מצודות על דברי הימים ב כה


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי ככתוב" - כי עשה ככתוב בתורה ולתוספת ביאור אמר בספר משה

"על בנים" - בעבור עון הבנים

"איש בחטאו ימותו" - ר"ל כל המתים המה כל איש בחטאו ולא בחטא זולתו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לבית אבות וגו'" - לכל בית אב לבד ולכל שר אלף ומאה עם אנשיו לבד

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כל בני אפרים" - מלכות עשרת השבטים קרויה על שם אפרים על כי ירבעם המלך הראשון שעליהם היה מבני אפרים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי אם בוא אתה" - בוא למלחמה לבד ולא עמהם

"יכשילך" - ר"ל פן יכשילך ומענינו תבין חסרונו ור"ל אם יבואו עמך צבא ישראל פן יכשילך האלהים לפני האויב

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ומה לעשות" - ר"ל וכי אפסיד הכסף הלא לא יחזירו לי

"יש לה' וגו'" - וימלא חסרונך ממקום אחר

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויבדילם" - מבין אנשי יהודה

"ויחר אפם" - כי לבזיון יחשב להם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נבקעו" - נבקע כריסם

מצודת ציון

"שבו" - מלשון שביה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויפשטו" - מלשון התפשטות ופיזור כדרך הנלחמים ושוללים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אשר לא הצילו" - ונראה א"כ שלא אלהים המה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הליועץ" - וכי מי מינה אותך להיות יועץ למלך

"חדל לך" - מדבריך אלה

"למה יכוך" - מי מאנשי

"כי יעץ אלהים" - יעץ את עצמו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נתראה פנים" - כאומר אין זה גבורה מה שבאו אנשיך פתאום והכו בעמי אך נתראה פנים בפנים ונדעה הגבורה עם מי

מצודת ציון

"לך" - ענינו כמו לכה בה"א

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"החוח" - המשיל את אמציה לחוח ואת עצמו לארז וכאלו אומר אף אם דברת לשלום לכלימה יחשב לי להתחבר עמך מכל שכן לרדת עמך במלחמה

"ותרמוס" - על אשר נשאו לבו לדבר כזאת ורמז לו שאנשיו ירמסו אותו

מצודת ציון

"החוח" - הוא מין קוצים כמו כשושנה בין החוחים (שיר השירים ב)

"ותרמוס" - ענין דריכה ברגל

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אמרת הנה הכית וגו'" - ולדבר גבורה יחשב אצלך ולזה נתגאית ורוצה אתה להרבות כבודך בהלחמך עמדי

"עתה" - הואיל וקנית כבוד מה בנצחון אדום שב בביתך ותשאר בכבודך

"למה תתגרה ברעה" - למה תתגרה עמדי בעבור הביא עליך הרעה ותפול אתה ועמך

מצודת ציון

"ונשאך לבך" - ענין התרוממות וגאוה

"תתגרה" - מלשון תגר ומחלוקת וכן ואל תתגר בם (דברים ב ט)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"למען תתם" - את אמציה ועמו ביד מלך ישראל

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויתראו פנים" - ר"ל נלחמו פנים בפנים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"משער אפרים" - התחיל לפרוץ מן השער הנקרא שער אפרים ופרץ עד השער הנקרא שער הפונה והיה באורך ת' אמה

מצודת ציון

"שער הפונה" - הוא שער הפינה הנאמר (במלכים ב') כי השער העומד בפינה הוא פונה לכאן ולכאן

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וכל הזהב" - רוצה לומר ולקח את כל הזהב וגו' ומענינו תבין חסרונו

"עם עובד אדום" - עם כל הנמצא בבית עובד אדום כי בהיות הארון שם בימי דוד היה בביתו אוצרות הקדשים ונשארו שמה אף אחר שנלקח הארון משם

"בני התערובות" - הם בני השרים שהם ביד המלך לערבון שלא ימרדו בו האבות

מצודת ציון

"התערובות" - מלשון ערבון ומשכון כמו מה הערבון (בראשית לח)

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ומעת וגו' ויקשרו" - מעת ההיא התחילו לקשור עליו ולמרוד בו

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בעיר יהודה" - ר"ל בהעיר המיוחדת אשר ביהודה והיא עיר ציון