מצודות על דברי הימים ב יח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתחתן לאחאב" - כי יהורם בנו לקח את בת אחאב לאשה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לקץ שנים" - לסוף כמה שנים מעת החתון ולא פירש כמה

"ויסיתהו" - הסית ופיתה אותו

"לעלות" - להלחם עליה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמוני כמוך" - כמו שתלך אתה אלך כן גם אני

"ועמך במלחמה" - ויעלו עמך במלחמה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דרש נא כיום" - ר"ל אם אינך רגיל לדרוש בדבר ה' הנה כעת דרש נא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנביאים" - נביאי הבעל

"ויתן האלהים" - בפני יהושפט אמרו בשם ה' שיחשוב שהמה נביאי ה'

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האין פה וגו'" - ר"ל וכי כולם הרגם איזבל ולא נשאר עוד נביא לה' וארז"ל שהשכיל יהושפט לדעת אשר לא נביאי ה' המה על כי כולם אמרו בסגנון אחד ואין כן דרך נביאי ה'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לדרוש" - אשר תוכל לדרוש את ה' מעמו

"אל יאמר וגו'" - כי את אשר ישים ה' בפיו אותו ידבר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל סריס" - אל שר אחד משריו

"מהר" - אמור למיכיהו שיבא מהר

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בגדים" - ר"ל בגדי מלוכה

"בגורן פתח" - בהגורן העומד מול פתח השער

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צדקיהו" - הוא היה מנביאי הבעל

"באלה" - ר"ל תחזק להתגבר עליהם כאלו תנגח אותם בקרני ברזל וכן היה דרך נביאי ה' לעשות דמיונות ודוגמא לדברי הנבואה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פה אחד" - בהסכמה אחת מנבאים טוב על המלך לזה הנבא כמוהם לטובה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עלו והצליחו" - מעצמו אמר לו בברכה הלואי שתצליחו וימסרם ה' בידכם או שאמר בלעג והתול כסגנון נביאי הבעל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד כמה פעמים" - ר"ל אני משביעך עתה לא פעם ולא שתים כי אם עד כמה פעמים אשר לא תדבר אלי רק אמת בשם ה' ולא שקר בלעג והתול ולא מעצמך בברכה ועל שלא אמר הנביא כה אמר ה' עלו והצליחו השכיל לדעת שאין זה דבר ה' והיה מסתפק אם אמר בלעג אם אמר בברכה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ראיתי" - במראה הנבואה

"נפוצים" - מפוזרים אלו מאלו

"אין להן רועה" - להנהיגם יחד

"לא אדונים לאלה" - ר"ל הואיל ואין להם אדון ישובו וגו' וכאומר שאחאב מלכם ימות והעם ישובו בשלום

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא אמרתי וגו'" - ר"ל מפני השנאה יאמר כן ולא דבר ה' הוא

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי יפתה" - על כי נגמר הדין לחובה אמר מי יפתנו לעלות למלחמה לקבל שם העונש (וכל הדברים האלה נאמרו במשל להסביר את האוזן כדרך מנהגי בני אדם)

"ויאמר" - כל אחד אמר דברו

"זה אמר ככה" - ר"ל באופן זה יפותה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרוח" - ארז"ל רוחו של נבות היזרעאלי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והייתי לרוח שקר" - ר"ל אני אדבר שקר בפי נביאיו להבטיחו על ההצלחה

"תפתה וגם תוכל" - בזה תפתה אותו וגם תוכל לו כי יהיה ניסת וילך למלחמה

"צא ועשה כן" - חזר לזרזו על הדבר 

מצודת ציון

"לרוח" - ענין דבור הבא בהפחת הרוח וכן וברוח שפתיו (ישעיהו יא)

"תוכל" - מלשון יכולת

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה נתן ה'" - ר"ל בהשגחה בא הדבר

"וה' דבר" - אבל ה' דבר עליך רעה כאשר אדבר אני בשם ה'

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הלחי" - הוא המקום שאצל העין

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנך רואה" - ביום המלחמה תראה שכן יהיה אשר בעבור זה תחביא עצמך לבל יהרגך על היותך סיבה לכל זה 

מצודת ציון

"הנך" - הנה אתה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשיבהו" - אולי ישב שם פעם ולזה אמר השיבהו לשם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחם לחץ" - ר"ל בדוחק רק כדי החיות נפשו 

מצודת ציון

"בית הכלא" - בית האסורים

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא דבר ה' בי" - ר"ל אז תאמר שמלבי אדבר ולא מה'

"ויאמר" - אמר דברו להשמיע לכולם ואמר שמעו עמים כולם ר"ל כל השבטים כי כל שבט קרוי עם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התחפש ובא" - ר"ל לי ראוי להתחפש ולבא במלחמה אתנכר בשינוי בגדים לבל יכירו בי אנשי ארם אבל אתה תוכל ללבוש בגדיך המיוחדים לך כי אין לך לפחוד אם יכירוך כי הנביא לא ניבא הרעה כ"א עלי ולא על זולת ואף שלא האמין להנביא מ"מ חשש לדבריו 

מצודת ציון

"התחפש" - ענין השתנות המלבוש כמו ויתחפש שאול (שמואל א כח)

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלך ישראל הוא" - על כי ראוהו בלבוש מלכות

"ויזעק" - לאנשיו לבא לעזרו

"וה' עזרו" - לא אנשיו עזרוהו כ"א ה' במה שהסית אותם להרף ממנו

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי כראות וגו'" - כי ראו אשר אנשי יהודה לבד באו לעזרו ומזה ידעו שאין זה מלך ישראל

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לתמו" - בתמימות שלא נתכוין לאחאב שהרי לא היה ניכר

"בין הדבקים ובין השריון" - השריון הזה מעשהו מברזל כעין לבוש ועשוי נקבים ודבוקים בו קליפים כעין קשקשים וכמ"ש ושריון קשקשים הוא לבוש (שמואל א י"ז) ועשויים הם לסתום נקבי השריון לבל יכנס בהם חץ והם הם הקרוים דבקים כי המה דבוקים בהשריון ולזה אמר שבא החץ בין אחד מהקשקשים ובין השריון ונכנס בנקב השריון ונתחב בהגוף

"לרכב" - הוא המוליך את הרכב

"הפוך ידך" - לשוב לאחור

"החליתי" - נעשיתי חולה ולא גלה לרכבו שהוכה שלא יבעית אותו ויודע לכולם וינוסו מן המלחמה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותעל" - המלחמה עלתה למעלה כי נתחזקו מערכה מול מערכה

"היה מעמיד" - בהיותו חוץ למחנה היה מתחזק לעמוד במרכבה מול ארם שלא ירגישו בו אנשיו וימס לבבם

"לעת בוא השמש" - כאשר שקעה השמש