מצודות על הושע ה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי פח" - על כי מלכי ישראל העמידו שומרים על הר מצפה ועל הר תבור לבל יניחו מי לעלות ברגלים לבהמ"ק לכן אמר אתם הייתם לישראל לפח ולרשת ללכדם בעון

"כי לכם המשפט" - על בית מלכי ישראל אמר הנה עליכם ראוי לבוא המשפט

"שמעו זאת" - מוסב למעלה לומר הדבר שאמרתי שמעו וגו'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ושחטה" - מלשון שחיטה

"שטים" - ענין הסרה מדרך הטוב כמו ואת כי שטית (במדבר ה)

"העמיקו" - מלשון עומק

"מוסר" - מלשון יסורין 

מצודת דוד

"ושחטה שטים העמיקו" - ר"ל העם השטים מדרכי ה' העמיקו הרעה לשחוט קרבנות לעבודת כוכבים כי המלכים מנעום לבד מללכת לבה"מ והם ברוע בחירתם הוסיפו הרעה לזבוח לעבודת כוכבים ולכן אזמין אני מוסר יסורים לכולם למלכי ישראל ולעם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נכחד" - ענין מניעה כמו ולא כחדו מאבותם (איוב טו

מצודת דוד

"כי עתה" - ר"ל עם כי מתחלה היה קצת אנוס ע"י המלך הנה עתה כשמלך הושע בן אלה ובטל השומרים זנה מזדון לבו ונטמא מעצמו כן ארז"ל

"וישראל וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לא נכחד" - לא נמנע ממני מחשבות לבבם

"אני ידעתי אפרים" - יודע אני מה בלב אפרים שעובד עבודת כוכבים מרוע בחירתו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לא יתנו" - לא יעזבו וכן ולא נתן סיחון (במדבר כא)

"מעלליהם" - מעשיהם 

מצודת דוד

"לא יתנו" - לא יעזבו מעשיהם לשוב אל ה' כי יש בקרבם רוח זנות של עבודת כוכבים ואינם רוצים לדעת את ה'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וענה" - ענין הכנעה והשפלה כמו מאנת לענות מפני (שמות י)

"גאון" - מלשון גאוה ורוממות 

מצודת דוד

"גם יהודה וגו'" - בעת ימולא סאתם

"יכשלו בעונם" - ויבא עליהם מכשול בגמול עונם

"וענה" - יכנע

"גאון ישראל בפניו" - ר"ל בעיניו יראה השפלת והכנעת גאונו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חלץ" - ענין השמטה והסרה כמו צדיק מצרה נחלץ (משלי יא

מצודת דוד

"בצאנם" - עם כי ילכו בני יהודה אל בה"מ לחלות פני ה' עם הבאת קרבנות עכ"ז לא יהיה נמצא להם כי חלץ מהם וסר שכינתו מביניהם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חלקיהם" - כן יקרא אחוזת השדה כמו ואכלה את החלק (עמוס ז

מצודת דוד

"עתה" - ר"ל בזמן קרוב הנה החדש המוכן להם הוא חדש אב הוא יאכל אותם ואת חלקת שדותיהם ר"ל בימי החדש הזה יקבלו גמולם

"בה' בגדו" - מרדו בה' כי ילדו בנים זרים כי לקחו בת עובדי כוכבים והבנים הולכים אחר האם וילדו אח"כ בנים הזרים מהם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חצוצרה" - שם כלי נגון

"הריעו" - מלשון תרועה והרמת קול 

מצודת דוד

"אחריך בנימין" - ר"ל כי האויב הולך אחריך להלחם בך

"חצוצרה" - מוסב על תקעו לומר תקעו בחצוצרות ברמה להיות נשמרים מהחרב

"תקעו שופר" - להזהירם מחרב הגייסות הבאים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לשמה" - מלשון שממון

"תוכחה" - מלשון ויכוח 

מצודת דוד

"בשבטי ישראל" - בהפורעניות שאביא על שבטי ישראל בזה הודעתי האמנת דברי שכן היה כמו שאמרתי עליהם

"ביום תוכחה" - ביום שאתוכח עמהם על רוע מעשיהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כמסיגי גבול" - אמר בלשון שאלה כמו שמחזיר הסימן לתוך שדה חבירו להרחיב גבולו כמ"ש לא תסיג גבול רעך (דברים יט)

"עברתי" - מלשון עברה וזעם 

מצודת דוד

"היו שרי יהודה" - ועכ"ז לא לקחו שרי יהודה מוסר ואחזו בדרכי עשרת השבטים כמו מסיג גבול רעהו לאחוז משלו ולכן גם עליהם אשפוך כמים עברתי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עשוק" - ענין שדידה וגזל

"רצוץ" - ענין שבירה וכתיתה כמו עשוק ורצוץ (שם כח)

"הואיל" - ענין רצון כמו ויואל משה (שמות ב)

"צו" - מלשון צואה 

מצודת דוד

"עשוק" - הלא ראו שאפרים עשוק ביד האויב וכתות במשפט פורעניות על כי רצה ללכת אחר אותה צוואה של ירבעם בדבר עגלי הזהב ולא שעשה מחמת אונס כ"א גם הוא חפץ בזה ועם כי יהודה ראה העון והגמול לא לקח מוסר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כעש" - היא הרימה האוכלת הבגדים כמו כבגד יאכלם עש (ישעיהו נא)

"וכרקב" - תולעת הגדלה בעץ נרקב 

מצודת דוד

"ואני כעש" - לכן כמו שאהיה כעש לאפרים לכלותו ולאבדו כן אהיה כרקב לבית יהודה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מזורו" - כן נקראת המכה ע"ש שזורים עליה אבק מסממנים המרפאין וכן ישימו מזור תחתיך (עובדיה א)

"ירב" - הוא אשור ויקרא בשני השמות וכן מנחה למלך ירב (לקמן י)

"יגהה" - ענין רפואה כמו ייטב גהה (משלי יז

מצודת דוד

"ולא יגהה" - לא ירפא מכם המכה ר"ל לא יציל אתכם מהרעה

"לא יוכל לרפא" - ר"ל לא יהיה לך לעזר

"וישלח" - על יהודה הנזכר יאמר כי אחז שלח למלך אשור לעזור לו מול רצין ופקח כמ"ש (במלכים ב' ט"ו)

"וילך אפרים" - הוא הושע בן אלה ששלח אל מלך אשור שיהיה לו לעבד

"וירא" - וכאשר יראה אפרים בזמנו את חלי צרותיו ויהודה בזמנו מכת מכאובו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כשחל וככפיר" - הם שמות האריה 

מצודת דוד

"כי אנכי" - כי אני אהיה כשחל מול אפרים וגו' ואני אטרפם ואלך לי עם הטרף ואשא אותם ואין מי מציל מידי ר"ל אם אני אחפוץ ברעתם מה יעזור להם אשור

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישחרונני" - ענין דרישה כמו שוחר טוב (שם יא) 

מצודת דוד

"עד אשר יאשמו" - עד שיכירו בעצמם שהם אשמים ויבקשו פני למחול להם

"בצר" - הנה בעת יצר להם ידרשו אותי ולא יחזקו לבבם

"אלך" - אסלק מהם שכינתי ואשובה אל מקומי השמים