מצודות על דברי הימים ב יז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתחזק" - עשה תחבולות להתחזק במלוכה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"נציבים" - פקידים

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הראשונים" - שלא חטא בהם אבל בימים האחרונים חטא בדבר אוריה ובמה שמנה את ישראל

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא כמעשה ישראל" - הם בני עשרת השבטים שחטאו בעבודת כוכבים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויגבה לבו בדרכי ה'" - ר"ל אף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם כי אם במה שהלך בדרכי ה' כי כל העושר והכבוד לא נחשב לו למאומה מול דרכי ה'

"ועוד הסיר" - ר"ל לא סוף כל דבר שהוא בעצמו הלך בדרכי ה' אלא אף היה מכריח לזולתו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לשריו" - את שריו

"לבן חיל" - אל בן חיל והוא שם אדם

"ללמד" - להכריחם על הלמוד כי הכהנים והלוים למדום

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"וטוב אדוניה" - הוא שם איש אחד

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועמהם ספר וגו'" - ועמהם הביאו ספר תורת ה'

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכסף משא" - כסף הרבה אשר משאם רב

"צאן" - הוא כולל אילים ותישים וכלל בתחילה ואח"ז פרט

מצודת ציון

"הערביאים" - שם אומה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד למעלה" - עד אשר נתרומם למעלה

מצודת ציון

"בירניות" - ארמונות וכן לא לאדם הבירה (דברי הימים א כ"ט)

"מסכנות" - אוצרות

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומלאכה רבה" - יאמר על האומנים מחולפים עושי מלאכת חרש וחושב

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואלה" - המספר הזה היה פקודתם של מספר בית אבותיהם

"שרי אלפים" - השרים שהיו על קבוצת אלפים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל ידו" - סמוך לו במעלה אחריו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המתנדב לה'" - דרכו היה להתנדב לה' נדבות מרובות

"גבור חיל" - ר"ל כ"א מהם היה גבור חיל

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"נושקי קשת" - מזויינים בקשת

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"חלוצי צבא" - מזויינים ללכת בצבא מלחמה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המשרתים את המלך" - אשר היו עמו בתמידות בירושלים