישו את האויב רוכבי הסוסים כי יתגברו עליהם

"ונלחמו" - ר"ל עם שאינם מלומדי מלחמה עכ"ז ילחמו דרך אנשי מלחמה כי ה' עמהם והוא ילמד ידם לקרב אצבעותם למלחמה

"והיו כגבורים וגו'" - ר"ל עם כי הם חלשים יהיו כגבורים הרומסים במלחמה בתוך הטיט המושלך בחוצות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והושבותים" - היא מלה מורכבת מן הושבה ומן ישיבת ההשקט מלשון בשובה ונחת (ישעיהו ל)

"זנחתים" - ענין עזיבה כמו למה זנחתנו (תהלים מ"ג)

"ואענם" - מלשון עניה ותשובה 

מצודת דוד

"ואענם" - וכן אענה להם בכל עת קראם אלי

"כי אני וגו'" - אשר הכח בידי להרבות טובה

"והושבותים" - אושיבם לארצם וישבו בה בהשקט ושאנן כי ארחם עליהם ויהיו כאלו לא זנחתים מעולם כי לפי רוב הטובה לא יזכר ימי הגולה

"ואת בית יוסף" - המה בני עשרת השבטים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיו כגבור אפרים" - אף שאינם גבורים יהרגו כגבור וכאשר יראו הצלחתם ישמח לבם כמו ביין אשר ישמח הלב ובניהם יראו הצלחות אבותם וישמחו ויגל לבם בתשועת ה'

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אשרקה" - ענין צפצוף קול הבאה בקבוץ השפתים וכן ושרק לו מקצה הארץ (ישעיהו ה'

מצודת דוד

"אשרקה להם" - אצפצף לבני הגולה לרמז שיבואו ובזה אקבצם ר"ל אעיר לבם לשוב לארצם כי אז אפדם מהגולה ויתרבו בבנים ובבנות כמו שרבו מאז במצרים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואזרעם" - מלשון זריעה והוא ענין פזור והפצה 

מצודת דוד

"ואזרעם בגוים" - בעמים אף כי פזרתים כהמפזר לזריעה אעפ"כ במרחקים במקום שנתפזרו יזכרו בי ולכן יחיו עם בניהם וישובו לארצם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ולבנון" - שם יער בא"י לבנון וע"ש זה נקרא כל א"י בשם לבנון כמ"ש ההר הטוב הזה והלבנון (דברים ב')

"ימצא" - ענין די הספוק כמו לא ימצא לנו ההר (יהושע יז

מצודת דוד

"ולא ימצא" - לא יספיק להם להחזיק את כולם

"ולבנון" - זה א"י בעבר הירדן המערבי

"ארץ גלעד" - הוא עבר הירדן

"והשבותים" - אשיבם לארצם מארץ מצרים ואקבצם מאשור מקום שגלו שם עשרת השבטים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והובישו" - מלשון יובש

"מצולות" - עומק המים כמו ירדו במצולות (שמות טו)

"יאור" - כן נקרא נחל מצרים

"והורד" - מלשון ירידה והשפלה

"גאון" - ענין רוממות והתנשאות

"ושבט" - ענין ממשלה כמו לא יסור שבט מיהודה (בראשית מט

מצודת דוד

"והורד" - יושפל רוממות אשור ויסיר ממשלת מצרים

"והובישו וגו'" - כל המקומות העמוקות שביאור יתייבשו ר"ל כל המון מצרים יאבדו ולפי שכל שבח מצרים הוא בהיאור שעולה ומשקה השדות לכן מדמה אבדן אנשיה ליבשות מי היאור

"ועבר בים צרה" - אז תעבור צרה על האומות הרבים כמי הים והצרה ההיא תכה את הגלים אשר בים ר"ל השרים הרמים והנשאים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובשמו" - במשענת שמו יתהלכו בטח להלחם מול אשור ומצרים

"וגברתים בה'" - אגבר את ישראל בתשועת ה' ואף שה' הוא המדבר וגברתים אמר בה' כאחר המדבר ודוגמתו ואל משה אמר עלה אל ה' (שמות כד) ואף שה' היה המדבר וכן דרך המקרא