מצודות על דברי הימים ב כט


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פתח" - כי אחז אביו סגרם כמ"ש למעלה ובא הוא ופתחם

"ויחזקם" - תקנם בבנין

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לרחוב המזרח" - העומדת בהר הבית

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עתה התקדשו" - הואיל ופתחתי את הדלתות התקדשו בטבילה למען תוכלו לבא לבית ה'

"וקדשו וגו' והוציאו" - קדשו בזה מה שתוציאו ממנו את הנדה היא העבודת כוכבים הראויה להנידה ממקומה להשליכה חוצה כדבר הנמאס ומתועב 

מצודת ציון

"התקדשו" - הטהרו

"הנדה" - מלשון נדידה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויסבו פניהם" - חזרו פניהם ממנה לבל הפנות אליה 

מצודת ציון

"עורף" - הוא אחורי הפנים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את הנרות" - של המנורה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי קצף" - ובעבור זה היה הקצף

"ויתנם לזעוה" - נתנם לחרדה לכל השומע כי יחרד שלא יקרה לו כמקרם

"כאשר אתם רואים" - אשר כן הוא 

מצודת ציון

"לזעוה" - מלשון זיע וחרדה כמו ונתתים לזעוה (ירמיהו טו)

"לשמה" - לתמהון

"ולשרקה" - כן יקרא הקול הנעשה בקבוץ השפתים ודרך בני אדם לעשותם על דבר חשוב שנחרב וכן ושמתי את העיר הזאת לשמה ולשרקה (שם יט)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשבי" - הנה הם בשבי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תשלו" - לא יהיה לכם שכחה ושגגה בדבר טהרת הבית

"כי בכם בחר וגו'" - אם כן מהראוי שתהיו זהירים בעבודת המקום 

מצודת ציון

"תשלו" - ענין שכחה ושגגה כמו על השל (שמואל ב ו)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדברי ה'" - בדבר שהיא עבודת ה'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפנימה" - הוא ההיכל ולתוספת ביאור אמר בית ה'

"הטומאה" - העבודת כוכבים

"ויקבלו הלוים" - בהחצר קבלו מיד הכהנים כי לא היו רשאים ליכנס להיכל

"חוצה" - שהוא מחוץ לעיר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לקדש" - לטהר את ההיכל

"את בית ה'" - זה ההיכל

"כלו" - גמרו לטהר את כל המקדש 

מצודת ציון

"ויחלו" - התחילו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פנימה" - אל בית הפנימי מקום מושב המלך

"המערכת" - שעורכין עליו לחם הפנים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הזניח" - שעזב מהם עבודת המקום ושמש בהם לעבודת כוכבים

"במלכותו" - בימי מלכותו

"במעלו" - ברוב מעלו

"הכנו" - טהרנו להיות מוכנים לעבודה והקדשנום לה' כבתחלה ורז"ל אמרו שגנזום והקדישו אחרים תחתיהם כי נמאסו לגבוה 

מצודת ציון

"הזניח" - ענין עזיבה כמו זנח ה' מזבחו (איכה ב)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על הממלכה" - לרצות לה' לכפר להם שיתקיים בהם המלכות

"ועל המקדש וגו'" - למען יעמדו ויתקיימו 

מצודת ציון

"וצפירי עזים" - ושעירי עזים וכן צפירי חטאת (עזרא ח)

"במצלתים וגו'" - שמות מיני כלי זמר

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחטאו" - מתן הדם הנתון באצבע קרוי חטוי וכן וחטאת על המזבח (שמות כ"ט)

"כי לכל ישראל וגו'" - בעבור כל ישראל אמר המלך להקריבם

"העולה" - הפרים והאילים והכבשים הביאו לעולה וצפירי העזים לחטאת

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במצות דוד" - כמו שצוה דוד וגו'

"כי ביד ה'" - מצות השיר אמורה היא מה' ביד נביאיו ועם שלא הוזכר בפירוש בתורת משה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החל העולה" - העלאת העולה

"ועל ידי וגו'" - חוזר על השיר לומר שהשיר היה ע"י כלי השיר שעשה דוד 

מצודת ציון

"החל" - התחיל

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשיר משורר" - ר"ל השיר היה משורר ע"י בעלי השיר

"הכל" - לא פסקו המשוררים ותוקעי החצוצרות עד שגמרו העלאת העולה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כרעו" - נפלו על ברכיהם

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדברי דויד" - בהלולים שעשה דוד ואסף

"עד לשמחה" - מרוב הדבקות אל המקום ברוך הוא שהיה להם בעת ההלול באו אל השמחה 

מצודת ציון

"ויקדו" - ענין כפיפת הקדקוד

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלאתם ידכם" - התחלת הדבר וחנוכו נקרא מלוי ידים כמו ומלאת יד אהרן (שמות כ"ט) ור"ל הנה עד עתה חדלתם מעבודת המקום ב"ה ועתה התחלתם לעבדו

"זבחים" - שלמים

"ותודות" - שלמי תודה

"נדיב לב" - לפי שהעולה כולה כליל ואין לבעליהן בהם כלום לכן קורא למביאיהן נדיב לב 

מצודת ציון

"ויען" - ענין הרמת הקול כמו וענו הלוים וכו' קול רם (דברים כז)

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל אלה" - היו עולות ואמר לתוספת ביאור

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והקדשים" - שאר הקדשים והם שלמים ותודות

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחזקום" - רצה לומר היו מסייעין להם

"המלאכה" - מלאכת ההפשט

"ועד יתקדשו הכהנים" - ר"ל וכן בכל פעם היו מסייעין להם עד אשר נתקדשו הכהנים להיות די בהם לכלות המלאכה

"כי הלוים ישרי לבב" - המה היו ישרי לבב למהר לקדש עצמן יותר מן הכהנים אשר נתעצלו בדבר 

מצודת ציון

"להפשיט" - להסיר העור

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגם עולה לרוב" - ר"ל לזה היו צריכים הלוים לסייע את הכהנים כי המלאכה היתה מרובה כי הקריבו גם עולות מרובות עם חלבי השלמים ועם הנסכים לעולה ולא יכלו הכהנים להקריב כל אלה ולהפשיט

"ותכון" - כי הלוים סייעו בעבודת ההפשט 

מצודת ציון

"בחלבי" - עם חלבי כמו הרק אך במשה (במדבר יב)ומשפטו עם משה

"ותכון" - מלשון הכנה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ההכין" - על אשר הכין אלהים להעם להיות הכל בסדור נפלא ועם כי נעשה הדבר בפתאום