מצודות על דברי הימים ב טז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשנת שלשים ושש" - אמרו בסדר עולם המלחמה שהיתה לבעשא עם אסא היא היתה בשנת שש עשרה לאסא (כי לא חי בעשא עד ל"ו לאסא כמ"ש במלכים א') ומנין ל"ו שנים היא מעת שנחלקה מלכות בית דוד כי רחבעם מלך י"ז שנים ואביה בנו ג' שנים הרי נשלמו ל"ו שנים בי"ו לאסא ולפי שהיה שלמה חתן פרעה במספר ל"ו שנים כי בסוף ד' למלכותו נשאה ומלך מ' שנה לכן כהחשבון הזה נגזרה שתחלק מלכות בית דוד וראויה היתה לחזור בי"ו לאסא ועל שנשען על מלך ארם כמ"ש למטה לזה לא חזרה ומש"כ למלכות אסא ר"ל לתחלת המלכות אשר מלך בה אסא כי התחלת המלכות ההיא על שבט יהודה לבד היתה בימי רחבעם ומשם הוא ל"ו שנה

"את הרמה" - מגדל גבוה מול שערי ירושלים להשליך ממנו אבנים ליוצא ולבא

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בדרמשק" - היא דמשק האמור במלכים א

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעלה מעלי" - ר"ל לך והלחם בו ויעלה מעלי 

מצודת ציון

"הפר" - ענין בטול

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אבל מים" - היא אבל בית מעכה האמור במלכים א

"מסכנות" - ערי אוצרות כמו ויבן ערי מסכנות (שמות א)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישבת" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהשענך" - בעבור השענך על כן נמלט כי היו מעותדים ליפול בידך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והלובים" - גם המה באו עם זרח הכושי ועם שלא נזכר למעלה

"לחיל לרוב" - לקבוץ חיל לרוב ולקבוץ רכב וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עיניו משוטטות" - ר"ל משגיח על כל

"להתחזק" - לתת חוזק עם אשר לבבם שלם אליו לבטוח בו

"נסכלת" - נעשית סכל בעבור זאת

"יש עמך מלחמות" - ר"ל כבר מוכן מלחמות שילחמו עמך 

מצודת ציון

"משוטטות" - ענין הנעה והרחיפה ממקום למקום כמו שוטטו בחוצות ירושלים (ירמיהו ה)

"נסכלת" - מלשון סכלות ושטות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בזעף עמו" - כי היה עמו בכעס על אשר דבר הדבר הזאת

"בעת ההיא" - כי גברה בו הכעס ורצץ גם מהעם בכעס 

מצודת ציון

"בית המהפכת" - הוא מלשון כיפה בהיפוך אותיות והוא מקום מאסר כעין כיפה

"וירצץ" - ענין שבירה כמו קנה רצוץ (ישעיהו מב)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישראל" - כי גם בדברי הימים של מלכי ישראל יסופר מדברי אסא

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר כרה לו" - חפר לעצמו בחייו

"מרקחים במרקחת מעשה" - מעורבבים במעשה מרקחת ר"ל בערבוב בשמים מעשה רוקח

"וישרפו לו" - מטתו וכלי תשמישו כי כן היו בימים הקדמונים הדרך לשרוף על המלכים כמ"ש ובמשרפות אבותיך המלכים (ירמיהו ל"ד

מצודת ציון

"כרה" - חפר כמו בור כרה (תהלים ז)

"וזנים" - ר"ל מינים הרבה כי מהעוף למינהו (בראשית ז)תרגם אונקלוס לזנוהי

"מרקחים" - ענין ערבוב הבשמים וכן אשר ירקח כמוהו (שמות ל)

"במרקחות" - כן יקרא שם האומנות והאומן נקרא רוקח