מצודות על דברי הימים ב כח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מסכות" - פסילים יצוקים ממתכת וכן אלהי מסכה (שמות לד)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבער את בניו" - היא עבודת המולך 

מצודת ציון

"ויבער" - ענין שרפה

"הוריש" - גרש

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעזבם" - בעבור עזבם ובעונש בא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נגיד הבית" - פקיד הבית

"משנה המלך" - שני למלך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בנים ובנות" - ר"ל קטנים וקטנות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני הצבא" - לקראת הצבא

"בחמת ה'" - בעבור שבערה חמת ה' על יהודה לזה נתנם בידכם ולא בעבור זכותכם

"בזעף" - בכעס רב וגדול עד שהגיע אל השמים לרוב גדלו והוא מלשון מליצה וכאומר והנה בזה קבלו די גמולם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל וקבלו די הגמול וכי מהראוי לכבשם עוד לעבדים ולשפחות

"הלא רק אתם" - ר"ל השביה ההיא לא לטובה לכם הבאתם עמכם רק אתם מביאים עמכם אשמות ופשעים 

מצודת ציון

"לכבוש" - לאחוז בחזקה כמו ותכבשו אותם (ירמיהו לד)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי חרון" - כי פן יהיה חרון אף ה' עליכם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על הבאים" - לעורר לבבם לעזוב השבוים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה" - אל שומרון

"כי לאשמת ה'" - את אשמת ה' ר"ל דברים הנחשבים בעיני ה' לאשמה אתם אומרים להוסיף עלינו עוד על חטאתינו אשר מאז

"כי רבה" - בדבר הזה יהיה לנו אשמה רבה וחרון אף מה' על ישראל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעזוב וגו'" - לפני השרים עזבו הכל מידם והעמידם לפני השרים לעשות בהם הטוב בעיניהם 

מצודת ציון

"החלוץ" - אנשי המלחמה המזויינים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר נקבו" - עזריהו וחבריו הנזכרים למעלה

"ויחזיקו בשביה" - שיהיו תחת ידם וברשותם

"וכל מערמיהם" - כל מי בהם שהיה ערום מבלי לבוש הלבישו מן השלל

"וינעלום" - נתנו מנעלים ברגליהם

"ויסכום" - בשמן

"וינהלום" - הנהיגום על החמורים את כל מי שחלש כחו ונחלש ללכת ברגליו

"אצל אחיהם" - מבני שבט יהודה 

מצודת ציון

"נקבו" - נתפרשו כמו ונוקב שם (ויקרא כד)

"ויחזיקו" - אחזו

"וינהלום" - ענין הנהגה כמו אתנהלה לאטי (בראשית לג)

"כושל" - ענין תשות כח כמו כשל כח הסבל (נחמיה ד)

"עיר התמרים" - על שם שגדלים בה תמרים הרבה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעת ההיא" - שנלחם בו מלך ישראל

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בערי השפלה והנגב" - בהערים שעמדו בעמק ובערים הדרומים של יהודה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הפריע ביהודה" - הוא גלה מעשיהם הרעים כי ע"י עשו בפרסום רב

"ומעול" - וגם הוא עצמו מעל בה' 

מצודת ציון

"הפריע" - ענין גלוי כמו ופרע את ראש האשה (במדבר ה)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצר לו" - עם שהוא שלח אליו לעזרו היצר לו עוד ולא חזקו כאשר שאל ממנו ואף שנלחם בעבורו עם מלך ארם כמ"ש במלכים ב' מ"מ לא יחשב לעזור הואיל והוא היצר לו בסוף 

מצודת ציון

"תגלת פלנאסר" - הוא תגלת פלסאר האמור במ"ב

"ויצר" - מלשון צר ודוחק

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי חלק" - אף כי חלק אחז את האוצרות הנמצא בבית ה' וגו' ונתן חלק אחד למלך אשור אעפ"כ לא היה לו לעזרה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובעת הצר לו" - בעת שהיה צר לו לא שב לה' כי אם עוד הוסיף למעול יותר

"הוא המלך" - ר"ל כל ימיו היה בהויתו ולא חזר בו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המכים בו" - הוא חוזר על אנשי דרמשק

"להכשילו" - כי בעבור זה היה ה' מענשו עוד יותר

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקצץ" - קלף וכרת מהם את הזהב

"ויסגור" - לבל יבא מי לבה"מ 

מצודת ציון

"ויקצץ" - ענין חיתוך וכריתה כמו ויקצץ פתילים (שמות לט)

"פנה" - זויות

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא וגו'" - בעבור גודל רשעתו

"מלכי ישראל" - כי גם דוד ושלמה נקברו שמה אשר היו גם מלכי ישראל