מצודות על דברי הימים ב כד


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחדש" - לתקנו ולבנות מה מחדש

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מדי שנה בשנה" - להוצאות התקון הצריך בכל שנה ושנה

"תמהרו לדבר" - לכו מהרה וקבצו הכסף 

מצודת ציון

"מדי" - מתי ר"ל בכל עת שנה ושנה כמו מדי עלותה (שמואל א א)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מדוע לא דרשת" - כאומר היה לך לדרוש עליהם אם ממהרים הם להביא מיהודה וגו'

"את משאת משה" - ובמלכים ב' מפורש שלשה כספים והם מחצית השקל המוטל על כל איש מישראל ומי שהעריך עצמו או זולתו ומי שהקדיש מה לבדק הבית וכולם קרואים משאת משה ר"ל התשורה שצוה משה להביא

"והקהל לישראל" - ר"ל ומה שהיה מדרך הקהל מישראל להביא מאז לאוהל העדות 

מצודת ציון

"משאת" - ענין דורון ותשורה כמו ארוחה ומשאת (ירמיהו מ)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בניה" - שהיו לה מאיש אחר הם פרצו את בית האלהים אם כן מהצורך לתקן וגם כסף הקדשים שהיה בבית ה' עשו לבעלים ואפס א"כ הכסף ולכן מהצורך לקבץ כסף מאת הקהל על צורך התקון 

מצודת ציון

"פרצו" - שברו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חוצה" - בהעבר שכלפי החוץ 

מצודת ציון

"ארון" - ארגז

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתנו קול" - ר"ל הכריזו ברבים

"על ישראל" - מה שצוה על ישראל בהיותם במדבר והם הכספים האמורים למעלה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישמחו" - ר"ל הביאו הכסף בשמחה

"עד לכלה" - ר"ל הביאו יום יום עד שכלו כולם להביא איש לא נעדר

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי בעת יביא וגו'" - בעת שהביאו את הארון אל תוך הבית בפקודת המלך אשר ביד הלוים וכאשר ראו את הכסף רב בו כי משקלו כבד אז בא סופר המלך וגו'

"ויערו" - שפכו הכסף מן הארון

"ליום ביום" - כי מצות המלך היה להביאו בכל לילה מן החוץ אל תוך הבית וכאשר ראו שרב הכסף אז שפכו הכסף ממנו 

מצודת ציון

"אל פקדת" - כמו בפקדת וכן ואל הארון (שמות כה)ומשפטו ובהארון ופקדת הוא ענין צואה כמו והוא פקד עלי (לקמן לז)

"ויערו" - ענין שפיכה והרקה כמו ותער כדה (בראשית כד)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל עושה מלאכת וגו'" - הם האומנים הגדולים הממונים בבית ה' ומתחת ידם בונים האומנים הפועלים כפי אשר יורו אותם ובדרז"ל נקראים אדרכלין

"ויהי שוכרים" - והם יהיו שוכרים חוצבי אבן וחרשי עץ

"לחרשי ברזל" - גם יהיו שוכרים את חרשי הברזל ונחשת

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעשו וגו'" - עשו מה שעליהם לעשות

"ותעל וגו' בידם" - על ידם עלתה חזוק למלאכת התקון

"על מתכנתו" - על כנו ובסיסו ור"ל שתקנו את כל הצריך לתקן 

מצודת ציון

"ארוכה" - הוא ענין רפואה ובא בדרך השאלה על חיזוק הבנין וכן כי עלתה ארוכה לחומות ירושלים (נחמיה ד)

"ויאמצהו" - מלשון אומץ וחוזק

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וככלותם" - לחזק את כל בית ה'

"וכלי זהב" - ושאר כלי זהב וכסף

"תמיד" - הם התמידין שבכל יום בבוקר ובערב 

מצודת ציון

"וככלותם" - כהשלימם

"והעלות" - היא יד המכתשת וקרויה כן על שם שמעלין ומורידין אותה בעת הכתישה וכן בתוך הריפות בעלי (משלי כז)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בישראל" - במה שהעמיד להם מלך מזרע דוד

"ועם האלהים" - במה שקרב את ישראל לעבודת המקום

"וביתו" - במה שהעמיד בה הממונים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישתחוו למלך" - ארז"ל שעשאוהו אלוה באמרם אליו הנה נאמר והזר הקרב יומת (במדבר י"ח) ואתה היית בבה"מ שש שנים ועודך חי ומהראוי לעבוד אותך עבודת אלהות

"אז שמע המלך" - קבל דבריהם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעזבו וגו'" - ונמשך מזה שעזבו את בית ה' ועבדו האשרים

"באשמתם זאת" - בעבור אשמתם זאת

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעידו בם" - התרו בם ע"ש שדרך המתרה להתרות בעדים למען לא יכחש בדבר

"ולא האזינו" - לא הטו אוזן לשמוע

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מעל לעם" - במקום גבוה מכל העם למען ישמעו כולם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במצות המלך" - הוא צוה לרגמו באבן

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החסד אשר עשה" - אשר הצילו מן המיתה והמליכו על ישראל

"ירא ה'" - שעל חנם הורגים אותי וידרוש מהם את דמי לקחת נקמתי

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לתקופת השנה" - ר"ל כאשר הקיפה החמה לבא אל הנקודה ההיא בעצמה שעמדה בעת שנהרג

"מעם" - ר"ל מן העם כי עזבו את העם והשחיתו את השרים לבד להראותם שבא בעונש על אשר השתחוו למלך

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי במצער" - ר"ל נראה הדבר שבא בעונש ובהשגחה כי בא ארם באנשים מעטים ובני יהודה היו חיל רב ועם כל זה נפלו בידם

"עשו שפטים" - עשו בו דין משפט יסורין 

מצודת ציון

"במצער" - במעט כמו והיא מצער (בראשית יט)

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובלכתם" - ובעת שהלכו הארמים ממנו ולא על שחמלו עליו רק כי עזבוהו חולה בחלאים רבים כי עשו בו מה שמצאה ידם

"התקשרו" - בעת ההיא התקשרו עליו עבדיו בעבור נקמת דמי בני יהוידע ועם שרק זכריהו נהרג אמר בני וכן ובני דן חושים (בראשית מו

מצודת ציון

"התקשרו" - עשו קשר אגודת מרידה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"זבד" - ובמלכים (ב' יב) נאמר יוזבד ובשתי השמות היה נקרא וכן כאן שמרית ושם שומר

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובניו" - זכרון ספור בניו

"ירב המשא עליו" - ומה שריבה עליו המשא רוצה לומר מרבית הנבואות שנבאו עליו הנביאים

"ויסוד" - ספור יסוד בית האלהים אשר חיזק ותיקן

"על מדרש" - הספר של דברי הימים מהמלכים נקרא מדרש כי בו נדרש ספורי עניני המלכים והקורות 

מצודת ציון

"ירב" - מלשון רבוי