מצודות על דברי הימים ב כז


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ככל אשר עשה" - ר"ל בדבר הישר עשה כאביו רק לא בדבר המעל ולא בא אל ההיכל להקטיר כמו שבא אביו

"ועוד העם" - ר"ל עם כי יותם היה צדיק גמור עכ"ז היו העם משחיתים דרכיהם ולא למדו מדרכיו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הוא בנה" - ר"ל בנה עליו בנין גבוה או שנפל וחזר הוא ובנהו מחדש

מצודת ציון

"העופל" - שם מגדל וכן ויבא אל העופל (מלכים ב ה)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ובחרשים" - ביערות כמו וחרש מצל (יחזקאל לא)ור"ל סעיף

"ברניות" - ארמונות וכן לא לאדם הבירה (לעיל א כט)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ושעורים עשרת אלפים" - מוסב הוא על כורים

מצודת ציון

"השיבו" - לפי ששלחו שלשה פעמים לזה אמר השיבו ר"ל שלחו והשיבו ושלחו